باب 6 سفر تثنیه (تورات)

 • ۹۶۶
تثنیه
باب ششم
 1. و این است اوامر و فرایض و احکامی که یَهُوَه خدای شما امر فرمود که به شما تعلیم داده شود تا آن ها را در زمینی که شما بسوی آن برای تصرفش عبور می کنید بجا آورید.
 2. و تا از یَهُوَه خدای خود ترسان شده جمیع فرایض و اوامر او را که من به شما امر میفرمایم نگاه داری تو و پسرت و پسر پسرت در تمامی ایام عمرت و تا عمر تو دراز شود.
 3. پس ای اسرائیل بشنو و به عمل نمودنِ آن متوجه باش تا برای تو نیکو باشد و بسیار افزوده شوی در زمینی که به شیر و شهد جاری است چنانکه یَهُوَه خدای پدرانت تو را وعده داده است.
 4. ای اسرائیل بشنو یَهُوَه خدای ما یَهُوَه واحد است.
 5. پس یَهُوَه خدای خود را به تمامی جان و تمامی قوت خود محبت نما.
 6. و این سخنانی که من امروز تو را امر میفرمایم بر دل تو باشد.
 7. و آن ها را به پسرانت به دقت تعلیم نما و حین نشستنت در خانه و رفتنت به راه و وقت خوابیدن و برخاستنت از آن ها گفتگو نما.
 8. و آن ها را بر دست خود برای علامت ببند و در میان چشمانت عصابه باشد.
 9. و آن ها را بر باهوهای در خآن هات و بر دروازه‌هایت بنویس.
 10. و چون یَهُوَه خدایت تو را به زمینی که برای پدرانت ابراهیم و اسحاق و یعقوب قسم خورد که به تو بدهد در آو‌َر‌َد به شهرهای بزرگ و خوشنمایی که تو بنا نکرده‌ای
 11. و به خانه‌های پر از هر چیز نیکو که پر نکرده‌ای و حوضهای کنده شده‌ای که نکنده‌ای و تاکستآن ها و باغهای زیتونی که غرس ننموده‌ای و از آن ها خورده سیر شدی
 12. آنگاه با حذر باش مبادا یَهُوَه را که تو را از زمین مصر از خانة بندگی بیرون آورًد فراموش کنی.
 13. از یَهُوَه خدای خود بترس و او را عبادت نما و به نام او قسم بخور.
 14. خدایان دیگر را از خدایان طوایفی که به اطراف تو می باشند پیروی منمایید.
 15. زیرا یَهُوَه خدای تو در میان تو خدای غیور است مبادا غضب یَهُوَه خدایت برتو افروخته شود و تو را از روی زمین هلاک سازد.
 16. یَهُوَه خدای خود را میازمایید چنانکه او را در مسا آزمودید.
 17. توجه نمایید تا اوامر یَهُوَه خدای خود را و شهادات و فرایض او را که به شما امر فرموده است نگاه دارید.
 18. و آنچه در نظر یَهُوَه راست و نیکوست به عمل‌آور تا برای تو نیکو شود و داخل شده آن زمین نیکو را که یَهُوَه برای پدرانت قسم خورد به تصرف آوری.
 19. و تا جمیع دشمنانت را از حضورت اخراج نماید چنانکه یَهُوَه گفته است.
 20. چون پسر تو در ایام آینده از تو سؤال نموده گوید که مراد از این شهادات و فرایض و احکامی که یَهُوَه خدای ما به شما امر فرموده است چیست؟
 21. پس به پسر خود بگو: ما در مصر غلام فرعون بودیم و یَهُوَه ما را از مصر با دست قوی بیرون آورد.
 22. و یَهُوَه آیات و معجزات عظیم و ردی بر مصر و فرعون و تمامی اهل خانة او در نظر ما ظاهر ساخت.
 23. و ما را از آنجا بیرون آورد تا ما را به زمینی که برای پدران ما قسم خورد که به ما بدهد در آورد.
 24. و یَهُوَه ما را مأمور داشت که تمام این فرایض را بجا آورده از یَهُوَه خدای خود بترسیم تا برای ما همیشه نیکو باشد و ما را زنده نگاه دارد چنانکه تا امروز شده است.
 25. و برای ما عدالت خواهد بود که متوجه شویم که جمیع این اوامر را به حضور یَهُوَه خدای خود بجا آوریم چنانکه ما را امر فرموده است.

براساس نسخه «کتاب مقدس یعنی عهد عتیق و عهد جدید»، لندن، 1904 میلادی
تنظیم و ویرایش: اندیشکده اریحا (bjes.ir)

پیدایش

خروج

لاویان

اعداد

تثنیه

باب 1

باب 1

باب 1

باب 1

باب 1

باب 2

باب 2

باب 2

باب 2

باب 2

باب 3

باب 3

باب 3

باب 3

باب 3

باب 4

باب 4

باب 4

باب 4

باب 4

باب 5

باب 5

باب 5

باب 5

باب 5

باب 6

باب 6

باب 6

باب 6

باب 6

باب 7

باب 7

باب 7

باب 7

باب 7

باب 8

باب 8

باب 8

باب 8

باب 8

باب 9

باب 9

باب 9

باب 9

باب 9

باب 10

باب 10

باب 10

باب 10

باب 10

باب 11

باب 11

باب 11

باب 11

باب 11

باب 12

باب 12

باب 12

باب 12

باب 12

باب 13

باب 13

باب 13

باب 13

باب 13

باب 14

باب 14

باب 14

باب 14

باب 14

باب 15

باب 15

باب 15

باب 15

باب 15

باب 16

باب 16

باب 16

باب 16

باب 16

باب 17

باب 17

باب 17

باب 17

باب 17

باب 18

باب 18

باب 18

باب 18

باب 18

باب 19

باب 19

باب 19

باب 19

باب 19

باب 20

باب 20

باب 20

باب 20

باب 20

باب 21

باب 21

باب 21

باب 21

باب 21

باب 22

باب 22

باب 22

باب 22

باب 22

باب 23

باب 23

باب 23

باب 23

باب 23

باب 24

باب 24

باب 24

باب 24

باب 24

باب 25

باب 25

باب 25

باب 25

باب 25

باب 26

باب 26

باب 26

باب 26

باب 26

باب 27

باب 27

باب 27

باب 27

باب 27

باب 28

باب 28

-

باب 28

باب 28

باب 29

باب 29

-

باب 29

باب 29

باب 30

باب 30

-

باب 30

باب 30

باب 31

باب 31

-

باب 31

باب 31

باب 32

باب 32

-

باب 32

باب 32

باب 33

باب 33

-

باب 33

باب 33

باب 34

باب 34

-

باب 34

باب 34

باب 35

باب 35

-

باب 35

-

باب 36

باب 36

-

باب 36

-

باب 37

باب 37

-

-

-

باب 38

باب 38

-

-

-

باب 39

باب 39

-

-

-

باب 40

باب 40

-

-

-

باب 41

-

-

-

-

باب 42

-

-

-

-

باب 43

-

-

-

-

باب 44

-

-

-

-

باب 45

-

-

-

-

باب 46

-

-

-

-

باب 47

-

-

-

-

باب 48

-

-

-

-

باب 49

-

-

-

-

باب 50

-

-

-

-

-

-

-

-

-