باب 11 کتاب تثنیه (تورات)

 • ۱۳۳۳

و در آن وقت یَهُوَه به من گفت: «دو لوح سنگ موافق اولین برای خود بتراش و نزد من به کوه برآی و تابوتی از چوب برای خود بساز. و بر این لوح ها کلماتی را که بر لوح های اولین که شکستی بود خواهم نوشت و آن ها را در تابوت بگذار.»

تثنیه
باب یازدهم
 1. و در آن وقت یَهُوَه به من گفت: «دو لوح سنگ موافق اولین برای خود بتراش و نزد من به کوه برآی و تابوتی از چوب برای خود بساز.
 2. و بر این لوح ها کلماتی را که بر لوح های اولین که شکستی بود خواهم نوشت و آن ها را در تابوت بگذار.»
 3. پس تابوتی از چوب سِنط ساختم و دو لوح سنگ موافق اولین تراشیدم و آن دو لوح را در دست داشته به کوه برآمدم.
 4. و بر آن دو لوح موافق کتاب اولین آن ده کلمه را که یَهُوَه در کوه از میان آتش در روز اجتماع به شما گفته بود نوشت و یَهُوَه آن ها را به من داد.
 5. پس برگشته از کوه فرود آمدم و لوح ها را در تابوتی که ساخته بودم گذاشتم و در آنجا هست چنانکه یَهُوَه مرا امر فرموده بود.
 6. (و بنی‌اسرائیل از بیروتِ بنی‌یعقان به موسیره کوچ کردند و در آنجا هارون مرد و در آنجا دفن شد. و پسرش العازار در جایش به کهانت پرداخت.
 7. و از آنجا به جدجوده کوچ کردند و از جدجوده به یطبات که زمین نهرهای آب است.
 8. در آنوقت یَهُوَه سبط لاوی را جدا کرد تا تابوت عهد یَهُوَه را بردارند و به حضور یَهُوَه ایستاده او را خدمت نمایند و به نام او برکت دهند چنانکه تا امروز است.
 9. بنابراین لاوی را در میان برادرانش نصیب و میراثی نیست یَهُوَه میراث وی است چنانکه یَهُوَه خدایت به وی گفته بود.)
 10. و من در کوه مثل روزهای اولین چهل روز و چهل شب توقف نمودم و در آن دفعه نیزیَهُوَه مرا اجابت نمود و یَهُوَه نخواست تو را هلاک سازد.
 11. و یَهُوَه مرا گفت: «برخیز و پیش روی این قوم روانه شو تا به زمینی که برای پدران ایشان قسم خوردم که به ایشان بدهم داخل شده آن را به تصر‌ّف آورند.»
 12. پس الآن ای اسرائیل یَهُوَه خدایت از تو چه میخواهد جز اینکه از یَهُوَه خدایت بترسی و در همة طریقهایش سلوک نمایی و او را دوست بداری و یَهُوَه خدای خود را به تمامی دل و به تمامی جان خود عبادت نمایی.
 13. و اوامر یَهُوَه و فرایض او را که من امروز تو را برای خیر‌ّیتت امر می فرمایم نگاه داری.
 14. اینک فلک و فلک‌الافلاک از آن یَهُوَه خدای توست و زمین و هر آنچه در آن است.
 15. لیکن یَهُوَه به پدران تو رغبت داشته ایشان را محبت مینمود و بعد از ایشان نسل ایشان یعنی شما را از همة قومها برگزید چنانکه امروز شده است.
 16. پس غلفة دلهای خود را مختون سازید و دیگر گردنکشی منمایید.
 17. زیرا که یَهُوَه خدای شما خدای خدایان و رب‌ّ‌‌الارباب و خدای عظیم و جبار و مهیب است که طرفداری ندارد و رشوه نمیگیرد.
 18. یتیمان و بیوه‌زنان را دادرسی می کند و غریبان را دوست داشته خوراک و پوشاک به ایشان میدهد.
 19. پس غریبان را دوست دارید زیرا که در زمین مصر غریب بودید.
 20. از یَهُوَه خدای خود بترس و او را عبادت نما و به او ملصق شو و به نام او قسم بخور.
 21. او فخر توست و او خدای توست که برای تو این اعمال عظیم و مهیبی که چشمانت دیده بجا آورده است.
 22. پدران تو با هفتاد نفر به مصر فرود شدند و الآن یَهُوَه خدایت تو را مثل ستارگان آسمان کثیر ساخته است.

براساس نسخه «کتاب مقدس یعنی عهد عتیق و عهد جدید»، لندن، 1904 میلادی
تنظیم و ویرایش: اندیشکده اریحا (bjes.ir)

پیدایش

خروج

لاویان

اعداد

تثنیه

باب 1

باب 1

باب 1

باب 1

باب 1

باب 2

باب 2

باب 2

باب 2

باب 2

باب 3

باب 3

باب 3

باب 3

باب 3

باب 4

باب 4

باب 4

باب 4

باب 4

باب 5

باب 5

باب 5

باب 5

باب 5

باب 6

باب 6

باب 6

باب 6

باب 6

باب 7

باب 7

باب 7

باب 7

باب 7

باب 8

باب 8

باب 8

باب 8

باب 8

باب 9

باب 9

باب 9

باب 9

باب 9

باب 10

باب 10

باب 10

باب 10

باب 10

باب 11

باب 11

باب 11

باب 11

باب 11

باب 12

باب 12

باب 12

باب 12

باب 12

باب 13

باب 13

باب 13

باب 13

باب 13

باب 14

باب 14

باب 14

باب 14

باب 14

باب 15

باب 15

باب 15

باب 15

باب 15

باب 16

باب 16

باب 16

باب 16

باب 16

باب 17

باب 17

باب 17

باب 17

باب 17

باب 18

باب 18

باب 18

باب 18

باب 18

باب 19

باب 19

باب 19

باب 19

باب 19

باب 20

باب 20

باب 20

باب 20

باب 20

باب 21

باب 21

باب 21

باب 21

باب 21

باب 22

باب 22

باب 22

باب 22

باب 22

باب 23

باب 23

باب 23

باب 23

باب 23

باب 24

باب 24

باب 24

باب 24

باب 24

باب 25

باب 25

باب 25

باب 25

باب 25

باب 26

باب 26

باب 26

باب 26

باب 26

باب 27

باب 27

باب 27

باب 27

باب 27

باب 28

باب 28

-

باب 28

باب 28

باب 29

باب 29

-

باب 29

باب 29

باب 30

باب 30

-

باب 30

باب 30

باب 31

باب 31

-

باب 31

باب 31

باب 32

باب 32

-

باب 32

باب 32

باب 33

باب 33

-

باب 33

باب 33

باب 34

باب 34

-

باب 34

باب 34

باب 35

باب 35

-

باب 35

-

باب 36

باب 36

-

باب 36

-

باب 37

باب 37

-

-

-

باب 38

باب 38

-

-

-

باب 39

باب 39

-

-

-

باب 40

باب 40

-

-

-

باب 41

-

-

-

-

باب 42

-

-

-

-

باب 43

-

-

-

-

باب 44

-

-

-

-

باب 45

-

-

-

-

باب 46

-

-

-

-

باب 47

-

-

-

-

باب 48

-

-

-

-

باب 49

-

-

-

-

باب 50

-

-

-

-

-

-

-

-

-