باب 34 سفر اعداد (تورات)

  • ۱۱۲۲

تورات - دانلود تورات - دانلود تورات فارسی - دانلود کتاب مقدس - دانلود پی دی اف تورات - یهودیت - یهود شناسی - مطالعه آنلاین تورات - تورات آنلاین - کتاب های یهودیان

اعداد
باب سی و چهارم
 

1) و یَهُوَه موسی را خطاب کرده‌گفت:

2) “بنی‌اسرائیل را امر فرموده به ایشان بگو: چون شما به زمین کنعان داخل شوید این است زمینی که به شما به ملکیت خواهد رسید یعنی زمین کنعان با حدودش.

3) آنگاه حد جنوبی شما از بیابان سین بر جانب ادوم خواهد بود و سرحد جنوبی شما از آخر بحرالملح به طرف مشرق خواهد بود.

4) و حد شما از جانب جنوب گردنه عقر‌َبیم دور خواهد زد و به سوی سین خواهد گذشت و انتهای آن به طرف جنوب قادش برنیع خواهد بود و نزد حصَراَد‌ّار بیرون رفته تا عصمون خواهد گذشت.

5) و این حد از عصمون تا وادی مصر دور زده انتهایش نزد دریا خواهد بود.

6) “و اما حد غربی. دریای بزرگ حد شما خواهد بود. این است حد غربی شما.

7) “و حد شمالی شما این باشد: از دریای بزرگ برای خود جبل هور را نشان گیرید.

8) و از جبل هور تا مدخل حمات را نشان گیرید. و انتهای این حد نزد صَد‌َد باشد.

9) و این حد نزد زفرون بیرون رود و انتهایش نزد حصََرعینان باشد این حد شمالی شما خواهد بود.

10) “و برای حد شرقی خود از حصر عینان تا شفام را نشان گیرید.

11) و این حد از شفام تا ربله به جانب دریای کِنِر‌َّت به طرف مشرق برسد.

12) و این حد تا به اردن برسد و انتهایش نزد بحرالملح باشد. این زمین برحسب حدودش به هر طرف زمین شما خواهد بود.”

13) و موسی بنی‌اسرائیل را امر کرده گفت: “این است زمینی که شما آنرا به قرعه تقسیم خواهید کرد که یَهُوَه امر فرموده است تا به نه سبط و نصف داده شود.

14) زیرا که سبط بنی‌رؤبین برحسب خاندان آبای خود و سبط بنی‌جاد برحسب خاندان آبای خود‌ و نصف سبط منسی نصیب خود را گرفته‌اند.

15) این دو سبط و نصف به آن طرف اردن در مقابل اریحا به جانب مشرق به سوی طلوع آفتاب نصیب خود را گرفته‌اند.”

16) و یَهُوَه موسی را خطاب کرده گفت:

17) “این است نامهای کسانی که زمین را برای شما تقسیم خواهند نمود. العازار کاهن و یوشع بن‌نون.

18) و یک آقا را از هر سبط برای تقسیم نمودن زمین بگیرید.

19) و این است نامهای ایشان: از سبط یهودا کالیب بن‌یفنه

20) و از سبط بنی‌شمعون شموئیل بن‌عمیهود

21) و از سبط بنی‌بنیامین الیداد بن‌کسلون

22) و از سبط بنی‌دان رئیس بقی ابن‌یجلی

23) و از بنی‌یوسف از سبط بنی‌منسی رئیس حنیئیل بن‌ایفود

24) و از سبط بنی‌افرایم رئیس قموئیل بن‌شِفطان

25) و از سبط بنی‌زبولون رئیس الیصافان بن‌فَرناک

26) و از سبط بنی‌یساکار رئیس فلطئیل بن‌عز‌ّان

27) و از سبط بنی‌اشیر رئیس اخیهود بن‌شلومی

28) و از سبط بنی‌نفتالی رئیس فدهئیل بن‌عمیهود.”

29) اینانند که یَهُوَه مأمور فرمود که ملک را در زمین کنعان برای بنی‌اسرائیل تقسیم نمایند.


براساس نسخه «کتاب مقدس یعنی عهد عتیق و عهد جدید»، لندن، 1904 میلادی
تنظیم و ویرایش: پژوهش های حقوق و ادیان (bjes.ir)

پیدایش

خروج

لاویان

اعداد

تثنیه

باب 1

باب 1

باب 1

باب 1

باب 1

باب 2

باب 2

باب 2

باب 2

باب 2

باب 3

باب 3

باب 3

باب 3

باب 3

باب 4

باب 4

باب 4

باب 4

باب 4

باب 5

باب 5

باب 5

باب 5

باب 5

باب 6

باب 6

باب 6

باب 6

باب 6

باب 7

باب 7

باب 7

باب 7

باب 7

باب 8

باب 8

باب 8

باب 8

باب 8

باب 9

باب 9

باب 9

باب 9

باب 9

باب 10

باب 10

باب 10

باب 10

باب 10

باب 11

باب 11

باب 11

باب 11

باب 11

باب 12

باب 12

باب 12

باب 12

باب 12

باب 13

باب 13

باب 13

باب 13

باب 13

باب 14

باب 14

باب 14

باب 14

باب 14

باب 15

باب 15

باب 15

باب 15

باب 15

باب 16

باب 16

باب 16

باب 16

باب 16

باب 17

باب 17

باب 17

باب 17

باب 17

باب 18

باب 18

باب 18

باب 18

باب 18

باب 19

باب 19

باب 19

باب 19

باب 19

باب 20

باب 20

باب 20

باب 20

باب 20

باب 21

باب 21

باب 21

باب 21

باب 21

باب 22

باب 22

باب 22

باب 22

باب 22

باب 23

باب 23

باب 23

باب 23

باب 23

باب 24

باب 24

باب 24

باب 24

باب 24

باب 25

باب 25

باب 25

باب 25

باب 25

باب 26

باب 26

باب 26

باب 26

باب 26

باب 27

باب 27

باب 27

باب 27

باب 27

باب 28

باب 28

-

باب 28

باب 28

باب 29

باب 29

-

باب 29

باب 29

باب 30

باب 30

-

باب 30

باب 30

باب 31

باب 31

-

باب 31

باب 31

باب 32

باب 32

-

باب 32

باب 32

باب 33

باب 33

-

باب 33

باب 33

باب 34

باب 34

-

باب 34

باب 34

باب 35

باب 35

-

باب 35

-

باب 36

باب 36

-

باب 36

-

باب 37

باب 37

-

-

-

باب 38

باب 38

-

-

-

باب 39

باب 39

-

-

-

باب 40

باب 40

-

-

-

باب 41

-

-

-

-

باب 42

-

-

-

-

باب 43

-

-

-

-

باب 44

-

-

-

-

باب 45

-

-

-

-

باب 46

-

-

-

-

باب 47

-

-

-

-

باب 48

-

-

-

-

باب 49

-

-

-

-

باب 50

-

-

-

-

-

-

-

-

-