باب 40 سفر خروج (تورات)

  • ۱۶۷۹

مطالعه آنلاین تورات - تورات آنلاین - دانلود تورات فارسی - دانلود تلمود - دانلود ترجمه فارسی تلمود - دانلود کتاب مقدس پی دی اف - دانلود عهد عتیق - دانلود تورات PDF

خروج

باب چهلم

1)     و یَهُوَه موسی را خطاب کرده گفت:

2)     “در غُرة ماه اول مسکن خیمة اجتماع را برپا نما.

3)     و تابوت شهادت را در آن بگذار. و حجاب را پیش تابوت پهن کن.

4)     و خوان را درآورده چیزهایی را که میباید بر آن ترتیب نما. و چراغدان را درآور و چراغهایش را آراسته کن.

5)     و مذبح زرین را برای بخور پیش تابوت شهادت بگذار و پردة دروازه را بر مسکن بیاویز.

6)     و مذبح قربانی سوختنی را پیش دروازة مسکن خیمة اجتماع بگذار.

7)     و حوض را در میان خیمة اجتماع و مذبح بگذار و آب در آن بریز.

8)     و صحن را گرداگرد برپا کن. و پردة دروازة صحن را بیاویز.

9)     و روغن مسح را گرفته مسکن را با آنچه در آن است مسح کن و آنرا با همة اسبابش تقدیس نما تا مقدس شود.

10)  و مذبح قربانی سوختنی را با همة اسبابش مسح کرده مذبح را تقدیس نما. و مذبح قدس الاقداس خواهد بود.

11)  و حوض را با پایه اش مسح نموده تقدیس کن.

12)  و هارون و پسرانش را نزد دروازة خیمة اجتماع آورده ایشان را به آب غسل ده.

13)  و هارون را به رخت مقدس بپوشان و او را مسح کرده تقدیس نما تا برای من کهانت کند.

14)  و پسرانش را نزدیک آورده ایشان را به پیراهنها بپوشان.

15)  و ایشان را مسح کن چنانکه پدر ایشان را مسح کردی تا برای من کهانت نماید. و مسح ایشان هر آینه برای کهانت ابدی در نسلهای ایشان خواهد بود.”

16)  پس موسی موافق آنچه یَهُوَه او را امر فرموده بود کرد و همچنین به عمل آورد.

17)  و واقع شد در غُرة ماه اول از سال دوم که مسکن برپا شد

18)  و موسی مسکن را برپا نمود و پایه هایش را بنهاد و تخته هایش را قایم کرد و پشت بندهایش را گذاشت و ستونهایش را برپا نمود

19)  و خیمه را بالای مسکن کشید و پوشش خیمه را بر زبر آن گسترانید چنانکه یَهُوَه به موسی امر نموده بود.

20)  و شهادت را گرفته آنرا در تابوت نهاد و عصاها را بر تابوت گذارد و کرسی رحمت را بالای تابوت گذاشت.

21)  و تابوت را به مسکن درآورد و حجاب ستر را آویخته آنرا پیش تابوت شهادت کشید. چنانکه یَهُوَه به موسی امر فرموده بود.

22)  و خوان را در خیمة اجتماع به طرف شمالی مسکن بیرون حجاب نهاد.

23)  و نان را به حضور یَهُوَه بر آن ترتیب داد چنانکه یَهُوَه به موسی امر فرموده بود.

24)  و چراغدان را در خیمة اجتماع مقابل خوان به طرف جنوبی مسکن نهاد.

25)  و چراغها را به حضور یَهُوَه گذاشت چنانکه یَهُوَه به موسی امر فرموده بود.

26)  و مذبح زرین را در خیمة اجتماع پیش حجاب نهاد.

27)  و بخور معطر بر آن سوزانید چنانکه یَهُوَه به موسی امر فرموده بود.

28)  و پردة دروازة مسکن را آویخت.

29)  و مذبح قربانی سوختنی را پیش دروازة مسکن خیمة اجتماع وضع کرد و قربانی سوختنی و هدیه را بر آن گذرانید چنانکه یَهُوَه به موسی امر فرموده بود.

30)  و حوض را در میان خیمة اجتماع و مذبح وضع کرده آب برای شستن در آن بریخت.

31)  و موسی و هارون و پسرانش دست و پای خود را در آن شستند.

32)  وقتی که به خیمة اجتماع داخل شدند و نزد مذبح آمدند شست و شو کردند چنانکه یَهُوَه به موسی امر فرموده بود.

33)  و صحن را گرداگرد مسکن و مذبح برپا نمود و پردة دروازة صحن را آویخت. پس موسی کار را به انجام رسانید.

34)  آنگاه ابر خیمة اجتماع را پوشانید و جلال یَهُوَه مسکن را پر ساخت.

35)  و موسی نتوانست به خیمة اجتماع داخل شود زیرا که ابر بر آن ساکن بود. و جلال یَهُوَه مسکن را پر ساخته بود.

36)  و چون ابر از بالای مسکن بر می خاست بنی اسرائیل در همة مراحل خود کوچ میکردند.

37)  و هر گاه ابر بر نمی خاست تا روز برخاستن آن نمی گوچیدند.

38)  زیرا که در روز ابر یَهُوَه بر مسکن و در شب آتش بر آن میبود در نظر تمامی خاندان اسرائیل در همة منازل ایشان.


ترجمه: انجمن پخش کتب مقدسه
تهیه و تنظیم: بانک جامع اطلاعاتی صهیونیسم (bjes.ir)

پیدایش

خروج

لاویان

اعداد

تثنیه

باب 1

باب 1

باب 1

باب 1

باب 1

باب 2

باب 2

باب 2

باب 2

باب 2

باب 3

باب 3

باب 3

باب 3

باب 3

باب 4

باب 4

باب 4

باب 4

باب 4

باب 5

باب 5

باب 5

باب 5

باب 5

باب 6

باب 6

باب 6

باب 6

باب 6

باب 7

باب 7

باب 7

باب 7

باب 7

باب 8

باب 8

باب 8

باب 8

باب 8

باب 9

باب 9

باب 9

باب 9

باب 9

باب 10

باب 10

باب 10

باب 10

باب 10

باب 11

باب 11

باب 11

باب 11

باب 11

باب 12

باب 12

باب 12

باب 12

باب 12

باب 13

باب 13

باب 13

باب 13

باب 13

باب 14

باب 14

باب 14

باب 14

باب 14

باب 15

باب 15

باب 15

باب 15

باب 15

باب 16

باب 16

باب 16

باب 16

باب 16

باب 17

باب 17

باب 17

باب 17

باب 17

باب 18

باب 18

باب 18

باب 18

باب 18

باب 19

باب 19

باب 19

باب 19

باب 19

باب 20

باب 20

باب 20

باب 20

باب 20

باب 21

باب 21

باب 21

باب 21

باب 21

باب 22

باب 22

باب 22

باب 22

باب 22

باب 23

باب 23

باب 23

باب 23

باب 23

باب 24

باب 24

باب 24

باب 24

باب 24

باب 25

باب 25

باب 25

باب 25

باب 25

باب 26

باب 26

باب 26

باب 26

باب 26

باب 27

باب 27

باب 27

باب 27

باب 27

باب 28

باب 28

-

باب 28

باب 28

باب 29

باب 29

-

باب 29

باب 29

باب 30

باب 30

-

باب 30

باب 30

باب 31

باب 31

-

باب 31

باب 31

باب 32

باب 32

-

باب 32

باب 32

باب 33

باب 33

-

باب 33

باب 33

باب 34

باب 34

-

باب 34

باب 34

باب 35

باب 35

-

باب 35

-

باب 36

باب 36

-

باب 36

-

باب 37

باب 37

-

-

-

باب 38

باب 38

-

-

-

باب 39

باب 39

-

-

-

باب 40

باب 40

-

-

-

باب 41

-

-

-

-

باب 42

-

-

-

-

باب 43

-

-

-

-

باب 44

-

-

-

-

باب 45

-

-

-

-

باب 46

-

-

-

-

باب 47

-

-

-

-

باب 48

-

-

-

-

باب 49

-

-

-

-

باب 50

-

-

-

-

-

-

-

-

-