باب 8 سفر تثنیه (تورات)

 • ۹۳۴
تثنیه
باب هشتم
 1. تمامی اوامری را که من امروز به شما امر میفرمایم حفظ داشته بجا آورید تا زنده مانده زیاد شوید و به زمینی که یَهُوَه برای پدران شما قسم خورده بود داخل شده در آن تصرف نمایید.
 2. و بیادآور تمامی راه را که یَهُوَه خدایت تو را این چهل سال در بیابان رهبری نمود تا تو را ذلیل ساخته بیازماید و آنچه را که در دل تو است بداند که آیا اوامر او را نگاه خواهی داشت یا نه.
 3. و او تو را ذلیل و گرسنه ساخت و من‌ّ را به تو خورانید که نه تو آن را میدانستی و نه پدرانت میدانستند تا تو را بیاموزاند که انسان نه به نان تنها زیست می کند بلکه به هر کلمه‌ای که از دهان یَهُوَه صادر شود انسان زنده می شود.
 4. در این چهل سال لباس تو در برت مندرس نشد و پای تو آماس نکرد.
 5. پس در دل خود فکر کن که بطوری که پدر پسر خود را تأدیب مینماید یَهُوَه خدایت تو را تأدیب کرده است.
 6. و اوامر یَهُوَه خدای خود را نگاه داشته در طریقهای او سلوک نما و از او بترس.
 7. زیرا که یَهُوَه خدایت تو را به زمین نیکو در میآورد زمین پر از نهرهای آب و از چشمه‌ها و دریاچه‌ها که از دره‌ها و کوه ها جاری می شود.
 8. زمینی که پر از گندم و جو و مو و انجیر و انار باشد زمینی که پر از زیتونِ زیت و عسل است.
 9. زمینی که در آن نان را به تنگی نخواهی خورد و در آن محتاج به هیچ چیز نخواهی شد زمینی که سنگ هایش آهن است و از کوه هایش مس خواهی کند.
 10. و خورده سیر خواهی شد و یَهُوَه خدای خود را به جهت زمین نیکو که به تو داده است متبارک خواهی خواند.
 11. پس باحذر باش مبادا یَهُوَه خدای خود را فراموش کنی و اوامر و احکام و فرایض او را که من امروز به تو امر میفرمایم نگاه نداری.
 12. مبادا خورده سیر شوی و خانه‌های نیکو بنا کرده در آن ساکن شوی‌
 13. و رمه و گلة تو زیاد شود و نقره و طلا برای تو افزون شود و مایملک تو افزوده گردد
 14. و دل تو مغرور شده یَهُوَه خدای خود را که تو را از زمین مصر از خانة بندگی بیرون آورد فراموش کنی
 15. که تو را در بیابان بزرگ و خوفناک که در آن مارهای آتشین و عقربها و زمین تشنة بی‌آب بود رهبری نمود که برای تو آب از سنگ خارا بیرون آورد
 16. که تو را در بیابان من‌ّ را خورانید که پدرانت آن را ندانسته بودند تا تو را ذلیل سازد و تو را بیازماید و بر تو در آخرت احسان نماید.
 17. مبادا در دل خود بگویی که قو‌ّت من و توانایی دست من این توانگری را از برایم پیدا کرده است.
 18. بلکه یَهُوَه خدای خود را بیادآور زیرا اوست که به تو قوت میدهد تا توانگری پیدا نمایی تا عهد خود را که برای پدرانت قسم خورده بود استوار بدارد چنانکه امروز شده است.
 19. و اگر یَهُوَه خدای خود را فراموش کنی و پیروی خدایان دیگر نموده‌آن ها را عبادت و سجده نمایی امروز بر شما شهادت می دهم که البته هلاک خواهید شد.
 20. مثل قومهایی که یَهُوَه پیش روی تو هلاک میسازد شما همچنین هلاک خواهید شد از این جهت که قول یَهُوَه خدای خود را نشنیدید.

براساس نسخه «کتاب مقدس یعنی عهد عتیق و عهد جدید»، لندن، 1904 میلادی
تنظیم و ویرایش: اندیشکده اریحا (bjes.ir)

پیدایش

خروج

لاویان

اعداد

تثنیه

باب 1

باب 1

باب 1

باب 1

باب 1

باب 2

باب 2

باب 2

باب 2

باب 2

باب 3

باب 3

باب 3

باب 3

باب 3

باب 4

باب 4

باب 4

باب 4

باب 4

باب 5

باب 5

باب 5

باب 5

باب 5

باب 6

باب 6

باب 6

باب 6

باب 6

باب 7

باب 7

باب 7

باب 7

باب 7

باب 8

باب 8

باب 8

باب 8

باب 8

باب 9

باب 9

باب 9

باب 9

باب 9

باب 10

باب 10

باب 10

باب 10

باب 10

باب 11

باب 11

باب 11

باب 11

باب 11

باب 12

باب 12

باب 12

باب 12

باب 12

باب 13

باب 13

باب 13

باب 13

باب 13

باب 14

باب 14

باب 14

باب 14

باب 14

باب 15

باب 15

باب 15

باب 15

باب 15

باب 16

باب 16

باب 16

باب 16

باب 16

باب 17

باب 17

باب 17

باب 17

باب 17

باب 18

باب 18

باب 18

باب 18

باب 18

باب 19

باب 19

باب 19

باب 19

باب 19

باب 20

باب 20

باب 20

باب 20

باب 20

باب 21

باب 21

باب 21

باب 21

باب 21

باب 22

باب 22

باب 22

باب 22

باب 22

باب 23

باب 23

باب 23

باب 23

باب 23

باب 24

باب 24

باب 24

باب 24

باب 24

باب 25

باب 25

باب 25

باب 25

باب 25

باب 26

باب 26

باب 26

باب 26

باب 26

باب 27

باب 27

باب 27

باب 27

باب 27

باب 28

باب 28

-

باب 28

باب 28

باب 29

باب 29

-

باب 29

باب 29

باب 30

باب 30

-

باب 30

باب 30

باب 31

باب 31

-

باب 31

باب 31

باب 32

باب 32

-

باب 32

باب 32

باب 33

باب 33

-

باب 33

باب 33

باب 34

باب 34

-

باب 34

باب 34

باب 35

باب 35

-

باب 35

-

باب 36

باب 36

-

باب 36

-

باب 37

باب 37

-

-

-

باب 38

باب 38

-

-

-

باب 39

باب 39

-

-

-

باب 40

باب 40

-

-

-

باب 41

-

-

-

-

باب 42

-

-

-

-

باب 43

-

-

-

-

باب 44

-

-

-

-

باب 45

-

-

-

-

باب 46

-

-

-

-

باب 47

-

-

-

-

باب 48

-

-

-

-

باب 49

-

-

-

-

باب 50

-

-

-

-

-

-

-

-

-