باب اول سفر لاویان (تورات)

  • ۳۰۷۳

مطالعه آنلاین تورات - دانلود تورات فارسی - دانلود تورات بدون سانسور - دانلود کتاب مقدس پی دی اف - مطالعه آنلاین کتاب مقدس - دانلود عهد عتیق - یهود شناسی - یهودیت

لاویان
باب اول

1)     و یَهُوَه موسی را خواند و او را از خیمة اجتماع خطاب کرده گفت:

2)     “بنی اسرائیل را خطاب کرده به ایشان بگو: هر گاه کسی از شما قربانی نزد یَهُوَه بگذراند پس قربانی خود را از بهایم یعنی از گاو یا از گوسفند بگذرانید.

3)     و اگر قربانی او قربانی سوختنی از گاو باشد آنرا نر بی عیب بگذراند و آنرا نزد در خیمة اجتماع بیاورد تا به حضور یَهُوَه مقبول شود.

4)     و دست خود را بر سر قربانی سوختنی بگذارد و برایش مقبول خواهد شد تا بجهت او کفاره کند.

5)     پس گاو را به حضور یَهُوَه ذبح نماید و پسران هارون کهنه خود را نزدیک بیاورند و خون را بر اطراف مذبح که نزد در خیمة اجتماع است بپاشند.

6)     و پوست قربانی سوختنی را بکند و آنرا قطعه قطعه کند.

7)     و پسران هارونِ کاهن آتش بر مذبح بگذارند و هیزم بر آتش بچینند.

8)     و پسران هارونِ کهنه قطعه ها و سر و پیه را بر هیزمی که بر آتش روی مذبح است بچینند.

9)     و احشایش و پاچه هایش را به آب بشویند کاهن همه را بر مذبح بسوزاند برای قربانی سوختنی و هدیة آتشین و عطر خوشبو بجهت یَهُوَه.

10)  و اگر قربانی او از گله باشد خواه از گوسفند خواه از بز بجهت قربانی سوختنی آنرا نر بی عیب بگذراند.

11)  و آنرا به طرف شمالی مذبح به حضور یَهُوَه ذبح نماید و پسران هارون کهنه خونش را به اطراف مذبح بپاشند.

12)  و آنرا با سرش و پیه اش قطعه قطعه کند و کاهن آنها را بر هیزمی که بر آتش روی مذبح است بچیند.

13)  و احشایش و پاچه هایش را به آب بشوید و کاهن همه را نزدیک بیاورد و بر مذبح بسوزاند که آن قربانی سوختنی و هدیة آتشین و عطر خوشبو بجهت یَهُوَه است.

14)  “و اگر قربانی او بجهت یَهُوَه قربانی سوختنی از مرغان باشد پس قربانی خود را از فاخته ها یا از جوجه های کبوتر بگذراند.

15)  و کاهن آنرا نزد مذبح بیاورد و سرش را بپیچد و بر مذبح بسوزاند و خونش بر پهلوی مذبح افشرده شود.

16)  و چینه دانش را با فضلات آن بیرون کرده آنرا بر جانب شرقی مذبح در جای خاکستر بیندازد.

17)  و آنرا از میان بالهایش چاک کند و از هم جدا نکند و کاهن آنرا بر مذبح بر هیزمی که بر آتش است بسوزاند که آن قربانی سوختنی و هدیة آتشین و عطر خوشبو به جهت یَهُوَه است.


براساس نسخه «کتاب مقدس یعنی عهد عتیق و عهد جدید»، لندن، 1904 میلادی
تنظیم و ویرایش: پژوهش های حقوق و ادیان (bjes.ir)

پیدایش

خروج

لاویان

اعداد

تثنیه

باب 1

باب 1

باب 1

باب 1

باب 1

باب 2

باب 2

باب 2

باب 2

باب 2

باب 3

باب 3

باب 3

باب 3

باب 3

باب 4

باب 4

باب 4

باب 4

باب 4

باب 5

باب 5

باب 5

باب 5

باب 5

باب 6

باب 6

باب 6

باب 6

باب 6

باب 7

باب 7

باب 7

باب 7

باب 7

باب 8

باب 8

باب 8

باب 8

باب 8

باب 9

باب 9

باب 9

باب 9

باب 9

باب 10

باب 10

باب 10

باب 10

باب 10

باب 11

باب 11

باب 11

باب 11

باب 11

باب 12

باب 12

باب 12

باب 12

باب 12

باب 13

باب 13

باب 13

باب 13

باب 13

باب 14

باب 14

باب 14

باب 14

باب 14

باب 15

باب 15

باب 15

باب 15

باب 15

باب 16

باب 16

باب 16

باب 16

باب 16

باب 17

باب 17

باب 17

باب 17

باب 17

باب 18

باب 18

باب 18

باب 18

باب 18

باب 19

باب 19

باب 19

باب 19

باب 19

باب 20

باب 20

باب 20

باب 20

باب 20

باب 21

باب 21

باب 21

باب 21

باب 21

باب 22

باب 22

باب 22

باب 22

باب 22

باب 23

باب 23

باب 23

باب 23

باب 23

باب 24

باب 24

باب 24

باب 24

باب 24

باب 25

باب 25

باب 25

باب 25

باب 25

باب 26

باب 26

باب 26

باب 26

باب 26

باب 27

باب 27

باب 27

باب 27

باب 27

باب 28

باب 28

-

باب 28

باب 28

باب 29

باب 29

-

باب 29

باب 29

باب 30

باب 30

-

باب 30

باب 30

باب 31

باب 31

-

باب 31

باب 31

باب 32

باب 32

-

باب 32

باب 32

باب 33

باب 33

-

باب 33

باب 33

باب 34

باب 34

-

باب 34

باب 34

باب 35

باب 35

-

باب 35

-

باب 36

باب 36

-

باب 36

-

باب 37

باب 37

-

-

-

باب 38

باب 38

-

-

-

باب 39

باب 39

-

-

-

باب 40

باب 40

-

-

-

باب 41

-

-

-

-

باب 42

-

-

-

-

باب 43

-

-

-

-

باب 44

-

-

-

-

باب 45

-

-

-

-

باب 46

-

-

-

-

باب 47

-

-

-

-

باب 48

-

-

-

-

باب 49

-

-

-

-

باب 50

-

-

-

-

-

-

-

-

-