باب 27 سفر تثنیه (تورات)

 • ۸۶۹

 

تثنیه
باب بیست و هفتم
 1. و موسی و مشایخ اسرائیل قوم را امر فرموده گفتند: «تمامی اوامری را که من امروز به شما امر می فرمایم نگاه دارید.
 2. و در روزی که از اردن به زمینی که یَهُوَه‌ خدایت به تو می دهد عبور کنید برای خود سنگ های بزرگ برپا کرده‌آن ها را با گچ بمال.
 3. و بر آن ها تمامی کلمات این شریعت را بنویس هنگامی که عبور نمایی تا به زمینی که یَهُوَه‌ خدایت به تو می دهد داخل شوی زمینی که به شیر و شهد جاری است چنانکه یَهُوَه خدای پدرانت به تو وعده داده است.
 4. و چون از اردن عبور نمودی این سنگ ها را که امروز به شما امر می فرمایم در کوه عیبال برپا کرده آن ها را با گچ بمال.
 5. و در آنجا قربانی گاهی برای یَهُوَه خدایت بناکن و قربانی گاه از سنگ ها باشد و آلت آهنین بر آن ها بکار مبر.
 6. قربانی گاه یَهُوَه خدای خود را از سنگ های ناتراشیده بنا کن و قربانی های سوختنی برای یَهُوَه خدایت بر آن بگذران.
 7. و ذبایح سلامتی ذبح کرده در آنجا بخور و به حضور یَهُوَه خدایت شادی نما.
 8. و تمامی کلمات این شریعت را بر آن به خط روشن بنویس.»
 9. پس موسی و لاویان کهنه تمامی اسرائیل را خطاب کرده گفتند:
 10. «ای اسرائیل خاموش باش و بشنو. امروز قوم یَهُوَه خدایت شدی.
 11. پس آواز یَهُوَه خدایت را بشنو و اوامر و فرایض او را که من امروز به تو امر می فرمایم بجا‌ آر.» و در آن روز موسی قوم را امر فرموده گفت:
 12. «چون از اردن عبور کردید اینان یعنی شمعون و لاوی و یهودا و یساکار و یوسف و بنیامین بر کوه جزِر‌ّیم بایستند تا قوم را برکت دهند.
 13. و اینان یعنی رؤبین و جاد و اشیر و زبولون و دان و نفتالی بر کوه عیبال بایستند تا نفرین کنند.
 14. و لاویان جمیع مردان اسرائیل را به آواز بلند خطاب کرده گویند:
 15. «ملعون باد کسی که صورت تراشیده یا ریخته شده از صنعت دست کارگر که نزد یَهُوَه مکروه است بسازد و مخفی نگاه دارد.» و تمامی قوم در جواب بگویند: «آمین.»
 16. «ملعون باد کسی که با پدر و مادر خود به خِفّت رفتار نماید.» و تمامی قوم بگویند: «آمین.»
 17. «ملعون باد کسی که حد همسایة خود را تغییر دهد.» و تمامی قوم بگویند: «آمین.»
 18. «ملعون باد کسی که نابینا را از راه منحرف سازد.» و تمامی قوم بگویند: «آمین.»
 19. «ملعون باد کسی که داوری غریب و یتیم و بیوه را منحرف سازد.» و تمامی قوم بگویند: «آمین.»
 20. «ملعون باد کسی که با زن پدر خود همبستر شود چون که دامن پدر خود را کشف نموده است.» و تمامی قوم بگویند: «آمین.»
 21. «ملعون باد کسی که با هر قسم بهایمی بخوابد.» و تمامی قوم بگویند: «آمین.»
 22. «ملعون باد کسی که با خواهر خویش چه دختر پدر و چه دختر مادر خویش بخوابد.» و تمامی قوم بگویند: «آمین.»
 23. «ملعون باد کسی که با مادر زن خود بخوابد.» و تمامی قوم بگویند: «آمین.»
 24. «ملعون باد کسی که همسایة خود را در پنهانی بزند.» و تمامی قوم بگویند: «آمین.»
 25. «ملعون باد کسی که رشوه گیرد تا خون بی گناهی ریخته شود.» و تمامی قوم بگویند: «آمین.»
 26. «ملعون باد کسی که کلمات این شریعت را اثبات ننماید تا آن ها را بجا نیاورد.» و تمامی قوم بگویند: «آمین.»

براساس نسخه «کتاب مقدس یعنی عهد عتیق و عهد جدید»، لندن، 1904 میلادی
تنظیم و ویرایش: پژوهش های حقوق و ادیان (bjes.ir)

پیدایش

خروج

لاویان

اعداد

تثنیه

باب 1

باب 1

باب 1

باب 1

باب 1

باب 2

باب 2

باب 2

باب 2

باب 2

باب 3

باب 3

باب 3

باب 3

باب 3

باب 4

باب 4

باب 4

باب 4

باب 4

باب 5

باب 5

باب 5

باب 5

باب 5

باب 6

باب 6

باب 6

باب 6

باب 6

باب 7

باب 7

باب 7

باب 7

باب 7

باب 8

باب 8

باب 8

باب 8

باب 8

باب 9

باب 9

باب 9

باب 9

باب 9

باب 10

باب 10

باب 10

باب 10

باب 10

باب 11

باب 11

باب 11

باب 11

باب 11

باب 12

باب 12

باب 12

باب 12

باب 12

باب 13

باب 13

باب 13

باب 13

باب 13

باب 14

باب 14

باب 14

باب 14

باب 14

باب 15

باب 15

باب 15

باب 15

باب 15

باب 16

باب 16

باب 16

باب 16

باب 16

باب 17

باب 17

باب 17

باب 17

باب 17

باب 18

باب 18

باب 18

باب 18

باب 18

باب 19

باب 19

باب 19

باب 19

باب 19

باب 20

باب 20

باب 20

باب 20

باب 20

باب 21

باب 21

باب 21

باب 21

باب 21

باب 22

باب 22

باب 22

باب 22

باب 22

باب 23

باب 23

باب 23

باب 23

باب 23

باب 24

باب 24

باب 24

باب 24

باب 24

باب 25

باب 25

باب 25

باب 25

باب 25

باب 26

باب 26

باب 26

باب 26

باب 26

باب 27

باب 27

باب 27

باب 27

باب 27

باب 28

باب 28

-

باب 28

باب 28

باب 29

باب 29

-

باب 29

باب 29

باب 30

باب 30

-

باب 30

باب 30

باب 31

باب 31

-

باب 31

باب 31

باب 32

باب 32

-

باب 32

باب 32

باب 33

باب 33

-

باب 33

باب 33

باب 34

باب 34

-

باب 34

باب 34

باب 35

باب 35

-

باب 35

-

باب 36

باب 36

-

باب 36

-

باب 37

باب 37

-

-

-

باب 38

باب 38

-

-

-

باب 39

باب 39

-

-

-

باب 40

باب 40

-

-

-

باب 41

-

-

-

-

باب 42

-

-

-

-

باب 43

-

-

-

-

باب 44

-

-

-

-

باب 45

-

-

-

-

باب 46

-

-

-

-

باب 47

-

-

-

-

باب 48

-

-

-

-

باب 49

-

-

-

-

باب 50

-

-

-

-

-

-

-

-

-