* حقوق و ادیان *

مرجع معرفی و بررسی آموزه های حقوق دینی
«پژوهش های حقوق و ادیان» | تورات | یهودیت | اشکالات وارد بر یهود | اسرائیل | معرفی مختصر صهیونیسم || معرفی اجمالی یهودیت || مطالعه آنلاین تورات، تورات، کتاب مقدس| | کتابخانه با موضوع صهیونیسم و یهودیت || مقالات علمی-پژوهشی در زمینه ادیان، صهیونیسم، یهودیت || فیلم های سینمایی صهیونیستی و یهودی || کلیپ در زمینه صهیونیسم و یهود || پرسش و پاسخ در زمینه یهودشناسی ||معرفی «پژوهش های حقوق و ادیان» || پیوندهای مرتبط با صهیونیسم |
بـنـر

مرجع معرفی و نقد معارف آیین یهود، مبانی صهیونیسم و سیاست های ضد اسلامی فرق و جریان های معاند

<!-- start logo cod off http://bjes.ir --><p align="center"></p><p align="center"><a href="http://bjes.ir" target="_blank"><img border="0" src="http://bayanbox.ir/view/6961090584536714943/logo-200x80.jpg" width="200" height="80" alt="مرجع معرفی و نقد معارف آیین یهود، مبانی صهیونیسم و سیاست های ضداسلامی فرق و جریان های معاند"></a></p><!--finish logo cod off http://bjes.ir -->

ثبت شده در ستاد ساماندهی پایگاه های اینترنتی با شناسه شامد: 1-1-718353-65-4-1

بررسی شبهات
تازه های کتابخانه
«بانک جامع اطلاعاتی صهیونیسم» پس از این با نام «پژوهش های حقوق و ادیان»، ضمن تاکید بر پیوند «دانش حقوق» و «معارف ادیان»، علاوه بر سرفصل های سابق، به موضوعات حقوقی از جمله مباحث حقوق ایران، نظام های حقوقی، احکام شریعت یهودی و اسلامی، فلسفه حقوق و ... نیز خواهد پرداخت.

اعداد
باب بیست و هفتم

1) و دختران صَلٌفحاد بن‌حافر بن‌جلعاد بن‌ماکیر بن‌منَسی که از قبایل منَسی ابن‌یوسف بود نزدیک آمدند و اینهاست نامهای دخترانش: محله و نوعه و حجله و مِلکَه و تٍرصَه.

2) و به حضور موسی و العازار کاهن و به حضور آقاان و تمامی جماعت نزد در خیمه اجتماع ایستاده گفتند:

3) “پدر ما در بیابان مرد و او از آن گروه نبود که در جمعیت قورح به ضد یَهُوَه همداستان شدند بلکه در گناه خود مرد و پسری نداشت.

4) پس چرا نام پدر ما از این جهت که پسری ندارد از میان قبیله‌اش محو شود؟ لهذا ما را در میان برادران پدر ما نصیبی بده.”

5) پس موسی دعوی ایشان را به حضور یَهُوَه آورد.

6) و یَهُوَه موسی را خطاب کرده گفت:

7)“دختران صَلُفحاد راست میگویند. البته در میان برادران پدر ایشان ملک موروثی به ایشان بده و نصیب پدر ایشان را به ایشان انتقال نما.

8) و بنی‌اسرائیل را خطاب کرده بگو: اگر کسی بمیرد و پسری نداشته باشد ملک او را به دخترش انتقال نمایید.

9) و اگر او را دختری نباشد ملک او را به برادرانش بدهید.

10) و اگر او را برادری نباشد ملک او را به برادران پدرش بدهید.

11) و اگر پدر او را برادری نباشد ملک او را به هرکس از قبیله‌اش که خویش نزدیکتر او باشد بدهید تا مالک آن بشود. پس این برای بنی‌اسرائیل فریضة شرعی باشد چنانکه یَهُوَه به موسی امر فرموده بود.”

12) و یَهُوَه به موسی گفت: “به این کوه عباریم برآی و زمینی را که به بنی‌اسرائیل داده‌ام ببین.

13) و چون آنرا دیدی تو نیز به قوم خود ملحق خواهی شد چنانکه برادرت هارون ملحق شد.

14) زیرا که در بیابان صین وقتی که جماعت مخاصمه نمودند شما از قول من عصیان ورزیدید و مرا نزد آب در نظر ایشان تقدیس ننمودید.” این است آب مریبة قادش در بیابان صین.

15) و موسی به یَهُوَه عرض کرده گفت:

16) “ملتمس اینکه یَهُوَه خدای ارواح تمامی بشر کسی را بر این جماعت بگمارد

17) که پیش روی ایشان بیرون رود و پیش روی ایشان داخل شود و ایشان را بیرون بر‌َد و ایشان را در‌آورد تا جماعت یَهُوَه مثل گوسفندان بی‌شبان نباشند.”

18) و یَهُوَه به موسی گفت: “یوشع بن‌نون را که مردی صاحب روح است گرفته دست خود را بر او بگذار.

19) و او را به حضور العازار کاهن و به حضور تمامی جماعت برپا داشته در نظر ایشان به وی وصیت نما.

20) و از عزت خود بر او بگذار تا تمامی جماعت بنی‌اسرائیل او را اطاعت نمایند.

21) و او به حضور العازار کاهن بایستد تا از برای او به حکم اوریم به حضور یَهُوَه سؤال نماید و به فرمان وی او و تمامی بنی‌اسرائیل با وی و تمامی جماعت بیرون روند و به فرمان وی داخل شوند.”

22) پس موسی به نوعی که یَهُوَه او را امر فرموده بود عمل نموده یوشع را گرفت و او را به حضور العازار کاهن و به حضور تمامی جماعت برپا داشت.

23) و دستهای خود را بر او گذاشته او را به طوری که یَهُوَه به واسطه موسی گفته بود وصیت نمود.


ترجمه: انجمن پخش کتب مقدسه
تهیه و تنظیم: بانک جامع اطلاعاتی صهیونیسم (bjes.ir)

پیدایش

خروج

لاویان

اعداد

تثنیه

باب 1

باب 1

باب 1

باب 1

باب 1

باب 2

باب 2

باب 2

باب 2

باب 2

باب 3

باب 3

باب 3

باب 3

باب 3

باب 4

باب 4

باب 4

باب 4

باب 4

باب 5

باب 5

باب 5

باب 5

باب 5

باب 6

باب 6

باب 6

باب 6

باب 6

باب 7

باب 7

باب 7

باب 7

باب 7

باب 8

باب 8

باب 8

باب 8

باب 8

باب 9

باب 9

باب 9

باب 9

باب 9

باب 10

باب 10

باب 10

باب 10

باب 10

باب 11

باب 11

باب 11

باب 11

باب 11

باب 12

باب 12

باب 12

باب 12

باب 12

باب 13

باب 13

باب 13

باب 13

باب 13

باب 14

باب 14

باب 14

باب 14

باب 14

باب 15

باب 15

باب 15

باب 15

باب 15

باب 16

باب 16

باب 16

باب 16

باب 16

باب 17

باب 17

باب 17

باب 17

باب 17

باب 18

باب 18

باب 18

باب 18

باب 18

باب 19

باب 19

باب 19

باب 19

باب 19

باب 20

باب 20

باب 20

باب 20

باب 20

باب 21

باب 21

باب 21

باب 21

باب 21

باب 22

باب 22

باب 22

باب 22

باب 22

باب 23

باب 23

باب 23

باب 23

باب 23

باب 24

باب 24

باب 24

باب 24

باب 24

باب 25

باب 25

باب 25

باب 25

باب 25

باب 26

باب 26

باب 26

باب 26

باب 26

باب 27

باب 27

باب 27

باب 27

باب 27

باب 28

باب 28

-

باب 28

باب 28

باب 29

باب 29

-

باب 29

باب 29

باب 30

باب 30

-

باب 30

باب 30

باب 31

باب 31

-

باب 31

باب 31

باب 32

باب 32

-

باب 32

باب 32

باب 33

باب 33

-

باب 33

باب 33

باب 34

باب 34

-

باب 34

باب 34

باب 35

باب 35

-

باب 35

-

باب 36

باب 36

-

باب 36

-

باب 37

باب 37

-

-

-

باب 38

باب 38

-

-

-

باب 39

باب 39

-

-

-

باب 40

باب 40

-

-

-

باب 41

-

-

-

-

باب 42

-

-

-

-

باب 43

-

-

-

-

باب 44

-

-

-

-

باب 45

-

-

-

-

باب 46

-

-

-

-

باب 47

-

-

-

-

باب 48

-

-

-

-

باب 49

-

-

-

-

باب 50

-

-

-

-

-

-

-

-

-