پژوهش های حقوق و ادیان

مرجع معرفی و بررسی آموزه های حقوق دینی (بانک جامع اطلاعاتی صهیونیسم)
«پژوهش های حقوق و ادیان» | تورات | یهودیت | اشکالات وارد بر یهود | اسرائیل | معرفی مختصر صهیونیسم || معرفی اجمالی یهودیت || مطالعه آنلاین تورات، تورات، کتاب مقدس| | کتابخانه با موضوع صهیونیسم و یهودیت || مقالات علمی-پژوهشی در زمینه ادیان، صهیونیسم، یهودیت || فیلم های سینمایی صهیونیستی و یهودی || کلیپ در زمینه صهیونیسم و یهود || پرسش و پاسخ در زمینه یهودشناسی ||معرفی «پژوهش های حقوق و ادیان» || پیوندهای مرتبط با صهیونیسم |
بـنـر

مرجع معرفی و نقد معارف آیین یهود، مبانی صهیونیسم و سیاست های ضد اسلامی فرق و جریان های معاند

<!-- start logo cod off http://bjes.ir --><p align="center"></p><p align="center"><a href="http://bjes.ir" target="_blank"><img border="0" src="http://bayanbox.ir/view/6961090584536714943/logo-200x80.jpg" width="200" height="80" alt="مرجع معرفی و نقد معارف آیین یهود، مبانی صهیونیسم و سیاست های ضداسلامی فرق و جریان های معاند"></a></p><!--finish logo cod off http://bjes.ir -->

شناسه شامد: 1-1-718353-65-4-1

بررسی شبهات
تازه های کتابخانه
«بانک جامع اطلاعاتی صهیونیسم» پس از این با نام «پژوهش های حقوق و ادیان»، ضمن تاکید بر پیوند «دانش حقوق» و «معارف ادیان»، علاوه بر سرفصل های سابق، به موضوعات حقوقی از جمله مباحث حقوق ایران، نظام های حقوقی، احکام شریعت یهودی و اسلامی، فلسفه حقوق و ... نیز خواهد پرداخت.

اعداد
باب نهم

1) و در ماه اول سال دوم بعد از بیرون آمدن ایشان از زمین مصر یَهُوَه موسی را در صحرای سینا خطاب کرده گفت:

2)“بنی‌اسرائیل عید فصح را در موسمش بجا آورند.

3) در روز چهاردهم این ماه آنرا در وقت عصر در موسمش بجا آورید برحسب همة فرایضش و همة احکامش آنرا معمول دارید.”

4) پس موسی به بنی‌اسرائیل گفت که فصح را بجا آورند.

5) و فصح را در روز چهاردهم ماه اول در وقت عصر در صحرای سینا بجا آورند برحسب هرچه یَهُوَه به موسی امر فرموده بود بنی‌اسرائیل چنان عمل نمودند.

6) اما بعضی اشخاص بودند که از مِیت آدمی نجس شده فصح را در آن روز نتوانستند بجا آورند پس در آنروز نزد موسی و هارون آمدند

7) و آن اشخاص وی را گفتند که “ما از میت آدمی نجس هستیم پس چرا از گذرانیدن قربانی یَهُوَه در موسمش در میان بنی‌اسرائیل ممنوع شویم؟”

8)  موسی ایشان را گفت: “بایستید تا آنچه یَهُوَه در حق شما امر فرماید بشنوم.”

9)  و یَهُوَه موسی را خطاب کرده گفت:

10) “بنی‌اسرائیل را خطاب کرده بگو: اگر کسی از شما یا از اعقاب شما از میت نجس شود یا در سفَرِ دور باشد مع‌هذا فصح را برای یَهُوَه بجا آورد.

11)  در روز چهاردهم ماه دوم آنرا در وقت عصر بجا آورند و آنرا با نان فطیر و سبزی تلخ بخورند.

12)  چیزی از آن تا صبح نگذارند و از آن استخوانی نشکنند برحسب جمیع فرایض فصح آنرا معمول دارند.

13)  اما کسی که طاهر باشد و در سفر نباشد و از بجا آوردن فصح بازایستد آن کس از قوم خود منقطع شود چونکه قربانی یَهُوَه را در موسمش نگذرانیده است آن شخص گناه خود را متحمل خواهد شد.

14)  و اگر غریبی در میان شما مأوا گزیند و بخواهد که فصح را برای یَهُوَه بجا آورد برحسب فریضه و حکم فصح عمل نماید برای شما یک فریضه میباشد خواه برای غریب و خواه برای متوطن.”

15)  و در روزی که مسکن بر پا شد ابر مسکن خیمة شهادت را پوشانید و از شب تا صبح مثل منظر آتش بر مسکن میبود.

16)  همیشه چنین بود که ابر آنرا می‌پوشانید و منظر آتش در شب.

17)  و هرگاه ابر از خیمه برمی‌خاست بعد از آن بنی‌اسرائیل کوچ میکردند و در هر جایی که ابر ساکن میشد آنجا بنی‌اسرائیل اردو میزدند.

18)  به فرمان یَهُوَه بنی‌اسرائیل کوچ میکردند و به فرمان یَهُوَه اردو میزدند همة روزهایی که ابر بر مسکن ساکن میبود در اردو میماندند.

19)  و چون ابر روزهای بسیار بر مسکن توقف مینمود بنی‌اسرائیل ودیعت یَهُوَه را نگاه میداشتند و کوچ نمیکردند.

20)  و بعضی اوقات ابر ایام قلیلی بر مسکن میماند آنگاه به فرمان یَهُوَه در اردو میماندند و به فرمان یَهُوَه کوچ میکردند.

21)  و بعضی اوقات ابر از شام تا صبح میماند و در وقت صبح ابر برمی‌خاست آنگاه کوچ میکردند یا اگر روز و شب میماند چون ابر برمی‌خاست می‌کوچیدند.

22)  خواهد دو روز و خواه یکماه و خواه یکسال هر قدر ابر بر مسکن توقف نموده بر آن ساکن میبود بنی‌اسرائیل در اردو میماندند و کوچ نمیکردند و چون برمی‌خاست می‌کوچیدند.

23)  به فرمان یَهُوَه اردو می‌زدند و به فرمان یَهُوَه کوچ میکردند و ودیعت یَهُوَه را برحسب آنچه یَهُوَه به واسطة موسی فرموده بود نگاه میداشتند.


ترجمه: انجمن پخش کتب مقدسه
تهیه و تنظیم: بانک جامع اطلاعاتی صهیونیسم (bjes.ir)

پیدایش

خروج

لاویان

اعداد

تثنیه

باب 1

باب 1

باب 1

باب 1

باب 1

باب 2

باب 2

باب 2

باب 2

باب 2

باب 3

باب 3

باب 3

باب 3

باب 3

باب 4

باب 4

باب 4

باب 4

باب 4

باب 5

باب 5

باب 5

باب 5

باب 5

باب 6

باب 6

باب 6

باب 6

باب 6

باب 7

باب 7

باب 7

باب 7

باب 7

باب 8

باب 8

باب 8

باب 8

باب 8

باب 9

باب 9

باب 9

باب 9

باب 9

باب 10

باب 10

باب 10

باب 10

باب 10

باب 11

باب 11

باب 11

باب 11

باب 11

باب 12

باب 12

باب 12

باب 12

باب 12

باب 13

باب 13

باب 13

باب 13

باب 13

باب 14

باب 14

باب 14

باب 14

باب 14

باب 15

باب 15

باب 15

باب 15

باب 15

باب 16

باب 16

باب 16

باب 16

باب 16

باب 17

باب 17

باب 17

باب 17

باب 17

باب 18

باب 18

باب 18

باب 18

باب 18

باب 19

باب 19

باب 19

باب 19

باب 19

باب 20

باب 20

باب 20

باب 20

باب 20

باب 21

باب 21

باب 21

باب 21

باب 21

باب 22

باب 22

باب 22

باب 22

باب 22

باب 23

باب 23

باب 23

باب 23

باب 23

باب 24

باب 24

باب 24

باب 24

باب 24

باب 25

باب 25

باب 25

باب 25

باب 25

باب 26

باب 26

باب 26

باب 26

باب 26

باب 27

باب 27

باب 27

باب 27

باب 27

باب 28

باب 28

-

باب 28

باب 28

باب 29

باب 29

-

باب 29

باب 29

باب 30

باب 30

-

باب 30

باب 30

باب 31

باب 31

-

باب 31

باب 31

باب 32

باب 32

-

باب 32

باب 32

باب 33

باب 33

-

باب 33

باب 33

باب 34

باب 34

-

باب 34

باب 34

باب 35

باب 35

-

باب 35

-

باب 36

باب 36

-

باب 36

-

باب 37

باب 37

-

-

-

باب 38

باب 38

-

-

-

باب 39

باب 39

-

-

-

باب 40

باب 40

-

-

-

باب 41

-

-

-

-

باب 42

-

-

-

-

باب 43

-

-

-

-

باب 44

-

-

-

-

باب 45

-

-

-

-

باب 46

-

-

-

-

باب 47

-

-

-

-

باب 48

-

-

-

-

باب 49

-

-

-

-

باب 50

-

-

-

-

-

-

-

-

-