پژوهش های حقوق و ادیان

مرجع معرفی و بررسی آموزه های حقوق دینی (بانک جامع اطلاعاتی صهیونیسم)
«پژوهش های حقوق و ادیان» | تورات | یهودیت | اشکالات وارد بر یهود | اسرائیل | معرفی مختصر صهیونیسم || معرفی اجمالی یهودیت || مطالعه آنلاین تورات، تورات، کتاب مقدس| | کتابخانه با موضوع صهیونیسم و یهودیت || مقالات علمی-پژوهشی در زمینه ادیان، صهیونیسم، یهودیت || فیلم های سینمایی صهیونیستی و یهودی || کلیپ در زمینه صهیونیسم و یهود || پرسش و پاسخ در زمینه یهودشناسی ||معرفی «پژوهش های حقوق و ادیان» || پیوندهای مرتبط با صهیونیسم |
بـنـر

مرجع معرفی و نقد معارف آیین یهود، مبانی صهیونیسم و سیاست های ضد اسلامی فرق و جریان های معاند

<!-- start logo cod off http://bjes.ir --><p align="center"></p><p align="center"><a href="http://bjes.ir" target="_blank"><img border="0" src="http://bayanbox.ir/view/6961090584536714943/logo-200x80.jpg" width="200" height="80" alt="مرجع معرفی و نقد معارف آیین یهود، مبانی صهیونیسم و سیاست های ضداسلامی فرق و جریان های معاند"></a></p><!--finish logo cod off http://bjes.ir -->

شناسه شامد: 1-1-718353-65-4-1

«بانک جامع اطلاعاتی صهیونیسم» پس از این با نام «پژوهش های حقوق و ادیان»، ضمن تاکید بر پیوند «دانش حقوق» و «معارف ادیان»، علاوه بر سرفصل های سابق، به موضوعات حقوقی از جمله مباحث حقوق ایران، نظام های حقوقی، احکام شریعت یهودی و اسلامی، فلسفه حقوق و ... نیز خواهد پرداخت.

لاویان
باب نهم

1)     و واقع شد که در روز هشتم موسی هارون و پسرانش و مشایخ اسرائیل را خواند.

2)     و هارون را گفت: “گوساله‌ای نرینه برای قربانی گناه و قوچی بجهت قربانی سوختنی هر دو را بی‌عیب بگیر و به حضور یَهُوَه بگذران.

3)     و بنی اسرائیل را خطاب کرده بگو: بزغالة نرینه برای قربانی گناه و گوساله و بره‌ای هر دو یک ساله و بی‌عیب برای قربانی سوختنی بگیرید.

4)     و گاوی و قوچی برای ذبیحة سلامتی تا به حضور یَهُوَه ذبح شود و هدیه آردی سرشته شدة به روغن را زیرا که امروز یَهُوَه بر شما ظاهر خواهد شد.”

5)     پس آنچه را که موسی امر فرموده بود پیش خیمه اجتماع آوردند. و تمامی جماعت نزدیک شده به حضور یَهُوَه ایستادند.

6)     و موسی گفت: “این است کاری که یَهُوَه امر فرموده است که بکنید و جلال یَهُوَه بر شما ظاهر خواهد شد.”

7)     و موسی هارون را گفت: “نزدیک مذبح بیا و قربانی گناه خود و قربانی سوختنی خود را بگذران و برای خود و برای قوم کفاره‌کن و قربانی قوم را بگذران و بجهت ایشان کفاره کن چنانکه یَهُوَه امر فرموده است.”

8)     و هارون به مذبح نزدیک آمده گوسالة قربانی گناه را که برای خودش بود ذبح کرد.

9)     و پسران هارون خون را نزد او آوردند و انگشت خود را به خون فرو برده آنرا بر شاخهای مذبح مالید و خون را بر بنیان مذبح ریخت.

10)  و پیه و گُرده‌ها و سفیدی جگر از قربانی گناه را بر مذبح سوزانید چنانکه یَهُوَه موسی را امر فرموده بود.

11)  و گوشت و پوست را بیرون لشکرگاه به آتش سوزانید.

12)  و قربانی سوختنی را ذبح کرد و پسران هارون خون را به او سپردند و آنرا به اطراف مذبح پاشید.

13)  و قربانی را به قطعه هایش و سرش به او سپردند و آنرا بر مذبح سوزانید.

14)  و احشا و پاچه‌ها را شست و آنها را بر قربانی سوختنی بر مذبح سوزانید.

15)  و قربانی قوم را نزدیک آورد و بز قربانی گناه را که برای قوم بود گرفته آنرا ذبح کرد و آنرا مثل اولین برای گناه گذرانید.

16)  و قربانی سوختنی را نزدیک آورده آنرا به حسب قانون گذرانید.

17)  و هدیة آردی را نزدیک آورده مشتی از آن برداشت و آنرا علاوه بر قربانی سوختنی صبح بر مذبح سوزانید.

18)  و گاو و قوچ ذبیحه سلامتی را که برای قوم بود ذبح کرد و پسران هارون خون را به او سپردند و آنرا به اطراف مذبح پاشید.

19)  و پیه گاو و دنبه قوچ و آنچه احشا را می‌پوشانید و گُرده‌ها و سفیده جگر را.

20)  و پیه را بر سینه‌ها نهادند و پیه را بر مذبح سوزانید.

21)  و هارون سینه‌ها و ران راست را برای هدیة جنبانیدنی به حضور یَهُوَه جنبانید چنانکه موسی امر فرموده بود.

22)  پس هارون دستهای خود را به سوی قوم برافراشته ایشان را برکت داد و از گذرانید قربانی گناه و قربانی سوختنی و ذبایح سلامتی بزیر آمد.

23)  و موسی و هارون به خیمه اجتماع داخل شدند و بیرون آمده قوم را برکت دادند و جلال یَهُوَه بر جمیع قوم ظاهر شد.

24)  و آتش از حضور یَهُوَه بیرون آمده قربانی سوختنی و پیه را بر مذبح بلعید و چون تمامی قوم این را دیدند صدای بلند کرده به روی در افتادند.


ترجمه: انجمن پخش کتب مقدسه
تهیه و تنظیم: بانک جامع اطلاعاتی صهیونیسم (bjes.ir)

پیدایش

خروج

لاویان

اعداد

تثنیه

باب 1

باب 1

باب 1

باب 1

باب 1

باب 2

باب 2

باب 2

باب 2

باب 2

باب 3

باب 3

باب 3

باب 3

باب 3

باب 4

باب 4

باب 4

باب 4

باب 4

باب 5

باب 5

باب 5

باب 5

باب 5

باب 6

باب 6

باب 6

باب 6

باب 6

باب 7

باب 7

باب 7

باب 7

باب 7

باب 8

باب 8

باب 8

باب 8

باب 8

باب 9

باب 9

باب 9

باب 9

باب 9

باب 10

باب 10

باب 10

باب 10

باب 10

باب 11

باب 11

باب 11

باب 11

باب 11

باب 12

باب 12

باب 12

باب 12

باب 12

باب 13

باب 13

باب 13

باب 13

باب 13

باب 14

باب 14

باب 14

باب 14

باب 14

باب 15

باب 15

باب 15

باب 15

باب 15

باب 16

باب 16

باب 16

باب 16

باب 16

باب 17

باب 17

باب 17

باب 17

باب 17

باب 18

باب 18

باب 18

باب 18

باب 18

باب 19

باب 19

باب 19

باب 19

باب 19

باب 20

باب 20

باب 20

باب 20

باب 20

باب 21

باب 21

باب 21

باب 21

باب 21

باب 22

باب 22

باب 22

باب 22

باب 22

باب 23

باب 23

باب 23

باب 23

باب 23

باب 24

باب 24

باب 24

باب 24

باب 24

باب 25

باب 25

باب 25

باب 25

باب 25

باب 26

باب 26

باب 26

باب 26

باب 26

باب 27

باب 27

باب 27

باب 27

باب 27

باب 28

باب 28

-

باب 28

باب 28

باب 29

باب 29

-

باب 29

باب 29

باب 30

باب 30

-

باب 30

باب 30

باب 31

باب 31

-

باب 31

باب 31

باب 32

باب 32

-

باب 32

باب 32

باب 33

باب 33

-

باب 33

باب 33

باب 34

باب 34

-

باب 34

باب 34

باب 35

باب 35

-

باب 35

-

باب 36

باب 36

-

باب 36

-

باب 37

باب 37

-

-

-

باب 38

باب 38

-

-

-

باب 39

باب 39

-

-

-

باب 40

باب 40

-

-

-

باب 41

-

-

-

-

باب 42

-

-

-

-

باب 43

-

-

-

-

باب 44

-

-

-

-

باب 45

-

-

-

-

باب 46

-

-

-

-

باب 47

-

-

-

-

باب 48

-

-

-

-

باب 49

-

-

-

-

باب 50

-

-

-

-

-

-

-

-

-