باب 36 سفر پیدایش (تورات)

  • ۱۶۳۲
پیدایش
باب سی و ششم
 

1)    و پیدایش عیسو که ادوم باشد این است:

2)    عیسو زنان خود را از دختران کنعانیان گرفت: یعنی عاده دختر ایلون حتی و اهولیبامه دختر عنی دختر صبعون حوی

3)    و بسمه دختر اسماعیل خواهر نبایوت.

4)    و عاده الیفاز را برای عیسو زایید و بسمه رعوئیل را بزاد

5)    و اهولیبامه یعوش و یعلام و قورح را زایید. اینانند پسران عیسو که برای وی در زمین کنعان متولد شدند.

6)    پس عیسو زنان و پسران و دختران و جمیع اهل بیت و مواشی و همة حیوانات و تمامی اندوختة خود را که در زمین کنعان اندوخته بود گرفته از نزد برادر خود یعقوب به زمین دیگر رفت.

7)    زیرا که اموال ایشان زیاده بود از آنکه با هم سکونت کنند و زمین غربت ایشان بسبب مواشی ایشان گنجایش ایشان نداشت.

8)    و عیسو در جُبُل سعیر ساکن شد. و عیسو همان ادوم است.

9)    و اینست پیدایش عیسو پدر ادوم در جبل سعیر:

10)  اینست نامهای پسران عیسو: الیفاز پسر عاده زن عیسو و رعوئیل پسر بسمه زن عیسو.

11)  و بنی الیفاز: تیمان و اومار و صفوا و جعتام و قناز بودند.

12)  و تمناع کنیز الیفاز پسر عیسو بود. وی عمالیق را برای الیفاز زایید. اینانند پسران عاده زن عیسو.

13)  و اینانند پسران رعوئیل: تحت و زارع و شمه و مزه. اینانند پسران بسمه زن عیسو.

14)  و اینانند پسران اهولیبامه دختر عنی دختر صبعون زن عیسو که یعوش و یعلام و قورح را برای عیسو زایید.

15)  اینانند امرای بنی عیسو: پسران الیفاز نخست زادة عیسو یعنی امیر تیمان و امیر اومار و امیر صفوا و امیر قناز

16)  و امیر قورح و امیر جعتام و امیر عمالیق اینانند امرای الیفاز در زمین ادوم. اینانند پسران عاده.

17)  و اینان پسران رعوئیل بن عیسو میباشند: امیر نحت و امیر زارح و امیر شمه و امیر مزه. اینها امرای رعوئیل در زمین ادوم بودند. اینانند پسران بسمه زن عیسو.

18)  و اینانند بنی اهولیبامه زن عیسو: امیر یعوش و امیر یعلام و امیر قورح. اینها امرای اهولیبامه دختر عنی زن عیسو میباشند.

19)  اینانند پسران عیسو که ادوم باشد و اینها امرای ایشان میباشند.

20)  و اینانند پسران سعیر حوری که ساکن آن زمین بودند یعنی: لوطان و شوبال و صبعون و عنی

21)  و دیشون و ایصر و دیشان. اینانند امرای حوریان و پسران سعیر در زمین ادوم.

22)  و پسران لوطان حوری و هیمام بودند و خواهر لوطان تمناع بود.

23)  و اینانند پسران شوبال: علوان و منحت و عیبال و شفو و اونام.

24)  و اینانند بنی صبعون: ایه و عنی. همین عنی است که چشمه های آب گرم را در صحرا پیدا نمود هنگامی که الاغهای پدر خود صبعون را میچرانید.

25)  و اینانند اولاد عنی: دیشون و اهولیبامه دختر عنی.

26)  و اینانند پسران دیشان: حمدان و اشبان و یتران و کران.

27)  و اینانند پسران ایصر: بلهان و زعوان و عقان.

28)  اینانند پسران دیشان: عوص و اران.

29)  اینها امرای حوریانند: امیر لوطان و امیر شوبال و امیر صبعون و امیر عنی

30)  امیر دیشون و امیر ایصر و امیر دیشان. اینها امرای حوریانند به حسب امرای ایشان در زمین سعیر.

31)  و اینانند پادشاهانی که در زمین ادوم سلطنت کردند‌ قبل از آنکه پادشاهی بر بنی اسرائیل سلطنت کند:

32)  و بالع بن بعور در ادوم پادشاهی کرد و نام شهر او دینهابه بود.

33)  و بالع مرد و در جایش یوباب بن زارح از بصره سلطنت کرد.

34)  و یوباب مرد و در جایش حوشام از زمین تیمانی پادشاهی کرد.

35)  و حوشام مرد و در جایش هداد بن بداد که در صحرای موآب مدیان را شکست داد پادشاهی کرد و نام شهر او عویت بود.

36)  و هداد مرد و در جایش سملَه از مسریقه پادشاهی نمود.

37)  و سملَه مرد و شاؤل از رحوبوت نهر در جایش پادشاهی کرد.

38)  و شاؤل مرد و در جایش بعل حانان بن عکبور سلطنت کرد.

39)  و بعل حانان بن عکبور مرد و در جایش هدار پادشاهی کرد و نام شهرش فاعو بود و زنش مسمی به مهیطبئیل دختر مطرد دختر می ذاهب بود.

40)  و اینست نامهای امرای عیسو حسب قبائل ایشان و اماکن و نامهای ایشان: امیر تمناع و امیر علوه و امیر یتیت

41)  و امیر اهولیبامه و امیر ایله و امیر فینون

42)  و امیر قناز و امیر تیمان و امیر مبصار

43)  و امیر مجدیئیل و امیر عیرام. اینان امرای ادومند حسب مساکن ایشان در زمین ملک ایشان. همان عیسو پدر ادوم است.


برگرفته از نسخه خطی «کتاب مقدس یعنی عهد عتیق و عهد جدید»، Unwin Brothers، لندن، 1904 میلادی
تنظیم و ویرایش: پژوهش های حقوق و ادیان (bjes.ir)

پیدایش

خروج

لاویان

اعداد

تثنیه

باب 1

باب 1

باب 1

باب 1

باب 1

باب 2

باب 2

باب 2

باب 2

باب 2

باب 3

باب 3

باب 3

باب 3

باب 3

باب 4

باب 4

باب 4

باب 4

باب 4

باب 5

باب 5

باب 5

باب 5

باب 5

باب 6

باب 6

باب 6

باب 6

باب 6

باب 7

باب 7

باب 7

باب 7

باب 7

باب 8

باب 8

باب 8

باب 8

باب 8

باب 9

باب 9

باب 9

باب 9

باب 9

باب 10

باب 10

باب 10

باب 10

باب 10

باب 11

باب 11

باب 11

باب 11

باب 11

باب 12

باب 12

باب 12

باب 12

باب 12

باب 13

باب 13

باب 13

باب 13

باب 13

باب 14

باب 14

باب 14

باب 14

باب 14

باب 15

باب 15

باب 15

باب 15

باب 15

باب 16

باب 16

باب 16

باب 16

باب 16

باب 17

باب 17

باب 17

باب 17

باب 17

باب 18

باب 18

باب 18

باب 18

باب 18

باب 19

باب 19

باب 19

باب 19

باب 19

باب 20

باب 20

باب 20

باب 20

باب 20

باب 21

باب 21

باب 21

باب 21

باب 21

باب 22

باب 22

باب 22

باب 22

باب 22

باب 23

باب 23

باب 23

باب 23

باب 23

باب 24

باب 24

باب 24

باب 24

باب 24

باب 25

باب 25

باب 25

باب 25

باب 25

باب 26

باب 26

باب 26

باب 26

باب 26

باب 27

باب 27

باب 27

باب 27

باب 27

باب 28

باب 28

-

باب 28

باب 28

باب 29

باب 29

-

باب 29

باب 29

باب 30

باب 30

-

باب 30

باب 30

باب 31

باب 31

-

باب 31

باب 31

باب 32

باب 32

-

باب 32

باب 32

باب 33

باب 33

-

باب 33

باب 33

باب 34

باب 34

-

باب 34

باب 34

باب 35

باب 35

-

باب 35

-

باب 36

باب 36

-

باب 36

-

باب 37

باب 37

-

-

-

باب 38

باب 38

-

-

-

باب 39

باب 39

-

-

-

باب 40

باب 40

-

-

-

باب 41

-

-

-

-

باب 42

-

-

-

-

باب 43

-

-

-

-

باب 44

-

-

-

-

باب 45

-

-

-

-

باب 46

-

-

-

-

باب 47

-

-

-

-

باب 48

-

-

-

-

باب 49

-

-

-

-

باب 50

-

-

-

-

-

-

-

-

-