باب 9 سفر اعداد (تورات)

  • ۱۲۲۲

تورات - دانلود تورات - دانلود تورات فارسی - دانلود کتاب مقدس - دانلود پی دی اف تورات - یهودیت - یهود شناسی - مطالعه آنلاین تورات - تورات آنلاین - کتاب های یهودیان

اعداد
باب نهم

1) و در ماه اول سال دوم بعد از بیرون آمدن ایشان از زمین مصر یَهُوَه موسی را در صحرای سینا خطاب کرده گفت:

2)“بنی‌اسرائیل عید فصح را در موسمش بجا آورند.

3) در روز چهاردهم این ماه آنرا در وقت عصر در موسمش بجا آورید برحسب همة فرایضش و همة احکامش آنرا معمول دارید.”

4) پس موسی به بنی‌اسرائیل گفت که فصح را بجا آورند.

5) و فصح را در روز چهاردهم ماه اول در وقت عصر در صحرای سینا بجا آورند برحسب هرچه یَهُوَه به موسی امر فرموده بود بنی‌اسرائیل چنان عمل نمودند.

6) اما بعضی اشخاص بودند که از مِیت آدمی نجس شده فصح را در آن روز نتوانستند بجا آورند پس در آنروز نزد موسی و هارون آمدند

7) و آن اشخاص وی را گفتند که “ما از میت آدمی نجس هستیم پس چرا از گذرانیدن قربانی یَهُوَه در موسمش در میان بنی‌اسرائیل ممنوع شویم؟”

8)  موسی ایشان را گفت: “بایستید تا آنچه یَهُوَه در حق شما امر فرماید بشنوم.”

9)  و یَهُوَه موسی را خطاب کرده گفت:

10) “بنی‌اسرائیل را خطاب کرده بگو: اگر کسی از شما یا از اعقاب شما از میت نجس شود یا در سفَرِ دور باشد مع‌هذا فصح را برای یَهُوَه بجا آورد.

11)  در روز چهاردهم ماه دوم آنرا در وقت عصر بجا آورند و آنرا با نان فطیر و سبزی تلخ بخورند.

12)  چیزی از آن تا صبح نگذارند و از آن استخوانی نشکنند برحسب جمیع فرایض فصح آنرا معمول دارند.

13)  اما کسی که طاهر باشد و در سفر نباشد و از بجا آوردن فصح بازایستد آن کس از قوم خود منقطع شود چونکه قربانی یَهُوَه را در موسمش نگذرانیده است آن شخص گناه خود را متحمل خواهد شد.

14)  و اگر غریبی در میان شما مأوا گزیند و بخواهد که فصح را برای یَهُوَه بجا آورد برحسب فریضه و حکم فصح عمل نماید برای شما یک فریضه میباشد خواه برای غریب و خواه برای متوطن.”

15)  و در روزی که مسکن بر پا شد ابر مسکن خیمة شهادت را پوشانید و از شب تا صبح مثل منظر آتش بر مسکن میبود.

16)  همیشه چنین بود که ابر آنرا می‌پوشانید و منظر آتش در شب.

17)  و هرگاه ابر از خیمه برمی‌خاست بعد از آن بنی‌اسرائیل کوچ میکردند و در هر جایی که ابر ساکن میشد آنجا بنی‌اسرائیل اردو میزدند.

18)  به فرمان یَهُوَه بنی‌اسرائیل کوچ میکردند و به فرمان یَهُوَه اردو میزدند همة روزهایی که ابر بر مسکن ساکن میبود در اردو میماندند.

19)  و چون ابر روزهای بسیار بر مسکن توقف مینمود بنی‌اسرائیل ودیعت یَهُوَه را نگاه میداشتند و کوچ نمیکردند.

20)  و بعضی اوقات ابر ایام قلیلی بر مسکن میماند آنگاه به فرمان یَهُوَه در اردو میماندند و به فرمان یَهُوَه کوچ میکردند.

21)  و بعضی اوقات ابر از شام تا صبح میماند و در وقت صبح ابر برمی‌خاست آنگاه کوچ میکردند یا اگر روز و شب میماند چون ابر برمی‌خاست می‌کوچیدند.

22)  خواهد دو روز و خواه یکماه و خواه یکسال هر قدر ابر بر مسکن توقف نموده بر آن ساکن میبود بنی‌اسرائیل در اردو میماندند و کوچ نمیکردند و چون برمی‌خاست می‌کوچیدند.

23)  به فرمان یَهُوَه اردو می‌زدند و به فرمان یَهُوَه کوچ میکردند و ودیعت یَهُوَه را برحسب آنچه یَهُوَه به واسطة موسی فرموده بود نگاه میداشتند.


براساس نسخه «کتاب مقدس یعنی عهد عتیق و عهد جدید»، لندن، 1904 میلادی
تنظیم و ویرایش: پژوهش های حقوق و ادیان (bjes.ir)

پیدایش

خروج

لاویان

اعداد

تثنیه

باب 1

باب 1

باب 1

باب 1

باب 1

باب 2

باب 2

باب 2

باب 2

باب 2

باب 3

باب 3

باب 3

باب 3

باب 3

باب 4

باب 4

باب 4

باب 4

باب 4

باب 5

باب 5

باب 5

باب 5

باب 5

باب 6

باب 6

باب 6

باب 6

باب 6

باب 7

باب 7

باب 7

باب 7

باب 7

باب 8

باب 8

باب 8

باب 8

باب 8

باب 9

باب 9

باب 9

باب 9

باب 9

باب 10

باب 10

باب 10

باب 10

باب 10

باب 11

باب 11

باب 11

باب 11

باب 11

باب 12

باب 12

باب 12

باب 12

باب 12

باب 13

باب 13

باب 13

باب 13

باب 13

باب 14

باب 14

باب 14

باب 14

باب 14

باب 15

باب 15

باب 15

باب 15

باب 15

باب 16

باب 16

باب 16

باب 16

باب 16

باب 17

باب 17

باب 17

باب 17

باب 17

باب 18

باب 18

باب 18

باب 18

باب 18

باب 19

باب 19

باب 19

باب 19

باب 19

باب 20

باب 20

باب 20

باب 20

باب 20

باب 21

باب 21

باب 21

باب 21

باب 21

باب 22

باب 22

باب 22

باب 22

باب 22

باب 23

باب 23

باب 23

باب 23

باب 23

باب 24

باب 24

باب 24

باب 24

باب 24

باب 25

باب 25

باب 25

باب 25

باب 25

باب 26

باب 26

باب 26

باب 26

باب 26

باب 27

باب 27

باب 27

باب 27

باب 27

باب 28

باب 28

-

باب 28

باب 28

باب 29

باب 29

-

باب 29

باب 29

باب 30

باب 30

-

باب 30

باب 30

باب 31

باب 31

-

باب 31

باب 31

باب 32

باب 32

-

باب 32

باب 32

باب 33

باب 33

-

باب 33

باب 33

باب 34

باب 34

-

باب 34

باب 34

باب 35

باب 35

-

باب 35

-

باب 36

باب 36

-

باب 36

-

باب 37

باب 37

-

-

-

باب 38

باب 38

-

-

-

باب 39

باب 39

-

-

-

باب 40

باب 40

-

-

-

باب 41

-

-

-

-

باب 42

-

-

-

-

باب 43

-

-

-

-

باب 44

-

-

-

-

باب 45

-

-

-

-

باب 46

-

-

-

-

باب 47

-

-

-

-

باب 48

-

-

-

-

باب 49

-

-

-

-

باب 50

-

-

-

-

-

-

-

-

-