باب 10 سفر پیدایش (تورات)

  • ۲۹۴۲

این است پیدایش پسران نوح سام و حام و یافث. و از ایشان بعد از طوفان پسران متولد شدند. پسران یافث: جومر و ماجوج و مادای و یاوان و توبال و ماشَک و تیراس.  و پسران جومر: اَشکناز و رِیفات و توجَرمَه. و پسران یاوان: اَلیشَه و تَرشیش و کَتیم و دودانیم. 

پیدایش
باب دهم

 

1)       این است پیدایش پسران نوح سام و حام و یافث. و از ایشان بعد از طوفان پسران متولد شدند.

2)       پسران یافث: جومر و ماجوج و مادای و یاوان و توبال و ماشَک و تیراس.

3)       و پسران جومر: اَشکناز و رِیفات و توجَرمَه.

4)       و پسران یاوان: اَلیشَه و تَرشیش و کَتیم و دودانیم.

5)       از اینان جزایر امتها منشعب شدند در اراضی خود هر یکی موافق زبان و قبیله اش در امتهای خویش.

6)       و پسران حام: کوش و مصرایم و فوط و کنعان.

7)       و پسران کوش: سبا و حویله و سبتَه و رَعمه و سبتکا. و پسران رَعمه: شبا و دَدان.

8)       و کوش نِمرود را آورد. او به جبار شدن در جهان شروع کرد.

9)       وی در حضور یَهُوَه صیادی جبار بود. از این جهت میگویند: “مثل نمرود صیاد جبار در حضور یَهُوَه.”

10)    و ابتدای مملکت وی بابل بود و اَرَک و اَکَد و کَلنه در زمین شنعار.

11)    از آن زمین آشور بیرون رفت و نینوا و رَحوبوت عیر و کالَح را بنا نهاد

12)    و ریسن را در میان نینوا و کالَح. و آن شهری بزرگ بود.

13)    و مصرایم لُودیم و عنامیم و لَهابیم و نَفتوحیم را آورد.

14)    و فَتروسیم و کَسلوحیم را که از ایشان فلسطینیان پدید آمدند و کَفتوریم را.

15)    و کنعان صیدون نخستزادة خود وحتّ را آورد.

16)    و یبوسیان و اَموریان و جِرجاشیان را

17)    و حوَیان و عرقیان و سینیان را

18)    و اَروادیان و صَماریان و حماتیان را. و بعد از آن قبایل کنعانیان منشعب شدند.

19)    و سر حد کنعانیان از صیدون به سمت جرار تا غَزَه بود و به سمت سدوم و عمورَه و اَدمه و صَبوئیم تا به لاشَع.

20)    اینانند پسران حام بر حسب قبایل و زبانهای ایشان در اراضی و امتهای خود.

21)    و از سام که پدر جمیع بنی عابر و برادر یافَث بزرگ بود از او نیز اولاد متولد شد.

22)    پسران سام: عیلام و آشور و اَرفَکشاد و لُود و اَرام.

23)    و پسران اَرام: عوص و حول و جاتر و ماش.

24)    و اَرَفکشاد شالح را آورد و شالح عابر را آورد.

25)    و عابر را دو پسر متولد شد. یکی را فالج نام بود زیرا که در ایام وی زمین منقسم شد. و نام برادرش یقطان.

26)    و یقطان الموداد و شالف و حضَر موت و یارِح را آورد

27)    و هدورام و اُوزال و دِقلَه را

28)    و عوبال و ابیمائیل و شبا را

29)    و اَوفیر و حوِیلَه و یوباب را. این همه پسران یقطان بودند.

30)    و مسکن ایشان از میشا بود به سمت سفارَه که کوهی از کوههای شرقی است.

31)    اینانند پسران سام بر حسب قبایل و زبانهای ایشان در اراضی خود بر حسب امتهای خویش.

32)    اینانند قبایل پسران نوح برحسب پیدایش ایشان در امتهای خود که از ایشان امتهای جهان بعد از طوفان منشعب شدند.


برگرفته از نسخه خطی «کتاب مقدس یعنی عهد عتیق و عهد جدید»، Unwin Brothers، لندن، 1904 میلادی
تنظیم و ویرایش: اندیشکده اریحا (bjes.ir)

پیدایش

خروج

لاویان

اعداد

تثنیه

باب 1

باب 1

باب 1

باب 1

باب 1

باب 2

باب 2

باب 2

باب 2

باب 2

باب 3

باب 3

باب 3

باب 3

باب 3

باب 4

باب 4

باب 4

باب 4

باب 4

باب 5

باب 5

باب 5

باب 5

باب 5

باب 6

باب 6

باب 6

باب 6

باب 6

باب 7

باب 7

باب 7

باب 7

باب 7

باب 8

باب 8

باب 8

باب 8

باب 8

باب 9

باب 9

باب 9

باب 9

باب 9

باب 10

باب 10

باب 10

باب 10

باب 10

باب 11

باب 11

باب 11

باب 11

باب 11

باب 12

باب 12

باب 12

باب 12

باب 12

باب 13

باب 13

باب 13

باب 13

باب 13

باب 14

باب 14

باب 14

باب 14

باب 14

باب 15

باب 15

باب 15

باب 15

باب 15

باب 16

باب 16

باب 16

باب 16

باب 16

باب 17

باب 17

باب 17

باب 17

باب 17

باب 18

باب 18

باب 18

باب 18

باب 18

باب 19

باب 19

باب 19

باب 19

باب 19

باب 20

باب 20

باب 20

باب 20

باب 20

باب 21

باب 21

باب 21

باب 21

باب 21

باب 22

باب 22

باب 22

باب 22

باب 22

باب 23

باب 23

باب 23

باب 23

باب 23

باب 24

باب 24

باب 24

باب 24

باب 24

باب 25

باب 25

باب 25

باب 25

باب 25

باب 26

باب 26

باب 26

باب 26

باب 26

باب 27

باب 27

باب 27

باب 27

باب 27

باب 28

باب 28

-

باب 28

باب 28

باب 29

باب 29

-

باب 29

باب 29

باب 30

باب 30

-

باب 30

باب 30

باب 31

باب 31

-

باب 31

باب 31

باب 32

باب 32

-

باب 32

باب 32

باب 33

باب 33

-

باب 33

باب 33

باب 34

باب 34

-

باب 34

باب 34

باب 35

باب 35

-

باب 35

-

باب 36

باب 36

-

باب 36

-

باب 37

باب 37

-

-

-

باب 38

باب 38

-

-

-

باب 39

باب 39

-

-

-

باب 40

باب 40

-

-

-

باب 41

-

-

-

-

باب 42

-

-

-

-

باب 43

-

-

-

-

باب 44

-

-

-

-

باب 45

-

-

-

-

باب 46

-

-

-

-

باب 47

-

-

-

-

باب 48

-

-

-

-

باب 49

-

-

-

-

باب 50

-

-

-

-

-

-

-

-

-