باب 27 سفر پیدایش (تورات)

  • ۱۹۱۹
پیدایش
باب بیست و هفتم

 

1)     “ و مذبح را از چوب شطیم بساز طولش پنج ذراع و عرضش پنج ذراع. و مذبح مربع باشد. و بلندی اش سه ذراع.

2)     و شاخه هایش را بر چهار

3)     گوشه اش بساز و شاخه هایش از همان باشد و آنرا به برنج بپوشان.

4)     و لگنهایش را برای برداشتن خاکسترش بساز. و خاک اندازهایش و جامهایش و چنگالهایش و مِجمرهایش و همة اسبابش را از برنج بساز.

5)     و برایش آتشدانی مشبک برنجین بساز و بر آن شبکه چهار حلقة برنجین بر چهار گوشه اش بساز.

6)     و آنرا در زیر کنار مذبح بگذار تا شبکه به نصف مذبح برسد.

7)     و دو عصا برای مذبح بساز. عصاها از چوب شطیم باشد و آنها را به برنج بپوشان.

8)     و عصاها را در حلقه ها بگذرانند و عصاها بر هر دو طرف مذبح باشد تا آن را بردارند.

9)     و آن را مجوَف از تخته ها بساز همچنانکه در کوه به تو نشان داده شد به این طور ساخته شود.

10)  “و صحن مسکن را بساز به طرف جنوب به سمت یمانی. پرده های صحن از کتان نازک تابیده شده باشد و طولش صد ذراع به یک طرف.

11)  و ستونهایش بیست و پایه های آنها بیست از برنج باشد و قلابهای ستونها و پشت بندهای آنها از نقره باشد.

12)  و همچنین به طرف شمال در طولش پرده ها باشد که طول آنها صد ذراع باشد و بیست ستون آن و بیست پایة آنها از برنج باشد و قلابهای ستونها و پشت بندهای آنها از نقره باشد.

13)  و برای عرض صحن به سمت مغرب پرده های پنجاه ذراعی باشد. و ستونهای آنها ده و پایه های آنها ده.

14)  و عرض صحن به جانب مشرق از سمت طلوع پنجاه ذراع باشد.

15)  و پرده های یک طرفِ دروازه پانزده ذراع و ستونهای آنها سه و پایه های آنها سه. و پرده های طرف دیگر پانزده ذراعی و ستونهای آنها سه و پایه های آنها سه.

16)  و برای دروازة صحن پردة بیست ذراعی از لاجورد و ارغوان و قرمز و کتان نازک تابیده شده از صنعت طراز باشد. و ستونهایش چهار و پایه هایش چهار.

17)  همة ستونهای گرداگرد صحن با پشت بند های نقره پیوسته شود و قلابهای آنها از نقره و پایه های آنها از برنج باشد.

18)  طول صحن صد ذراع و عرضش در هر جا پنجاه ذراع و بلندی اش پنج ذراع از کتان نازک تابیده شده و پایه هایش از برنج باشد.

19)  و همة اسباب مسکن برای هر خدمتی و همة میخهایش و همة میخهای صحن از برنج باشد.

20)  “و تو ای بنی اسرائیل را امر فرما که روغن زیتون مصفی و کوبیده شده برای روشنایی نزد تو بیاورند تا چراغها دائماً روشن شود.

21)  در خیمة اجتماع بیرون پرده ای که در برابر شهادت است هارون و پسرانش از شام تا صبح به حضور یَهُوَه آنرا درست کنند. و این برای بنی اسرائیل نسلاً بعد نسل فریضة ابدی باشد.


برگرفته از نسخه خطی «کتاب مقدس یعنی عهد عتیق و عهد جدید»، Unwin Brothers، لندن، 1904 میلادی
تنظیم و ویرایش: اندیشکده اریحا (bjes.ir)

پیدایش

خروج

لاویان

اعداد

تثنیه

باب 1

باب 1

باب 1

باب 1

باب 1

باب 2

باب 2

باب 2

باب 2

باب 2

باب 3

باب 3

باب 3

باب 3

باب 3

باب 4

باب 4

باب 4

باب 4

باب 4

باب 5

باب 5

باب 5

باب 5

باب 5

باب 6

باب 6

باب 6

باب 6

باب 6

باب 7

باب 7

باب 7

باب 7

باب 7

باب 8

باب 8

باب 8

باب 8

باب 8

باب 9

باب 9

باب 9

باب 9

باب 9

باب 10

باب 10

باب 10

باب 10

باب 10

باب 11

باب 11

باب 11

باب 11

باب 11

باب 12

باب 12

باب 12

باب 12

باب 12

باب 13

باب 13

باب 13

باب 13

باب 13

باب 14

باب 14

باب 14

باب 14

باب 14

باب 15

باب 15

باب 15

باب 15

باب 15

باب 16

باب 16

باب 16

باب 16

باب 16

باب 17

باب 17

باب 17

باب 17

باب 17

باب 18

باب 18

باب 18

باب 18

باب 18

باب 19

باب 19

باب 19

باب 19

باب 19

باب 20

باب 20

باب 20

باب 20

باب 20

باب 21

باب 21

باب 21

باب 21

باب 21

باب 22

باب 22

باب 22

باب 22

باب 22

باب 23

باب 23

باب 23

باب 23

باب 23

باب 24

باب 24

باب 24

باب 24

باب 24

باب 25

باب 25

باب 25

باب 25

باب 25

باب 26

باب 26

باب 26

باب 26

باب 26

باب 27

باب 27

باب 27

باب 27

باب 27

باب 28

باب 28

-

باب 28

باب 28

باب 29

باب 29

-

باب 29

باب 29

باب 30

باب 30

-

باب 30

باب 30

باب 31

باب 31

-

باب 31

باب 31

باب 32

باب 32

-

باب 32

باب 32

باب 33

باب 33

-

باب 33

باب 33

باب 34

باب 34

-

باب 34

باب 34

باب 35

باب 35

-

باب 35

-

باب 36

باب 36

-

باب 36

-

باب 37

باب 37

-

-

-

باب 38

باب 38

-

-

-

باب 39

باب 39

-

-

-

باب 40

باب 40

-

-

-

باب 41

-

-

-

-

باب 42

-

-

-

-

باب 43

-

-

-

-

باب 44

-

-

-

-

باب 45

-

-

-

-

باب 46

-

-

-

-

باب 47

-

-

-

-

باب 48

-

-

-

-

باب 49

-

-

-

-

باب 50

-

-

-

-

-

-

-

-

-