باب 18 سفر تثنیه (تورات)

 • ۲۱۰۵
تثنیه
باب هجده
 1. لاویان کهنه و تمامی سبط لاوی را حصّه و نصیبی با اسرائیل نباشد. هدایای آتشین یَهُوَه و نصیب او را بخورند.
 2. پس ایشان در میان برادران خود نصیب نخواهند داشت. یَهُوَه نصیب ایشان است چنانکه به ایشان گفته است.
 3. و حق کاهنان از قوم یعنی از آنانی که قربانی خواه از گاو و خواه از گوسفند می گذرانند این است که دوش و دو بناگوش و شکنبه را به کاهن بدهند.
 4. و نوبر غلّه و شیره و روغن خود و اول‌چین پشم گوسفند خود را به او بده
 5. زیرا که یَهُوَه خدایت او را از همة اسباطت برگزیده است تا او و پسرانش همیشه بایستند و به نام یَهُوَه خدمت نمایند.
 6. و اگر احدی از لاویان از یکی از دروازه‌هایت از هر جایی در اسرائیل که در آنجا ساکن باشد آمده به تمامی آرزوی دل خود به مکانی که یَهُوَه برگزیند برسد
 7. پس به نام یَهُوَه خدای خود‌ مثل سایر برادرانش از لاویانی که در آنجا به حضور یَهُوَه می‌ایستند خدمت نماید.
 8. حصّه‌های برابر بخورند سوای آنچه از ارثیت خود بفروشد.
 9. چون به زمینی که یَهُوَه خدایت به تو می دهد داخل شوی یادنگیر که موافق رجاسات آن امت ها عمل نمایی.
 10. و در میان تو کسی یافت نشود که پسر یا دختر خود را از آتش بگذرانند و نه فالگیر و نه غیبگو و نه افسونگر و نه جادوگر
 11. و نه ساحر و نه سؤال‌کنندة از اجنّه و نه رمال و نه کسی که از مردگان مشورت می کند.
 12. زیرا هر که این کارها را کند‌ نزد یَهُوَه مکروه است و به سبب این رجاسات یَهُوَه‌خدایت آن ها را از حضور تو اخراج می کند.
 13. نزد یَهُوَه خدایت کامل باش.
 14. زیرا این امت هایی که تو آن ها را بیرون می کنی به غیبگویان و فالگیران گوش میگیرند و اما یَهُوَه خدایت تو را نمی گذارد که چنین بکنی.
 15. یَهُوَه خدایت نبی‌ّای را از میان تو از برادرانت مثل من برای تو مبعوث خواهد گردانید او را بشنوید.
 16. موافق هرآنچه در حوریب در روز اجتماع از یَهُوَه خدای خود مسألت نموده‌گفتی: «آواز یَهُوَه خدای خود را دیگر نیشنوم و این آتش عظیم را دیگر نبینم مباد بمیرم.»
 17. و یَهُوَه به من گفت: «آنچه گفتند نیکو گفتند.
 18. نبی‌ّ‌ای را برای ایشان از میان برادران ایشان مثل تو مبعوث خواهم کرد و کلام خود را به دهانش خواهم گذاشت و هرآنچه به او امر فرمایم به ایشان خواهد گفت.
 19. و هرکسی که سخنان مرا که او به اسم من گوید نشنود من از او مطالبه خواهم کرد.
 20. و اما نبی‌ّ‌ای که جسارت نموده به اسم من سخن گوید که به گفتنش امر نفرمودم یا به اسم خدایان غیر سخن گوید آن نبی البته کشته شود.»
 21. و اگر در دل خود گویی: «سخنی را که یَهُوَه نگفته است چگونه تشخیص نماییم.»
 22. هنگامی که نبی به اسم یَهُوَه سخن گوید اگر آن چیز واقع نشود و به انجام نرسد این امری است که یَهُوَه نگفته است بلکه آن نبی آن را از روی تکبر گفته است. پس از او نترس.

براساس نسخه «کتاب مقدس یعنی عهد عتیق و عهد جدید»، لندن، 1904 میلادی
تنظیم و ویرایش: اندیشکده اریحا (bjes.ir)

پیدایش

خروج

لاویان

اعداد

تثنیه

باب 1

باب 1

باب 1

باب 1

باب 1

باب 2

باب 2

باب 2

باب 2

باب 2

باب 3

باب 3

باب 3

باب 3

باب 3

باب 4

باب 4

باب 4

باب 4

باب 4

باب 5

باب 5

باب 5

باب 5

باب 5

باب 6

باب 6

باب 6

باب 6

باب 6

باب 7

باب 7

باب 7

باب 7

باب 7

باب 8

باب 8

باب 8

باب 8

باب 8

باب 9

باب 9

باب 9

باب 9

باب 9

باب 10

باب 10

باب 10

باب 10

باب 10

باب 11

باب 11

باب 11

باب 11

باب 11

باب 12

باب 12

باب 12

باب 12

باب 12

باب 13

باب 13

باب 13

باب 13

باب 13

باب 14

باب 14

باب 14

باب 14

باب 14

باب 15

باب 15

باب 15

باب 15

باب 15

باب 16

باب 16

باب 16

باب 16

باب 16

باب 17

باب 17

باب 17

باب 17

باب 17

باب 18

باب 18

باب 18

باب 18

باب 18

باب 19

باب 19

باب 19

باب 19

باب 19

باب 20

باب 20

باب 20

باب 20

باب 20

باب 21

باب 21

باب 21

باب 21

باب 21

باب 22

باب 22

باب 22

باب 22

باب 22

باب 23

باب 23

باب 23

باب 23

باب 23

باب 24

باب 24

باب 24

باب 24

باب 24

باب 25

باب 25

باب 25

باب 25

باب 25

باب 26

باب 26

باب 26

باب 26

باب 26

باب 27

باب 27

باب 27

باب 27

باب 27

باب 28

باب 28

-

باب 28

باب 28

باب 29

باب 29

-

باب 29

باب 29

باب 30

باب 30

-

باب 30

باب 30

باب 31

باب 31

-

باب 31

باب 31

باب 32

باب 32

-

باب 32

باب 32

باب 33

باب 33

-

باب 33

باب 33

باب 34

باب 34

-

باب 34

باب 34

باب 35

باب 35

-

باب 35

-

باب 36

باب 36

-

باب 36

-

باب 37

باب 37

-

-

-

باب 38

باب 38

-

-

-

باب 39

باب 39

-

-

-

باب 40

باب 40

-

-

-

باب 41

-

-

-

-

باب 42

-

-

-

-

باب 43

-

-

-

-

باب 44

-

-

-

-

باب 45

-

-

-

-

باب 46

-

-

-

-

باب 47

-

-

-

-

باب 48

-

-

-

-

باب 49

-

-

-

-

باب 50

-

-

-

-

-

-

-

-

-