باب 26 سفر تثنیه (تورات)

 • ۷۴۵

 

تثنیه
باب بیست و ششم
 1. و چون به زمینی که یَهُوَه خدایت تو را نصیب می دهد داخل شدی و در آن تصرف نموده ساکن گردیدی
 2. آنگاه نوبر تمامی حاصل زمین را که از زمینی که یَهُوَه خدایت به تو می دهد جمع کرده باشی بگیر و آن را در سبد گذاشته به مکانی که یَهُوَه خدایت برگزیند تا نام خود را در آن ساکن گرداند برو.
 3. و نزد کاهنی که در آن روزها باشد رفته وی را بگو: «امروز برای یَهُوَه خدایت اقرار می کنم که به زمینی که یَهُوَه برای پدران ما قسم خورد که به ما بدهد داخل شده‌ام.»
 4. و کاهن سبد را از دستت گرفته پیش قربانی گاه یَهُوَه خدایت بگذارد.
 5. پس تو به حضور یَهُوَه خدای خود اقرار کرده بگو: «پدر من اَرامی آواره بود و با عددی قلیل به مصر فرود شده در آنجا غربت پذیرفت و در آنجا امتی بزرگ و عظیم و کثیر شد.
 6. و مصریان با ما بدرفتاری نموده ما را ذلیل ساختند و بندگی سخت بر ما نهادند.
 7. و چون نزد یَهُوَه خدای پدران خود فریاد برآوردیم یَهُوَه آواز ما را شنید و مشقت و محنت و تنگی ما را دید.
 8. و یَهُوَه ما را از مصر به دست قوی و بازوی افراشته و خوف عظیم و با آیات و معجزات بیرون آورد.
 9. و ما را به این مکان درآورده این زمین را زمینی که به شیر و شهد جاری است به ما بخشید.
 10. و الآن اینک نوبر حاصل زمینی را که تو ای یَهُوَه به من دادی آورده‌ام.» پس آن را به حضور یَهُوَه خدای خود بگذار و به حضور یَهُوَه خدایت عبادت نما.
 11. و تو با لاوی و غریبی که در میان تو باشد از تمامی نیکویی که یَهُوَه خدایت به تو و به خاندانت بخشیده است شادی خواهی نمود.
 12. و در سال سوم که سال عشر است چون از گرفتن تمامی عشر محصول خود فارغ شدی آن را به لاوی و غریب و یتیم و بیوه‌زن بده تا در اندرون دروازه‌های تو بخورند و سیر شوند.
 13. و به حضور یَهُوَه خدایت بگو: «موقوفات را از خانة خود بیرون کردم و آن ها را نیز به لاوی و غریب و یتیم و بیوه‌زن موافق تمامی اوامری که به من امر فرمودی دادم و از اوامر تو تجاوز ننموده‌ فراموش نکردم.
 14. در ماتم خود از آن ها نخوردم و در نجاستی از آن ها صرف ننمودم و برای اموات از آن ها ندادم بلکه به قول یَهُوَه خدایم گوش داده موافق هرآنچه به من امر فرمودی رفتار نمودم.
 15. از مسکن مقدس خود از آسمان بنگر و قوم خود اسرائیل و زمینی را که به ما دادی چنانکه برای پدران ما قسم خوردی زمینی که به شیر و شهد جاری است برکت بده.»
 16. امروز یَهُوَه‌خدایت تو را امر می فرماید که این فرایض و احکام را بجا آوری پس آن ها را به تمامی دل و تمامی جان خود نگاه داشته بجا آور.
 17. امروز به یَهُوَه اقرار نمودی که خدای توست و اینکه به راه های او سلوک خواهی نمود و فرایض و اوامر و احکام او را نگاه داشته آواز او را خواهی شنید.
 18. و یَهُوَه امروز به تو اقرار کرده است که تو قوم خاص او هستی چنانکه به تو وعده داده است و تا تمامی اوامر او را نگاه داری.
 19. و تا تو را در ستایش و نام و اکرام از جمیع امت هایی که ساخته است بلند گرداند و تا برای یَهُوَه خدایت قوم مقدس باشی چنانکه وعده داده است.

براساس نسخه «کتاب مقدس یعنی عهد عتیق و عهد جدید»، لندن، 1904 میلادی
تنظیم و ویرایش: پژوهش های حقوق و ادیان (bjes.ir)

پیدایش

خروج

لاویان

اعداد

تثنیه

باب 1

باب 1

باب 1

باب 1

باب 1

باب 2

باب 2

باب 2

باب 2

باب 2

باب 3

باب 3

باب 3

باب 3

باب 3

باب 4

باب 4

باب 4

باب 4

باب 4

باب 5

باب 5

باب 5

باب 5

باب 5

باب 6

باب 6

باب 6

باب 6

باب 6

باب 7

باب 7

باب 7

باب 7

باب 7

باب 8

باب 8

باب 8

باب 8

باب 8

باب 9

باب 9

باب 9

باب 9

باب 9

باب 10

باب 10

باب 10

باب 10

باب 10

باب 11

باب 11

باب 11

باب 11

باب 11

باب 12

باب 12

باب 12

باب 12

باب 12

باب 13

باب 13

باب 13

باب 13

باب 13

باب 14

باب 14

باب 14

باب 14

باب 14

باب 15

باب 15

باب 15

باب 15

باب 15

باب 16

باب 16

باب 16

باب 16

باب 16

باب 17

باب 17

باب 17

باب 17

باب 17

باب 18

باب 18

باب 18

باب 18

باب 18

باب 19

باب 19

باب 19

باب 19

باب 19

باب 20

باب 20

باب 20

باب 20

باب 20

باب 21

باب 21

باب 21

باب 21

باب 21

باب 22

باب 22

باب 22

باب 22

باب 22

باب 23

باب 23

باب 23

باب 23

باب 23

باب 24

باب 24

باب 24

باب 24

باب 24

باب 25

باب 25

باب 25

باب 25

باب 25

باب 26

باب 26

باب 26

باب 26

باب 26

باب 27

باب 27

باب 27

باب 27

باب 27

باب 28

باب 28

-

باب 28

باب 28

باب 29

باب 29

-

باب 29

باب 29

باب 30

باب 30

-

باب 30

باب 30

باب 31

باب 31

-

باب 31

باب 31

باب 32

باب 32

-

باب 32

باب 32

باب 33

باب 33

-

باب 33

باب 33

باب 34

باب 34

-

باب 34

باب 34

باب 35

باب 35

-

باب 35

-

باب 36

باب 36

-

باب 36

-

باب 37

باب 37

-

-

-

باب 38

باب 38

-

-

-

باب 39

باب 39

-

-

-

باب 40

باب 40

-

-

-

باب 41

-

-

-

-

باب 42

-

-

-

-

باب 43

-

-

-

-

باب 44

-

-

-

-

باب 45

-

-

-

-

باب 46

-

-

-

-

باب 47

-

-

-

-

باب 48

-

-

-

-

باب 49

-

-

-

-

باب 50

-

-

-

-

-

-

-

-

-