پژوهش های حقوق و ادیان

مرجع معرفی و بررسی آموزه های حقوق دینی (بانک جامع اطلاعاتی صهیونیسم)
«پژوهش های حقوق و ادیان» | تورات | یهودیت | اشکالات وارد بر یهود | اسرائیل | معرفی مختصر صهیونیسم || معرفی اجمالی یهودیت || مطالعه آنلاین تورات، تورات، کتاب مقدس| | کتابخانه با موضوع صهیونیسم و یهودیت || مقالات علمی-پژوهشی در زمینه ادیان، صهیونیسم، یهودیت || فیلم های سینمایی صهیونیستی و یهودی || کلیپ در زمینه صهیونیسم و یهود || پرسش و پاسخ در زمینه یهودشناسی ||معرفی «پژوهش های حقوق و ادیان» || پیوندهای مرتبط با صهیونیسم |
بـنـر

مرجع معرفی و نقد معارف آیین یهود، مبانی صهیونیسم و سیاست های ضد اسلامی فرق و جریان های معاند

<!-- start logo cod off http://bjes.ir --><p align="center"></p><p align="center"><a href="http://bjes.ir" target="_blank"><img border="0" src="http://bayanbox.ir/view/6961090584536714943/logo-200x80.jpg" width="200" height="80" alt="مرجع معرفی و نقد معارف آیین یهود، مبانی صهیونیسم و سیاست های ضداسلامی فرق و جریان های معاند"></a></p><!--finish logo cod off http://bjes.ir -->

شناسه شامد: 1-1-718353-65-4-1

بررسی شبهات
تازه های کتابخانه
«بانک جامع اطلاعاتی صهیونیسم» پس از این با نام «پژوهش های حقوق و ادیان»، ضمن تاکید بر پیوند «دانش حقوق» و «معارف ادیان»، علاوه بر سرفصل های سابق، به موضوعات حقوقی از جمله مباحث حقوق ایران، نظام های حقوقی، احکام شریعت یهودی و اسلامی، فلسفه حقوق و ... نیز خواهد پرداخت.


لاویان
باب اول

1)     و یَهُوَه موسی را خواند و او را از خیمة اجتماع خطاب کرده گفت:

2)     “بنی اسرائیل را خطاب کرده به ایشان بگو: هر گاه کسی از شما قربانی نزد یَهُوَه بگذراند پس قربانی خود را از بهایم یعنی از گاو یا از گوسفند بگذرانید.

3)     و اگر قربانی او قربانی سوختنی از گاو باشد آنرا نر بی عیب بگذراند و آنرا نزد در خیمة اجتماع بیاورد تا به حضور یَهُوَه مقبول شود.

4)     و دست خود را بر سر قربانی سوختنی بگذارد و برایش مقبول خواهد شد تا بجهت او کفاره کند.

5)     پس گاو را به حضور یَهُوَه ذبح نماید و پسران هارون کهنه خود را نزدیک بیاورند و خون را بر اطراف مذبح که نزد در خیمة اجتماع است بپاشند.

6)     و پوست قربانی سوختنی را بکند و آنرا قطعه قطعه کند.

7)     و پسران هارونِ کاهن آتش بر مذبح بگذارند و هیزم بر آتش بچینند.

8)     و پسران هارونِ کهنه قطعه ها و سر و پیه را بر هیزمی که بر آتش روی مذبح است بچینند.

9)     و احشایش و پاچه هایش را به آب بشویند کاهن همه را بر مذبح بسوزاند برای قربانی سوختنی و هدیة آتشین و عطر خوشبو بجهت یَهُوَه.

10)  و اگر قربانی او از گله باشد خواه از گوسفند خواه از بز بجهت قربانی سوختنی آنرا نر بی عیب بگذراند.

11)  و آنرا به طرف شمالی مذبح به حضور یَهُوَه ذبح نماید و پسران هارون کهنه خونش را به اطراف مذبح بپاشند.

12)  و آنرا با سرش و پیه اش قطعه قطعه کند و کاهن آنها را بر هیزمی که بر آتش روی مذبح است بچیند.

13)  و احشایش و پاچه هایش را به آب بشوید و کاهن همه را نزدیک بیاورد و بر مذبح بسوزاند که آن قربانی سوختنی و هدیة آتشین و عطر خوشبو بجهت یَهُوَه است.

14)  “و اگر قربانی او بجهت یَهُوَه قربانی سوختنی از مرغان باشد پس قربانی خود را از فاخته ها یا از جوجه های کبوتر بگذراند.

15)  و کاهن آنرا نزد مذبح بیاورد و سرش را بپیچد و بر مذبح بسوزاند و خونش بر پهلوی مذبح افشرده شود.

16)  و چینه دانش را با فضلات آن بیرون کرده آنرا بر جانب شرقی مذبح در جای خاکستر بیندازد.

17)  و آنرا از میان بالهایش چاک کند و از هم جدا نکند و کاهن آنرا بر مذبح بر هیزمی که بر آتش است بسوزاند که آن قربانی سوختنی و هدیة آتشین و عطر خوشبو بجهت یَهُوَه است.


ترجمه: انجمن پخش کتب مقدسه
تهیه و تنظیم: بانک جامع اطلاعاتی صهیونیسم (bjes.ir)

پیدایش

خروج

لاویان

اعداد

تثنیه

باب 1

باب 1

باب 1

باب 1

باب 1

باب 2

باب 2

باب 2

باب 2

باب 2

باب 3

باب 3

باب 3

باب 3

باب 3

باب 4

باب 4

باب 4

باب 4

باب 4

باب 5

باب 5

باب 5

باب 5

باب 5

باب 6

باب 6

باب 6

باب 6

باب 6

باب 7

باب 7

باب 7

باب 7

باب 7

باب 8

باب 8

باب 8

باب 8

باب 8

باب 9

باب 9

باب 9

باب 9

باب 9

باب 10

باب 10

باب 10

باب 10

باب 10

باب 11

باب 11

باب 11

باب 11

باب 11

باب 12

باب 12

باب 12

باب 12

باب 12

باب 13

باب 13

باب 13

باب 13

باب 13

باب 14

باب 14

باب 14

باب 14

باب 14

باب 15

باب 15

باب 15

باب 15

باب 15

باب 16

باب 16

باب 16

باب 16

باب 16

باب 17

باب 17

باب 17

باب 17

باب 17

باب 18

باب 18

باب 18

باب 18

باب 18

باب 19

باب 19

باب 19

باب 19

باب 19

باب 20

باب 20

باب 20

باب 20

باب 20

باب 21

باب 21

باب 21

باب 21

باب 21

باب 22

باب 22

باب 22

باب 22

باب 22

باب 23

باب 23

باب 23

باب 23

باب 23

باب 24

باب 24

باب 24

باب 24

باب 24

باب 25

باب 25

باب 25

باب 25

باب 25

باب 26

باب 26

باب 26

باب 26

باب 26

باب 27

باب 27

باب 27

باب 27

باب 27

باب 28

باب 28

-

باب 28

باب 28

باب 29

باب 29

-

باب 29

باب 29

باب 30

باب 30

-

باب 30

باب 30

باب 31

باب 31

-

باب 31

باب 31

باب 32

باب 32

-

باب 32

باب 32

باب 33

باب 33

-

باب 33

باب 33

باب 34

باب 34

-

باب 34

باب 34

باب 35

باب 35

-

باب 35

-

باب 36

باب 36

-

باب 36

-

باب 37

باب 37

-

-

-

باب 38

باب 38

-

-

-

باب 39

باب 39

-

-

-

باب 40

باب 40

-

-

-

باب 41

-

-

-

-

باب 42

-

-

-

-

باب 43

-

-

-

-

باب 44

-

-

-

-

باب 45

-

-

-

-

باب 46

-

-

-

-

باب 47

-

-

-

-

باب 48

-

-

-

-

باب 49

-

-

-

-

باب 50

-

-

-

-

-

-

-

-

-