باب 6 سفر لاویان (تورات)

  • ۱۳۲۲

مطالعه آنلاین تورات - دانلود تورات فارسی - دانلود تورات بدون سانسور - دانلود کتاب مقدس پی دی اف - مطالعه آنلاین کتاب مقدس - دانلود عهد عتیق - یهود شناسی - یهودیت

لاویان
باب ششم

1)     و یَهُوَه موسی را خطاب کرده گفت:

2)     “ اگر کسی گناه کند و خیانت به یَهُوَه ورزد و به همسایه خود دروغ گوید دربارة امانت یا رهن یا چیز دزدیده شده یا مال همسایه خود را غصب نماید

3)     یا چیز گمشده را یافته درباره آن دروغ گوید و قسم دروغ بخورد در هر کدام از کارهایی که شخصی در آنها گناه کند.

4)     پس چون گناه ورزید مجرم شود آنچه را که دزدیده یا آنچه را غصب نموده یا آنچه نزد او به امانت سپرده شده یا آن چیز گم شده را که یافته است رد بنماید.

5)     یا هر آنچه را که درباره آن قسم دروغ خورده هم اصل مال را رد بنماید و هم پنج یک آنرا بر آن اضافه کرده آنرا به مالکش بدهد در روزی که جرم او ثابت شده باشد.

6)     و قربانی جرم خود را نزد یَهُوَه بیاورد‌. یعنی قوچ بی عیب از گله موافق برآورد تو برای قربانی جرم نزد کاهن.

7)     و کاهن برای وی به حضور یَهُوَه کفاره خواهد کرد و آمرزیده خواهد شد از هر کاری که کرده و در آن مجرم شده است.”

8)     و یَهُوَه موسی را خطاب کرده‌گفت:

9)     “هارون و پسرانش را امر فرموده بگو: این است قانون قربانی سوختنی: که قربانی سوختنی تمامی شب تا صبح بر آتشدن مذبح باشد و آتش مذبح بر آن افروخته بماند.

10)  و کاهن لباس کتان خود را بپوشد و زیر جامه کتان بر بدن خود بپوشد و خاکستر قربانی سوختنی را که بر مذبح به آتش سوخته شده بردارد و آنرا به یک طرف مذبح بگذارد.

11)  و لباس خود را بیرون کرده لباس دیگر بپوشد و خاکستر را بیرون لشکرگاه به جای پاک ببرد.

12)  و آتشی که بر مذبح است افروخته باشد و خاموش نشود و هر بامداد کاهن هیزم بر آن بسوزاند و قربانی سوختنی را بر آن مرتب سازد و پیه ذبیحه سلامتی را بر آن بسوزاند

13)  و آتش بر مذبح پیوسته افروخته باشد و خاموش نشود.

14)  “و این است قانون هدیه آردی: پسران هارون آنرا به حضور یَهُوَه بر مذبح بگذرانند.

15)  و از آن یک مشت از آرد نرم هدیة آردی و از روغنش با تمامی کندر که بر هدیة آردی است بردارد و بر مذبح بسوزاند برای عطر خوشبو و یادگاری آن نزد یَهُوَه.

16)  و باقی آنرا هارون و پسرانش بخورند. بی خمیرمایه در مکان قدس خورده شود در صحن خیمه اجتماع آنرا بخورند.

17)  با خمیرمایه پخته نشود آنرا از هدایای آتشین برای قسمت ایشان داده ام این قدس اقداس است مثل قربانی گناه و مثل قربانی جرم.

18)  جمیع ذکوران از پسران هارون آنرا بخورند. این فریضة ابدی در نسلهای شما از هدایای آتشین یَهُوَه است هر که آنها را لمس کند مقدس خواهد بود.”

19)  و یَهُوَه موسی را خطاب کرده گفت:

20)  “این است قربانی هارون و پسرانش که در روز مسح کردن او نزد یَهُوَه بگذرانند ده یک ایفة آرد نرم برای هدیة آردی دائمی نصفش در صبح و نصفش در شام

21)  و بر ساج با روغن ساخته شود و چون آمیخته شد آنرا بیاور و آنرا به پاره های برشته شده برای هدیه آردی بجهت عطر خوشبو نزد یَهُوَه بگذران.

22)  و کاهن مسح شده که از پسرانش در جای او خواهد بود آنرا بگذراند. این است فریضه ابدی که تمامش نزد یَهُوَه سوخته شود.

23)  و هر هدیه آردی کاهن تماماً سوخته شود و خورده نشود.”

24)  و یَهُوَه موسی را خطاب کرده گفت:

25)  “هارون و پسرانش را خطاب کرده بگو: این است قانون قربانی گناه در جایی که قربانی سوختنی ذبح میشود قربانی گناه نیز به حضور یَهُوَه ذبح شود. این قدس اقداس است.

26)  و کاهنی که آنرا برای گناه میگذراند آنرا بخورد در مکان مقدس در صحن خیمه اجتماع خورده شود.

27)  هر که گوشتش را لمس کند مقدس شود و اگر خونش بر جامه ای پاشیده شود آنچه را که بر آن پاشیده شده است در مکان مقدس بشوی.

28)  و ظرف سفالین که در آن پخته شود شکسته شود و اگر در ظرف مسین پخته شود زدوده و به آب شسته شود.

29)  و هر ذکوری از کاهنان آنرا بخورد این قدس اقداس است.

30)  و هیچ قربانی گناه که از خون آن به خیمه اجتماع در آورده شود تا در قدس کفاره نماید خورده نشود به آتش سوخته شود.


براساس نسخه «کتاب مقدس یعنی عهد عتیق و عهد جدید»، لندن، 1904 میلادی
تنظیم و ویرایش: پژوهش های حقوق و ادیان (bjes.ir)

پیدایش

خروج

لاویان

اعداد

تثنیه

باب 1

باب 1

باب 1

باب 1

باب 1

باب 2

باب 2

باب 2

باب 2

باب 2

باب 3

باب 3

باب 3

باب 3

باب 3

باب 4

باب 4

باب 4

باب 4

باب 4

باب 5

باب 5

باب 5

باب 5

باب 5

باب 6

باب 6

باب 6

باب 6

باب 6

باب 7

باب 7

باب 7

باب 7

باب 7

باب 8

باب 8

باب 8

باب 8

باب 8

باب 9

باب 9

باب 9

باب 9

باب 9

باب 10

باب 10

باب 10

باب 10

باب 10

باب 11

باب 11

باب 11

باب 11

باب 11

باب 12

باب 12

باب 12

باب 12

باب 12

باب 13

باب 13

باب 13

باب 13

باب 13

باب 14

باب 14

باب 14

باب 14

باب 14

باب 15

باب 15

باب 15

باب 15

باب 15

باب 16

باب 16

باب 16

باب 16

باب 16

باب 17

باب 17

باب 17

باب 17

باب 17

باب 18

باب 18

باب 18

باب 18

باب 18

باب 19

باب 19

باب 19

باب 19

باب 19

باب 20

باب 20

باب 20

باب 20

باب 20

باب 21

باب 21

باب 21

باب 21

باب 21

باب 22

باب 22

باب 22

باب 22

باب 22

باب 23

باب 23

باب 23

باب 23

باب 23

باب 24

باب 24

باب 24

باب 24

باب 24

باب 25

باب 25

باب 25

باب 25

باب 25

باب 26

باب 26

باب 26

باب 26

باب 26

باب 27

باب 27

باب 27

باب 27

باب 27

باب 28

باب 28

-

باب 28

باب 28

باب 29

باب 29

-

باب 29

باب 29

باب 30

باب 30

-

باب 30

باب 30

باب 31

باب 31

-

باب 31

باب 31

باب 32

باب 32

-

باب 32

باب 32

باب 33

باب 33

-

باب 33

باب 33

باب 34

باب 34

-

باب 34

باب 34

باب 35

باب 35

-

باب 35

-

باب 36

باب 36

-

باب 36

-

باب 37

باب 37

-

-

-

باب 38

باب 38

-

-

-

باب 39

باب 39

-

-

-

باب 40

باب 40

-

-

-

باب 41

-

-

-

-

باب 42

-

-

-

-

باب 43

-

-

-

-

باب 44

-

-

-

-

باب 45

-

-

-

-

باب 46

-

-

-

-

باب 47

-

-

-

-

باب 48

-

-

-

-

باب 49

-

-

-

-

باب 50

-

-

-

-

-

-

-

-

-