باب 27 سفر اعداد (تورات)

  • ۱۱۹۳

تورات - دانلود تورات - دانلود تورات فارسی - دانلود کتاب مقدس - دانلود پی دی اف تورات - یهودیت - یهود شناسی - مطالعه آنلاین تورات - تورات آنلاین - کتاب های یهودیان

اعداد
باب بیست و هفتم
 

1) و دختران صَلٌفحاد بن‌حافر بن‌جلعاد بن‌ماکیر بن‌منَسی که از قبایل منَسی ابن‌یوسف بود نزدیک آمدند و اینهاست نامهای دخترانش: محله و نوعه و حجله و مِلکَه و تٍرصَه.

2) و به حضور موسی و العازار کاهن و به حضور آقاان و تمامی جماعت نزد در خیمه اجتماع ایستاده گفتند:

3) “پدر ما در بیابان مرد و او از آن گروه نبود که در جمعیت قورح به ضد یَهُوَه همداستان شدند بلکه در گناه خود مرد و پسری نداشت.

4) پس چرا نام پدر ما از این جهت که پسری ندارد از میان قبیله‌اش محو شود؟ لهذا ما را در میان برادران پدر ما نصیبی بده.”

5) پس موسی دعوی ایشان را به حضور یَهُوَه آورد.

6) و یَهُوَه موسی را خطاب کرده گفت:

7)“دختران صَلُفحاد راست میگویند. البته در میان برادران پدر ایشان ملک موروثی به ایشان بده و نصیب پدر ایشان را به ایشان انتقال نما.

8) و بنی‌اسرائیل را خطاب کرده بگو: اگر کسی بمیرد و پسری نداشته باشد ملک او را به دخترش انتقال نمایید.

9) و اگر او را دختری نباشد ملک او را به برادرانش بدهید.

10) و اگر او را برادری نباشد ملک او را به برادران پدرش بدهید.

11) و اگر پدر او را برادری نباشد ملک او را به هرکس از قبیله‌اش که خویش نزدیکتر او باشد بدهید تا مالک آن بشود. پس این برای بنی‌اسرائیل فریضة شرعی باشد چنانکه یَهُوَه به موسی امر فرموده بود.”

12) و یَهُوَه به موسی گفت: “به این کوه عباریم برآی و زمینی را که به بنی‌اسرائیل داده‌ام ببین.

13) و چون آنرا دیدی تو نیز به قوم خود ملحق خواهی شد چنانکه برادرت هارون ملحق شد.

14) زیرا که در بیابان صین وقتی که جماعت مخاصمه نمودند شما از قول من عصیان ورزیدید و مرا نزد آب در نظر ایشان تقدیس ننمودید.” این است آب مریبة قادش در بیابان صین.

15) و موسی به یَهُوَه عرض کرده گفت:

16) “ملتمس اینکه یَهُوَه خدای ارواح تمامی بشر کسی را بر این جماعت بگمارد

17) که پیش روی ایشان بیرون رود و پیش روی ایشان داخل شود و ایشان را بیرون بر‌َد و ایشان را در‌آورد تا جماعت یَهُوَه مثل گوسفندان بی‌شبان نباشند.”

18) و یَهُوَه به موسی گفت: “یوشع بن‌نون را که مردی صاحب روح است گرفته دست خود را بر او بگذار.

19) و او را به حضور العازار کاهن و به حضور تمامی جماعت برپا داشته در نظر ایشان به وی وصیت نما.

20) و از عزت خود بر او بگذار تا تمامی جماعت بنی‌اسرائیل او را اطاعت نمایند.

21) و او به حضور العازار کاهن بایستد تا از برای او به حکم اوریم به حضور یَهُوَه سؤال نماید و به فرمان وی او و تمامی بنی‌اسرائیل با وی و تمامی جماعت بیرون روند و به فرمان وی داخل شوند.”

22) پس موسی به نوعی که یَهُوَه او را امر فرموده بود عمل نموده یوشع را گرفت و او را به حضور العازار کاهن و به حضور تمامی جماعت برپا داشت.

23) و دستهای خود را بر او گذاشته او را به طوری که یَهُوَه به واسطه موسی گفته بود وصیت نمود.


براساس نسخه «کتاب مقدس یعنی عهد عتیق و عهد جدید»، لندن، 1904 میلادی
تنظیم و ویرایش: پژوهش های حقوق و ادیان (bjes.ir)

پیدایش

خروج

لاویان

اعداد

تثنیه

باب 1

باب 1

باب 1

باب 1

باب 1

باب 2

باب 2

باب 2

باب 2

باب 2

باب 3

باب 3

باب 3

باب 3

باب 3

باب 4

باب 4

باب 4

باب 4

باب 4

باب 5

باب 5

باب 5

باب 5

باب 5

باب 6

باب 6

باب 6

باب 6

باب 6

باب 7

باب 7

باب 7

باب 7

باب 7

باب 8

باب 8

باب 8

باب 8

باب 8

باب 9

باب 9

باب 9

باب 9

باب 9

باب 10

باب 10

باب 10

باب 10

باب 10

باب 11

باب 11

باب 11

باب 11

باب 11

باب 12

باب 12

باب 12

باب 12

باب 12

باب 13

باب 13

باب 13

باب 13

باب 13

باب 14

باب 14

باب 14

باب 14

باب 14

باب 15

باب 15

باب 15

باب 15

باب 15

باب 16

باب 16

باب 16

باب 16

باب 16

باب 17

باب 17

باب 17

باب 17

باب 17

باب 18

باب 18

باب 18

باب 18

باب 18

باب 19

باب 19

باب 19

باب 19

باب 19

باب 20

باب 20

باب 20

باب 20

باب 20

باب 21

باب 21

باب 21

باب 21

باب 21

باب 22

باب 22

باب 22

باب 22

باب 22

باب 23

باب 23

باب 23

باب 23

باب 23

باب 24

باب 24

باب 24

باب 24

باب 24

باب 25

باب 25

باب 25

باب 25

باب 25

باب 26

باب 26

باب 26

باب 26

باب 26

باب 27

باب 27

باب 27

باب 27

باب 27

باب 28

باب 28

-

باب 28

باب 28

باب 29

باب 29

-

باب 29

باب 29

باب 30

باب 30

-

باب 30

باب 30

باب 31

باب 31

-

باب 31

باب 31

باب 32

باب 32

-

باب 32

باب 32

باب 33

باب 33

-

باب 33

باب 33

باب 34

باب 34

-

باب 34

باب 34

باب 35

باب 35

-

باب 35

-

باب 36

باب 36

-

باب 36

-

باب 37

باب 37

-

-

-

باب 38

باب 38

-

-

-

باب 39

باب 39

-

-

-

باب 40

باب 40

-

-

-

باب 41

-

-

-

-

باب 42

-

-

-

-

باب 43

-

-

-

-

باب 44

-

-

-

-

باب 45

-

-

-

-

باب 46

-

-

-

-

باب 47

-

-

-

-

باب 48

-

-

-

-

باب 49

-

-

-

-

باب 50

-

-

-

-

-

-

-

-

-