باب 31 سفر تثنیه (تورات)

 • ۸۲۱

و موسی رفته این سخنان را به تمامی اسرائیل بیان کرد و به ایشان گفت: «من امروز صد و بیست‌ ساله هستم و دیگر طاقت خروج و دخول ندارم و یَهُوَه به من گفته است که از این اردن عبور نخواهی کرد.

 

تثنیه
باب سی و یکم
 1. و موسی رفته این سخنان را به تمامی اسرائیل بیان کرد
 2. و به ایشان گفت: «من امروز صد و بیست‌ ساله هستم و دیگر طاقت خروج و دخول ندارم و یَهُوَه به من گفته است که از این اردن عبور نخواهی کرد.
 3. یَهُوَه خدای تو خود به حضور تو عبور خواهد کرد و او این امت ها را از حضور تو هلاک خواهد ساخت تا آن ها را به تصرف آوری و یوشع نیز پیش روی تو عبور خواهد نمود چنانکه یَهُوَه گفته است.
 4. و یَهُوَه چنانکه به سیحون و عوج دو پادشاه اموریان‌که هلاک ساخت و به زمین ایشان عمل نمود به اینها نیز رفتار خواهد کرد.
 5. پس چون یَهُوَه ایشان را به دست شما تسلیم کند شما با ایشان موافق تمامی حکمی که به شما امر فرمودم رفتار نمایید.
 6. قوی و دلیر باشید و از ایشان ترسان و هراسان نباشید زیرا یَهُوَه خدایت خود با تو میرود و تو را وا نخواهد گذاشت و ترک نخواهد نمود.»
 7. و موسی یوشع را خوانده‌ در نظر تمامی اسرائیل به او گفت: «قوی و دلیر باش زیرا که تو با این قوم به زمینی که یَهُوَه برای پدران ایشان قسم خورد که به ایشان بدهد داخل خواهی شد و تو آن را برای ایشان تقسیم خواهی نمود.
 8. و یَهُوَه خود پیش روی تو میرود. او با تو خواهد بود و تو را وانخواهد گذاشت و ترک نخواهد نمود. پس ترسان و هراسان نباش.»
 9. و موسی این تورات را نوشته‌ آن را به بنی‌لاوی کَهنه که تابوت عهد یَهُوَه را برمی داشتند و به جمیع مشایخ اسرائیل سپرد.
 10. و موسی ایشان را امر فرموده‌گفت: «که در آخر هر هفت سال در وقتِ معینِ انفکاک در عید خیمه‌ها
 11. چون جمیع اسرائیل بیایند تا به حضور یَهُوَه خدای تو در مکانی که او برگزیند حاضر شوند آنگاه این تورات را پیش جمیع اسرائیل در سمع ایشان بخوان.
 12. قوم را از مردان و زنان و اطفال و غریبانی که در دروازه‌های تو باشند جمع کن تا بشنوند و به عمل نمودن جمیع سخنان این تورات هوشیار باشند.
 13. و تا پسران ایشان که ندانسته‌اند بشنوند و تعلیم یابند تا مادامی که شما برزمینی که برای تصرفش از اردن عبور می کنید زنده باشید از یَهُوَه خدای شما بترسند.»
 14. و یَهُوَه به موسی گفت: «اینک ایام مردن تو نزدیک است یوشع را طلب‌نما و در خیمة اجتماع حاضر شوید تا او را وصیت نمایم.» پس موسی و یوشع رفته‌ در خیمة اجتماع حاضر شدند.
 15. و یَهُوَه در ستون ابر در خیمه ظاهر شد و ستون ابر بر در خیمه ایستاد.
 16. و یَهُوَه به موسی گفت: «اینک با پدران خود میخوابی و این قوم برخاسته در پی خدایان بیگانة زمینی که ایشان به آنجا در میان آن ها میروند زنا خواهند کرد و مرا ترک کرده عهدی را که با ایشان بستم خواهند شکست.
 17. و در آن روز خشم من بر ایشان مشتعل شده ایشان را ترک خواهم نمود و روی خود را از ایشان پنهان کرده تلف خواهند شد و بدیها و تنگیهای بسیار به ایشان خواهد رسید به حدی که در آن روز خواهند گفت: آیا این بدیها به ما نرسید از این جهت که خدای ما در میان ما نیست؟
 18. و به سبب تمامی بدی که کرده‌اند که به سوی خدایان غیر برگشته‌اند من در آن روز البته روی خود را پنهان خواهم کرد.
 19. پس الآن این سرود را برای خود بنویسید و تو آن را به بنی‌اسرائیل تعلیم داده‌ آن را در دهان ایشان بگذار تا این سرود برای من بر بنی‌اسرائیل شاهد باشد.
 20. زیرا چون ایشان را به زمینی که برای پدران ایشان قسم خورده بودم که به شیر و شهد جاری است درآورده باشم و چون ایشان خورده و سیر شده و فربه گشته باشند آنگاه ایشان به سوی خدایان غیر برگشته آن ها را عبادت خواهند نمود و مرا اهانت کرده‌ عهد مرا خواهند شکست.
 21. و چون بدیها و تنگیهای بسیار بر ایشان عارض شده باشد آنگاه این سرود مثل شاهد پیش روی ایشان شهادت خواهد داد زیرا که از دهان نسل ایشان فراموش نخواهد شد زیرا خیالات ایشان را نیز که امروز دارند می دانم‌ قبل از آنکه ایشان را به زمینی که دربارة آن قسم خوردم درآورم.»
 22. پس موسی این سرود را در همآن روز نوشته به بنی اسرائیل تعلیم داد.
 23. و یوشع بن‌نون را وصیت نموده گفت: «قوی و دلیر باش زیرا که تو بنی‌اسرائیل را به زمینی که برای ایشان قسم خوردم داخل خواهی ساخت و من با تو خواهم بود.»
 24. و واقع شد که چون موسی نوشتن کلمات این تورات را در کتاب تماماً به انجام رسانید
 25. موسی به لاویانی که تابوت عهد یَهُوَه را برمی داشتند وصیت کرده گفت:
 26. «این کتاب تورات را بگیرید و آن را در پهلوی تابوت عهد یَهُوَه خدای خود بگذارید تا در آنجا برای شما شاهد باشد.
 27. زیرا که من تمرد و گردنکشی شما را می دانم. اینک امروز که من هنوز با شما زنده هستم بر یَهُوَه فتنه انگیخته‌اید پس چند مرتبه زیاده بعد از وفات من.
 28. جمیع مشایخ اسباط و آقایان خود را نزد من جمع کنید تا این سخنان را در گوش ایشان بگویم و آسمان و زمین را بر ایشان شاهد بگیرم.
 29. زیرا می دانم که بعد از وفات من خویشتن را بالکل‌ّ فاسد گردانیده از طریقی که به شما امر فرمودم خواهید برگشت و در روزهای آخر بدی بر شما عارض خواهد شد زیرا که آنچه در نظر یَهُوَه بد است خواهید کرد و از اعمال دست خود خشم یَهُوَه را به هیجان خواهید آورد.»
 30. پس موسی کلمات این سرود را در گوش تمامی جماعت اسرائیل تماماً گفت:

براساس نسخه «کتاب مقدس یعنی عهد عتیق و عهد جدید»، لندن، 1904 میلادی
تنظیم و ویرایش: پژوهش های حقوق و ادیان (bjes.ir)

پیدایش

خروج

لاویان

اعداد

تثنیه

باب 1

باب 1

باب 1

باب 1

باب 1

باب 2

باب 2

باب 2

باب 2

باب 2

باب 3

باب 3

باب 3

باب 3

باب 3

باب 4

باب 4

باب 4

باب 4

باب 4

باب 5

باب 5

باب 5

باب 5

باب 5

باب 6

باب 6

باب 6

باب 6

باب 6

باب 7

باب 7

باب 7

باب 7

باب 7

باب 8

باب 8

باب 8

باب 8

باب 8

باب 9

باب 9

باب 9

باب 9

باب 9

باب 10

باب 10

باب 10

باب 10

باب 10

باب 11

باب 11

باب 11

باب 11

باب 11

باب 12

باب 12

باب 12

باب 12

باب 12

باب 13

باب 13

باب 13

باب 13

باب 13

باب 14

باب 14

باب 14

باب 14

باب 14

باب 15

باب 15

باب 15

باب 15

باب 15

باب 16

باب 16

باب 16

باب 16

باب 16

باب 17

باب 17

باب 17

باب 17

باب 17

باب 18

باب 18

باب 18

باب 18

باب 18

باب 19

باب 19

باب 19

باب 19

باب 19

باب 20

باب 20

باب 20

باب 20

باب 20

باب 21

باب 21

باب 21

باب 21

باب 21

باب 22

باب 22

باب 22

باب 22

باب 22

باب 23

باب 23

باب 23

باب 23

باب 23

باب 24

باب 24

باب 24

باب 24

باب 24

باب 25

باب 25

باب 25

باب 25

باب 25

باب 26

باب 26

باب 26

باب 26

باب 26

باب 27

باب 27

باب 27

باب 27

باب 27

باب 28

باب 28

-

باب 28

باب 28

باب 29

باب 29

-

باب 29

باب 29

باب 30

باب 30

-

باب 30

باب 30

باب 31

باب 31

-

باب 31

باب 31

باب 32

باب 32

-

باب 32

باب 32

باب 33

باب 33

-

باب 33

باب 33

باب 34

باب 34

-

باب 34

باب 34

باب 35

باب 35

-

باب 35

-

باب 36

باب 36

-

باب 36

-

باب 37

باب 37

-

-

-

باب 38

باب 38

-

-

-

باب 39

باب 39

-

-

-

باب 40

باب 40

-

-

-

باب 41

-

-

-

-

باب 42

-

-

-

-

باب 43

-

-

-

-

باب 44

-

-

-

-

باب 45

-

-

-

-

باب 46

-

-

-

-

باب 47

-

-

-

-

باب 48

-

-

-

-

باب 49

-

-

-

-

باب 50

-

-

-

-

-

-

-

-

-