باب اول سفر اعداد (تورات)

  • ۲۰۶۵

تورات - دانلود تورات - دانلود تورات فارسی - دانلود کتاب مقدس - دانلود پی دی اف تورات - یهودیت - یهود شناسی - مطالعه آنلاین تورات - تورات آنلاین - کتاب های یهودیان

اعداد
باب اول
 

1) و در روز اول ماه دوم از سال دوم از بیرون آمدن ایشان از زمین مصر یَهُوَه در بیابان سینا در خیمة اجتماع موسی را خطاب کرده گفت:

2)“حساب تمامی جماعت بنی‌اسرائیل را بر حسب قبایل و خاندان آبای ایشان به شمارة اسمهای همة ذکوران موافق سرهای ایشان بگیرید.

3) از بیست ساله و زیاده هر که از اسرائیل به جنگ بیرون میرود تو و هارون ایشان را بر حسب افواج ایشان بشمارید.

4) و همراه شما یک نفر از هر سبط باشد که هریک رئیس خاندان آبایش باشد.

5) و اسمهای کسانی که با شما باید بایستند این است:از رؤبین الیصور بن شَد‌‌‌َیئور.

6) و از شمعون شِلومیئیل بن صوریشد‌ّای.

7) و از یهودا نَحشون بن عمیناداب.

8) و از یساکار نََتَنائیل بن صوغَر.

9) و از زَبولون اَلیاب بن حِیلون.

10)  و از بنی‌یوسف: از اَفرایم اَلیشمع ‌بن‌عمیهود. و از منَسی جملیئیل ‌بن‌فَدهًصور.

11)  از بنیامین اَبیدان بن‌جِدعونی.

12)  و از دان اَخیعزَر بن‌عمیشَد‌ّای.

13)  و از اشیر فَجًعیئیل بن‌عکران.

14)  و از جاد اَلیاساف بن‌دُعوئیل.

15)  و از نَفتالی اَخیر‌َع بن‌عینان.”

16)  اینانند دعوت شدگان جماعت و آقاان اسباط آبای ایشان و رؤسای هزاره‌های اسرائیل.

17)  و موسی و هارون این کسان را که به نام معین شدند گرفتند.

18)  و در روز اول ماه دوم تمامی جماعت را جمع کرده نسب‌نامه‌های ایشان را بر حسب قبایل و خاندان آبای ایشان به شمارة اسمها از بیست ساله و بالاتر موافق سرهای ایشان خواندند.

19)  چنانکه یَهُوَه موسی را امر فرموده بود ایشان را در بیابان سینا بشمرد.

20)  و اما انساب بنی‌رؤبین نخستزادة اسرائیل برحسب قبایل و خاندان آبای ایشان موافق نامها و سرهای ایشان این بود: هر ذکوری از بیست‌ساله و بالاتر جمیع کسانی که برای جنگ بیرون می‌رفتند.

21)  شمرده شدگان ایشان از سبط رؤبین چهل و شش هزار و پانصد نفر بودند.

22)  و انسان بنی‌شمعون بر حسب قبایل و خاندان آبای ایشان کسانی که از ایشان شمرده شدند موافق شمارة اسمها و سرهای ایشان این بود: هر ذکور از بیست ساله و بالاتر هر که برای جنگ بیرون میرفت.

23)  شمرده‌شدگان ایشان از سبط شمعون پنجاه و نه هزار و سیصد نفر بودند.

24)  و انساب بنی‌جاد بر حسب قبایل و خاندان آبای ایشان موافق شمارة اسمها از بیست‌ساله و بالاتر هر که برای جنگ بیرون میرفت.

25)  شمرده‌شدگان ایشان از سبط جاد چهل و پنج هزار و ششصد و پنجاه نفر بودند.

26)  و انساب بنی‌یهودا برحسب قبایل و خاندان آبای ایشان موافق شمارة اسمها از بیست ساله و بالاتر هر که برای جنگ بیرون میرفت.

27)  شمرده‌شدگان ایشان از سبط یهودا هفتاد و چهارهزار و شش صد نفر بودند.

28)  و انساب بنی‌یساکار برحسب قبایل و خاندان آبای ایشان موافق شمارة اسمها از بیست‌ساله و بالاتر هر که برای جنگ بیرون میرفت.

29)  شمرده‌شدگان ایشان از سبط یساکار پنجاه و چهار هزار و چهار صدنفر بودند.

30)  و انساب بنی‌زبولون برحسب قبایل و خاندان آبای ایشان موافق شمارة اسمها از بیست‌ساله و بالاتر هر که برای جنگ بیرون میرفت.

31)  شمرده‌شدگان ایشان را سبط زبولون پنجاه و هفت‌هزار و چهارصد نفر بودند.

32)  و انساب بنی‌یوسف از بنی‌اَفرایم برحسب قبایل و خاندان آبای ایشان موافق شمارة اسمها از بیست ساله و بالاتر هر که برای جنگ بیرون میرفت.

33)  شمرده‌شدگان ایشان از اسباط اَفرایم چهل هزار و پانصد نفر بودند.

34)  و انساب بنی‌منَسی برحسب قبایل و خاندان آبای ایشان موافق شمارة اسمها از بیست‌ساله و بالاتر هر که برای جنگ بیرون میرفت.

35)  شمرده‌شدگان ایشان از سبط منَسی سی و دو هزار و دویست نفر بودند.

36)  و انساب بنی‌بنیامین برحسب قبایل و خاندان آبای ایشان موافق شمارة اسمها از بیست‌ساله و بالاتر هر که برای جنگ بیرون میرفت.

37)  شمرده‌شدگان ایشان از سبط بنیامین سی و پنج هزار و چهارصد نفر بودند.

38)  و انساب بنی‌دان بر حسب قبایل و خاندان آبای ایشان موافق شمارة اسمها از بیست‌ساله و بالاتر هر که برای جنگ میرفت.

39)  شمرده‌شدگان ایشان از سبط دان شصت و دو هزار و هفتصد نفر بودند.

40)  و انساب بنی‌اَشیر بر حسب قبایل و خاندان آبای ایشان موافق شمارة اسمها از بیست‌ساله و بالاتر هر که برای جنگ بیرون میرفت.

41)  شمرده‌شدگان ایشان از سبط اَشیر چهل و یک هزار و پانصد نفر بودند.

42)  و انساب بنی‌نَفتالی بر حسب قبایل و خاندان آبای ایشان موافق شمارة اسمها از بیست‌ساله و بالاتر هر که برای جنگ بیرون میرفت.

43)  شمرده‌شدگان ایشان از سبط نَفتالی پنجاه و سه هزار و پانصد نفر بودند.

44)  اینانند شمرده‌شدگانی که موسی و هارون با دوازده نفر از آقاان اسرائیل که یک نفر برای هر خاندان آبای ایشان بود شمردند.

45)  و تمامی شمرده‌شدگان بنی‌اسرائیل برحسب خاندان آبای ایشان از بیست‌ساله و بالاتر هر کس از اسرائیل که برای جنگ بیرون میرفت.

46)  همة شمرده‌شدگان ششصد و سه هزار و پانصد و پنجاه نفر بودند.

47)  اما لاویان برحسب سبط آبای ایشان در میان آنها شمرده نشدند.

48)  زیرا یَهُوَه موسی را خطاب کرده گفت:

49)  “اما سبط لاوی را مشمار و حساب ایشان را در میان بنی‌اسرائیل مگیر.

50)  لیکن لاویان را بر مسکن شهادت و تمامی اسبابش و بر هر چه علاقه به آن دارد بگمار و ایشان مسکن و تمامی اسبابش را بردارند و ایشان آنرا خدمت نمایند و به اطراف مسکن خیمه زنند.

51)  و چون مسکن روانه شود لاویان آنرا پایین بیاورند و چون مسکن افراشته شود لاویان آنرا برپا نمایند و غریبی که نزدیک آن آید کشته شود.

52)  و بنی‌اسرائیل هر کس در محلة خود و هر کس نزد علَم خویش برحسب افواج خود خیمه زنند.

53)  و لاویان به اطراف مسکن شهادت خیمه زنند مبادا غضب بر جماعت بنی‌اسرائیل بشود و لاویان شعائر مسکن شهادت را نگاه دارند.”

54)  پس بنی‌اسرائیل چنین کردند و برحسب آنچه یَهُوَه موسی را امر فرموده بود به عمل آوردند.


براساس نسخه «کتاب مقدس یعنی عهد عتیق و عهد جدید»، لندن، 1904 میلادی
تنظیم و ویرایش: پژوهش های حقوق و ادیان (bjes.ir)

پیدایش

خروج

لاویان

اعداد

تثنیه

باب 1

باب 1

باب 1

باب 1

باب 1

باب 2

باب 2

باب 2

باب 2

باب 2

باب 3

باب 3

باب 3

باب 3

باب 3

باب 4

باب 4

باب 4

باب 4

باب 4

باب 5

باب 5

باب 5

باب 5

باب 5

باب 6

باب 6

باب 6

باب 6

باب 6

باب 7

باب 7

باب 7

باب 7

باب 7

باب 8

باب 8

باب 8

باب 8

باب 8

باب 9

باب 9

باب 9

باب 9

باب 9

باب 10

باب 10

باب 10

باب 10

باب 10

باب 11

باب 11

باب 11

باب 11

باب 11

باب 12

باب 12

باب 12

باب 12

باب 12

باب 13

باب 13

باب 13

باب 13

باب 13

باب 14

باب 14

باب 14

باب 14

باب 14

باب 15

باب 15

باب 15

باب 15

باب 15

باب 16

باب 16

باب 16

باب 16

باب 16

باب 17

باب 17

باب 17

باب 17

باب 17

باب 18

باب 18

باب 18

باب 18

باب 18

باب 19

باب 19

باب 19

باب 19

باب 19

باب 20

باب 20

باب 20

باب 20

باب 20

باب 21

باب 21

باب 21

باب 21

باب 21

باب 22

باب 22

باب 22

باب 22

باب 22

باب 23

باب 23

باب 23

باب 23

باب 23

باب 24

باب 24

باب 24

باب 24

باب 24

باب 25

باب 25

باب 25

باب 25

باب 25

باب 26

باب 26

باب 26

باب 26

باب 26

باب 27

باب 27

باب 27

باب 27

باب 27

باب 28

باب 28

-

باب 28

باب 28

باب 29

باب 29

-

باب 29

باب 29

باب 30

باب 30

-

باب 30

باب 30

باب 31

باب 31

-

باب 31

باب 31

باب 32

باب 32

-

باب 32

باب 32

باب 33

باب 33

-

باب 33

باب 33

باب 34

باب 34

-

باب 34

باب 34

باب 35

باب 35

-

باب 35

-

باب 36

باب 36

-

باب 36

-

باب 37

باب 37

-

-

-

باب 38

باب 38

-

-

-

باب 39

باب 39

-

-

-

باب 40

باب 40

-

-

-

باب 41

-

-

-

-

باب 42

-

-

-

-

باب 43

-

-

-

-

باب 44

-

-

-

-

باب 45

-

-

-

-

باب 46

-

-

-

-

باب 47

-

-

-

-

باب 48

-

-

-

-

باب 49

-

-

-

-

باب 50

-

-

-

-

-

-

-

-

-