باب 10 سفر لاویان (تورات)

  • ۱۲۸۷

مطالعه آنلاین تورات - دانلود تورات فارسی - دانلود تورات بدون سانسور - دانلود کتاب مقدس پی دی اف - مطالعه آنلاین کتاب مقدس - دانلود عهد عتیق - یهود شناسی - یهودیت

لاویان
باب دهم
 

1) و ناداب و ابیهو پسران هارون هر یکی مجمرة خود را گرفته آتش بر آنها نهادند. و بخور بر آن گذارده آتش غریبی که ایشان را نفرموده بود به حضور یَهُوَه نزدیک آوردند.

2) و آتش از حضور یَهُوَه به در شده ایشان را بلعید و به حضور یَهُوَه مردند.

3) پس موسی به هارون گفت: “این است آنچه یَهُوَه فرموده و گفته است که از آنانی که به من نزدیک آیند تقدیس کرده خواهم شد و در نظر تمامی قوم جلال خواهم یافت.” پس هارون خاموش شد.

4) و موسی میشائیل و الصافات پسران عزّیئیل عموی هارون را خوانده به ایشان گفت: “نزدیک آمده برادران خود را از پیش قدس بیرون لشکرگاه ببرید.”

5) پس نزدیک آمده ایشان را در پیراهنهای ایشان بیرون لشکرگاه بردند چنانکه موسی گفته بود.

6)و موسی هارون و پسرانش العازار و ایتامار را گفت: “مویهای سر خود را باز مکنید و گریبان خود را چاک مزنید مبادا بمیرید. و غضب بر تمامی جماعت بشود. اما برادران شما یعنی تمام خاندان اسرائیل بجهت آتشی که یَهُوَه افروخته است ماتم خواهند کرد.

7) و از در خیمه اجتماع بیرون مروید مبادا بمیرید زیرا روغن مسح یَهُوَه بر شماست.” پس به حسب آنچه موسی گفت کردند.

8) و یَهُوَه هارون را خطاب کرده گفت:

9)  “تو و پسرانت با تو چون به خیمه اجتماع داخل شوید شراب و مسًکِری منوشید مبادا بمیرید. این است فریضة ابدی در نسلهای شما.

10)  و تا در میان مقدس و غیر مقدس و نجس و طاهر تمیز دهید

11)  و تا به بنی‌اسرائیل همة فرایضی را که یَهُوَه به دست موسی برای ایشان گفته است تعلیم دهید.”

12) و موسی به هارون و پسرانش العازار و ایتامار که باقی بودند گفت: “هدیة آردی که از هدایای آتشین یَهُوَه مانده است بگیرید و آن را بی‌خمیرمایه نزد مذبح بخورید زیرا قدس‌اقداس است.

13)  و آن را در مکان مقدس بخورید زیرا که از هدایای آتشین یَهُوَه این حصّة تو و حصة پسران توست چنانکه مأمور شده ام.

14)  و سینة جنبانیدنی و ران افراشتنی را تو و پسرانت و دخترانت با تو در جای پاک بخورید زیرا اینها از ذبایح سلامتی بنی‌اسرائیل برای حصة تو و حصة پسرانت داده شده است.

15)  ران افراشتنی و سینة جنابانیدنی را با هدایای آتشین پیه بیاورند تا هدیة جنبانیدنی به حضور یَهُوَه جنبانیده شود و از آن تو و از آن پسرانت خواهد بود به فریضة ابدی چنانکه یَهُوَه امر فرموده است.”

16)  و موسی بز قربانی گناه را طلبید و اینک سوخته شده بود پس بر العازار و ایتامار پسران هارون که باقی بودند خشم نموده گفت:

17) “چرا قربانی گناه را در مکان مقدس نخوردید؟ زیرا که آن قدس‌اقداس است و به شما داده شده بود تا گناه جماعت را برداشته برای ایشان به حضور یَهُوَه کفاره کنید.

18)  اینک خون آن به اندرون قدس آورده نشد البته میبایست آنرا در قدس خورده باشید چنانکه امر کرده بودم.”

19) هارون به موسی گفت: “اینک امروز قربانی گناه خود و قربانی سوختنی خود را به حضور یَهُوَه گذرانیدند و چنین چیزها بر من واقع شده است پس اگر امروز قربانی گناه را میخوردم آیا منظور نظر یَهُوَه میشد؟”

20)  چون موسی اینرا شنید در نظرش پسند آمد.


براساس نسخه «کتاب مقدس یعنی عهد عتیق و عهد جدید»، لندن، 1904 میلادی
تنظیم و ویرایش: پژوهش های حقوق و ادیان (bjes.ir)

پیدایش

خروج

لاویان

اعداد

تثنیه

باب 1

باب 1

باب 1

باب 1

باب 1

باب 2

باب 2

باب 2

باب 2

باب 2

باب 3

باب 3

باب 3

باب 3

باب 3

باب 4

باب 4

باب 4

باب 4

باب 4

باب 5

باب 5

باب 5

باب 5

باب 5

باب 6

باب 6

باب 6

باب 6

باب 6

باب 7

باب 7

باب 7

باب 7

باب 7

باب 8

باب 8

باب 8

باب 8

باب 8

باب 9

باب 9

باب 9

باب 9

باب 9

باب 10

باب 10

باب 10

باب 10

باب 10

باب 11

باب 11

باب 11

باب 11

باب 11

باب 12

باب 12

باب 12

باب 12

باب 12

باب 13

باب 13

باب 13

باب 13

باب 13

باب 14

باب 14

باب 14

باب 14

باب 14

باب 15

باب 15

باب 15

باب 15

باب 15

باب 16

باب 16

باب 16

باب 16

باب 16

باب 17

باب 17

باب 17

باب 17

باب 17

باب 18

باب 18

باب 18

باب 18

باب 18

باب 19

باب 19

باب 19

باب 19

باب 19

باب 20

باب 20

باب 20

باب 20

باب 20

باب 21

باب 21

باب 21

باب 21

باب 21

باب 22

باب 22

باب 22

باب 22

باب 22

باب 23

باب 23

باب 23

باب 23

باب 23

باب 24

باب 24

باب 24

باب 24

باب 24

باب 25

باب 25

باب 25

باب 25

باب 25

باب 26

باب 26

باب 26

باب 26

باب 26

باب 27

باب 27

باب 27

باب 27

باب 27

باب 28

باب 28

-

باب 28

باب 28

باب 29

باب 29

-

باب 29

باب 29

باب 30

باب 30

-

باب 30

باب 30

باب 31

باب 31

-

باب 31

باب 31

باب 32

باب 32

-

باب 32

باب 32

باب 33

باب 33

-

باب 33

باب 33

باب 34

باب 34

-

باب 34

باب 34

باب 35

باب 35

-

باب 35

-

باب 36

باب 36

-

باب 36

-

باب 37

باب 37

-

-

-

باب 38

باب 38

-

-

-

باب 39

باب 39

-

-

-

باب 40

باب 40

-

-

-

باب 41

-

-

-

-

باب 42

-

-

-

-

باب 43

-

-

-

-

باب 44

-

-

-

-

باب 45

-

-

-

-

باب 46

-

-

-

-

باب 47

-

-

-

-

باب 48

-

-

-

-

باب 49

-

-

-

-

باب 50

-

-

-

-

-

-

-

-

-