پژوهش های حقوق و ادیان

مرجع معرفی و بررسی آموزه های حقوق دینی (بانک جامع اطلاعاتی صهیونیسم)
«پژوهش های حقوق و ادیان» | تورات | یهودیت | اشکالات وارد بر یهود | اسرائیل | معرفی مختصر صهیونیسم || معرفی اجمالی یهودیت || مطالعه آنلاین تورات، تورات، کتاب مقدس| | کتابخانه با موضوع صهیونیسم و یهودیت || مقالات علمی-پژوهشی در زمینه ادیان، صهیونیسم، یهودیت || فیلم های سینمایی صهیونیستی و یهودی || کلیپ در زمینه صهیونیسم و یهود || پرسش و پاسخ در زمینه یهودشناسی ||معرفی «پژوهش های حقوق و ادیان» || پیوندهای مرتبط با صهیونیسم |
بـنـر

مرجع معرفی و نقد معارف آیین یهود، مبانی صهیونیسم و سیاست های ضد اسلامی فرق و جریان های معاند

<!-- start logo cod off http://bjes.ir --><p align="center"></p><p align="center"><a href="http://bjes.ir" target="_blank"><img border="0" src="http://bayanbox.ir/view/6961090584536714943/logo-200x80.jpg" width="200" height="80" alt="مرجع معرفی و نقد معارف آیین یهود، مبانی صهیونیسم و سیاست های ضداسلامی فرق و جریان های معاند"></a></p><!--finish logo cod off http://bjes.ir -->

شناسه شامد: 1-1-718353-65-4-1

بررسی شبهات
تازه های کتابخانه
«بانک جامع اطلاعاتی صهیونیسم» پس از این با نام «پژوهش های حقوق و ادیان»، ضمن تاکید بر پیوند «دانش حقوق» و «معارف ادیان»، علاوه بر سرفصل های سابق، به موضوعات حقوقی از جمله مباحث حقوق ایران، نظام های حقوقی، احکام شریعت یهودی و اسلامی، فلسفه حقوق و ... نیز خواهد پرداخت.


لاویان
باب دوم

1)    “و هرگاه کسی قربانی هدیة آردی بجهت یَهُوَه بگذراند پس قربانی او از آرد نرم باشد و روغن بر آن بریزد و کندر بر آن بنهد.

2)    و آن را نزد پسران هارون کهنه بیاورد و یک مشت از آن بگیرد یعنی از آرد نرمش و روغنش با تمامی کندرش و کاهن آنرا برای یادگاری بسوزاند تا هدیة آتشین و عطر خوشبو بجهت یَهُوَه باشد.

3)    و بقیة هدیة آردی از آن هارون و پسرانش باشد. این از هدایای آتشین یَهُوَه قدس اقداس است.

4)    و هرگاه قربانی هدیة آردی پخته شده ای در تنور بگذرانی پس قرصهای فطیر از آرد نرم سرشته شده به رو‎‎غن یا گِرده های فطیر مالیده شده به روغن باشد.

5)    و اگر قربانی تو هدیة آردی بر ساج باشد پس از آرد نرم فطیر سرشته شده به روغن باشد.

6)    و آن را پاره پاره کرده روغن بر آن بریز. این هدیة آردی است.

7)    و اگر قربانی تو هدیة آردی تابه باشد از آرد نرم با روغن ساخته شود.

8)    و هدیة آردی را که از این چیزها ساخته شود نزد یَهُوَه بیاور و آنرا پیش کاهن بگذار و او آنرا نزد مذبح خواهد آورد.

9)    و کاهن از هدیة آردی یادگاری آنرا بردارد بر مذبح بسوزاند. این هدیة آتشین و عطر خوشبو بجهت یَهُوَه است.

10)  و بقیة هدیة آردی از آن هارون و پسرانش باشد. این از هدایای آتشین یَهُوَه قدس اقداس است.

11)  “و هیچ هدیة آردی که بجهت یَهُوَه میگذرانید با خمیر مایه ساخته نشود زیرا که هیچ خمیر مایه و عسل را برای هدیة آتشین بجهت یَهُوَه نباید سوزانید.

12)  آنها را برای قربانی نوبرها بجهت یَهُوَه بگذرانید لیکن برای عطر خوشبو به مذبح برنیارند.

13)  و هر قربانی هدیة آردی خود را به نمک نمکین کن و نمک عهد خدای خود را از هدیة آردی خود بازمدار با هر قربانی خود نمک بگذران.

14)  و اگر هدیة آردی نوبرها بجهت یَهُوَه بگذرانی پس خوشه های برشته شدة به آتش یعنی بلغور حاصل نیکو بجهت هدیة آردی نوبرهای خود بگذران.

15)  و روغن بر آن بریز و کندر بر آن بنه. این هدیة آردی است.

16)  و کاهن یادگاری آنرا یعنی قدری از بلغور آن و از روغنش با تمامی کندرش بسوزاند. این هدیة آتشین بجهت یَهُوَه است.

ترجمه: انجمن پخش کتب مقدسه
تهیه و تنظیم: بانک جامع اطلاعاتی صهیونیسم (bjes.ir)

پیدایش

خروج

لاویان

اعداد

تثنیه

باب 1

باب 1

باب 1

باب 1

باب 1

باب 2

باب 2

باب 2

باب 2

باب 2

باب 3

باب 3

باب 3

باب 3

باب 3

باب 4

باب 4

باب 4

باب 4

باب 4

باب 5

باب 5

باب 5

باب 5

باب 5

باب 6

باب 6

باب 6

باب 6

باب 6

باب 7

باب 7

باب 7

باب 7

باب 7

باب 8

باب 8

باب 8

باب 8

باب 8

باب 9

باب 9

باب 9

باب 9

باب 9

باب 10

باب 10

باب 10

باب 10

باب 10

باب 11

باب 11

باب 11

باب 11

باب 11

باب 12

باب 12

باب 12

باب 12

باب 12

باب 13

باب 13

باب 13

باب 13

باب 13

باب 14

باب 14

باب 14

باب 14

باب 14

باب 15

باب 15

باب 15

باب 15

باب 15

باب 16

باب 16

باب 16

باب 16

باب 16

باب 17

باب 17

باب 17

باب 17

باب 17

باب 18

باب 18

باب 18

باب 18

باب 18

باب 19

باب 19

باب 19

باب 19

باب 19

باب 20

باب 20

باب 20

باب 20

باب 20

باب 21

باب 21

باب 21

باب 21

باب 21

باب 22

باب 22

باب 22

باب 22

باب 22

باب 23

باب 23

باب 23

باب 23

باب 23

باب 24

باب 24

باب 24

باب 24

باب 24

باب 25

باب 25

باب 25

باب 25

باب 25

باب 26

باب 26

باب 26

باب 26

باب 26

باب 27

باب 27

باب 27

باب 27

باب 27

باب 28

باب 28

-

باب 28

باب 28

باب 29

باب 29

-

باب 29

باب 29

باب 30

باب 30

-

باب 30

باب 30

باب 31

باب 31

-

باب 31

باب 31

باب 32

باب 32

-

باب 32

باب 32

باب 33

باب 33

-

باب 33

باب 33

باب 34

باب 34

-

باب 34

باب 34

باب 35

باب 35

-

باب 35

-

باب 36

باب 36

-

باب 36

-

باب 37

باب 37

-

-

-

باب 38

باب 38

-

-

-

باب 39

باب 39

-

-

-

باب 40

باب 40

-

-

-

باب 41

-

-

-

-

باب 42

-

-

-

-

باب 43

-

-

-

-

باب 44

-

-

-

-

باب 45

-

-

-

-

باب 46

-

-

-

-

باب 47

-

-

-

-

باب 48

-

-

-

-

باب 49

-

-

-

-

باب 50

-

-

-

-

-

-

-

-

-