پژوهش های حقوق و ادیان

مرجع معرفی و بررسی آموزه های حقوق دینی (بانک جامع اطلاعاتی صهیونیسم)
«پژوهش های حقوق و ادیان» | تورات | یهودیت | اشکالات وارد بر یهود | اسرائیل | معرفی مختصر صهیونیسم || معرفی اجمالی یهودیت || مطالعه آنلاین تورات، تورات، کتاب مقدس| | کتابخانه با موضوع صهیونیسم و یهودیت || مقالات علمی-پژوهشی در زمینه ادیان، صهیونیسم، یهودیت || فیلم های سینمایی صهیونیستی و یهودی || کلیپ در زمینه صهیونیسم و یهود || پرسش و پاسخ در زمینه یهودشناسی ||معرفی «پژوهش های حقوق و ادیان» || پیوندهای مرتبط با صهیونیسم |
بـنـر

مرجع معرفی و نقد معارف آیین یهود، مبانی صهیونیسم و سیاست های ضد اسلامی فرق و جریان های معاند

<!-- start logo cod off http://bjes.ir --><p align="center"></p><p align="center"><a href="http://bjes.ir" target="_blank"><img border="0" src="http://bayanbox.ir/view/6961090584536714943/logo-200x80.jpg" width="200" height="80" alt="مرجع معرفی و نقد معارف آیین یهود، مبانی صهیونیسم و سیاست های ضداسلامی فرق و جریان های معاند"></a></p><!--finish logo cod off http://bjes.ir -->

شناسه شامد: 1-1-718353-65-4-1

بررسی شبهات
تازه های کتابخانه
«بانک جامع اطلاعاتی صهیونیسم» پس از این با نام «پژوهش های حقوق و ادیان»، ضمن تاکید بر پیوند «دانش حقوق» و «معارف ادیان»، علاوه بر سرفصل های سابق، به موضوعات حقوقی از جمله مباحث حقوق ایران، نظام های حقوقی، احکام شریعت یهودی و اسلامی، فلسفه حقوق و ... نیز خواهد پرداخت.

اعداد
باب سی و چهارم

1) و یَهُوَه موسی را خطاب کرده‌گفت:

2) “بنی‌اسرائیل را امر فرموده به ایشان بگو: چون شما به زمین کنعان داخل شوید این است زمینی که به شما به ملکیت خواهد رسید یعنی زمین کنعان با حدودش.

3) آنگاه حد جنوبی شما از بیابان سین بر جانب ادوم خواهد بود و سرحد جنوبی شما از آخر بحرالملح به طرف مشرق خواهد بود.

4) و حد شما از جانب جنوب گردنه عقر‌َبیم دور خواهد زد و به سوی سین خواهد گذشت و انتهای آن به طرف جنوب قادش برنیع خواهد بود و نزد حصَراَد‌ّار بیرون رفته تا عصمون خواهد گذشت.

5) و این حد از عصمون تا وادی مصر دور زده انتهایش نزد دریا خواهد بود.

6) “و اما حد غربی. دریای بزرگ حد شما خواهد بود. این است حد غربی شما.

7) “و حد شمالی شما این باشد: از دریای بزرگ برای خود جبل هور را نشان گیرید.

8) و از جبل هور تا مدخل حمات را نشان گیرید. و انتهای این حد نزد صَد‌َد باشد.

9) و این حد نزد زفرون بیرون رود و انتهایش نزد حصََرعینان باشد این حد شمالی شما خواهد بود.

10) “و برای حد شرقی خود از حصر عینان تا شفام را نشان گیرید.

11) و این حد از شفام تا ربله به جانب دریای کِنِر‌َّت به طرف مشرق برسد.

12) و این حد تا به اردن برسد و انتهایش نزد بحرالملح باشد. این زمین برحسب حدودش به هر طرف زمین شما خواهد بود.”

13) و موسی بنی‌اسرائیل را امر کرده گفت: “این است زمینی که شما آنرا به قرعه تقسیم خواهید کرد که یَهُوَه امر فرموده است تا به نه سبط و نصف داده شود.

14) زیرا که سبط بنی‌رؤبین برحسب خاندان آبای خود و سبط بنی‌جاد برحسب خاندان آبای خود‌ و نصف سبط منسی نصیب خود را گرفته‌اند.

15) این دو سبط و نصف به آن طرف اردن در مقابل اریحا به جانب مشرق به سوی طلوع آفتاب نصیب خود را گرفته‌اند.”

16) و یَهُوَه موسی را خطاب کرده گفت:

17) “این است نامهای کسانی که زمین را برای شما تقسیم خواهند نمود. العازار کاهن و یوشع بن‌نون.

18) و یک آقا را از هر سبط برای تقسیم نمودن زمین بگیرید.

19) و این است نامهای ایشان: از سبط یهودا کالیب بن‌یفنه

20) و از سبط بنی‌شمعون شموئیل بن‌عمیهود

21) و از سبط بنی‌بنیامین الیداد بن‌کسلون

22) و از سبط بنی‌دان رئیس بقی ابن‌یجلی

23) و از بنی‌یوسف از سبط بنی‌منسی رئیس حنیئیل بن‌ایفود

24) و از سبط بنی‌افرایم رئیس قموئیل بن‌شِفطان

25) و از سبط بنی‌زبولون رئیس الیصافان بن‌فَرناک

26) و از سبط بنی‌یساکار رئیس فلطئیل بن‌عز‌ّان

27) و از سبط بنی‌اشیر رئیس اخیهود بن‌شلومی

28) و از سبط بنی‌نفتالی رئیس فدهئیل بن‌عمیهود.”

29) اینانند که یَهُوَه مأمور فرمود که ملک را در زمین کنعان برای بنی‌اسرائیل تقسیم نمایند.


ترجمه: انجمن پخش کتب مقدسه
تهیه و تنظیم: بانک جامع اطلاعاتی صهیونیسم (bjes.ir)

پیدایش

خروج

لاویان

اعداد

تثنیه

باب 1

باب 1

باب 1

باب 1

باب 1

باب 2

باب 2

باب 2

باب 2

باب 2

باب 3

باب 3

باب 3

باب 3

باب 3

باب 4

باب 4

باب 4

باب 4

باب 4

باب 5

باب 5

باب 5

باب 5

باب 5

باب 6

باب 6

باب 6

باب 6

باب 6

باب 7

باب 7

باب 7

باب 7

باب 7

باب 8

باب 8

باب 8

باب 8

باب 8

باب 9

باب 9

باب 9

باب 9

باب 9

باب 10

باب 10

باب 10

باب 10

باب 10

باب 11

باب 11

باب 11

باب 11

باب 11

باب 12

باب 12

باب 12

باب 12

باب 12

باب 13

باب 13

باب 13

باب 13

باب 13

باب 14

باب 14

باب 14

باب 14

باب 14

باب 15

باب 15

باب 15

باب 15

باب 15

باب 16

باب 16

باب 16

باب 16

باب 16

باب 17

باب 17

باب 17

باب 17

باب 17

باب 18

باب 18

باب 18

باب 18

باب 18

باب 19

باب 19

باب 19

باب 19

باب 19

باب 20

باب 20

باب 20

باب 20

باب 20

باب 21

باب 21

باب 21

باب 21

باب 21

باب 22

باب 22

باب 22

باب 22

باب 22

باب 23

باب 23

باب 23

باب 23

باب 23

باب 24

باب 24

باب 24

باب 24

باب 24

باب 25

باب 25

باب 25

باب 25

باب 25

باب 26

باب 26

باب 26

باب 26

باب 26

باب 27

باب 27

باب 27

باب 27

باب 27

باب 28

باب 28

-

باب 28

باب 28

باب 29

باب 29

-

باب 29

باب 29

باب 30

باب 30

-

باب 30

باب 30

باب 31

باب 31

-

باب 31

باب 31

باب 32

باب 32

-

باب 32

باب 32

باب 33

باب 33

-

باب 33

باب 33

باب 34

باب 34

-

باب 34

باب 34

باب 35

باب 35

-

باب 35

-

باب 36

باب 36

-

باب 36

-

باب 37

باب 37

-

-

-

باب 38

باب 38

-

-

-

باب 39

باب 39

-

-

-

باب 40

باب 40

-

-

-

باب 41

-

-

-

-

باب 42

-

-

-

-

باب 43

-

-

-

-

باب 44

-

-

-

-

باب 45

-

-

-

-

باب 46

-

-

-

-

باب 47

-

-

-

-

باب 48

-

-

-

-

باب 49

-

-

-

-

باب 50

-

-

-

-

-

-

-

-

-