باب 35 سفر خروج (تورات)

  • ۱۳۷۹

خروج

باب سی و پنجم
 

1)     و موسی تمام جماعت بنی اسرائیل را جمع کرده بدیشان گفت: “این است سخنانی که یَهُوَه امر فرموده است که آنها را بکنی:

2)     شش روز کار کرده شود و در روز هفتمین سبَتِ آرامی مقدس یَهُوَه برای شماست هر که در آن کاری کند کشته شود.

3)     در روز سبَت آتش در همة مسکنهای خود میفروزید.”

4)     و موسی تمامی جماعت بنی اسرائیل را خطاب کرده گفت: “این است امری که یَهُوَه فرموده و گفته است:

5)     از خودتان هدیه ای برای یَهُوَه بگیرید. هر که از دل راغب است هدیة یَهُوَه را از طلا و نقره و برنج بیاورد

6)     و از لاجورد و ارغوان و قرمز و کتان نازک و پشم بز

7)     و پوست قوچ سرخ شده و پوست خز و چوب شطیم

8)     و روغن برای روشنایی و عطریات برای روغن مسح و برای بخور معطر

9)     و سنگهای جزع و سنگهای ترصیع برای ایفود و سینه بند.”

10)  و همة دانادلان از شما بیایند و آنچه را یَهُوَه امر فرموده است بسازند.

11)  مسکن و خیمه اش و پوشش آن و تکمه هایش و تخته هایش و پشت بندهایش و ستونهایش و تخته هایش و پشت بندهایش و ستونهایش و پایه هایش

12)  و تابوت و خوان و عصاهایش و کرسی رحمت و حجاب ستر

13)  و خوان و عصاهایش و کل اسبابش و نانِ تَقدِمِه

14)  و چراغدان برای روشنایی

15)  و مذبح بخور و عصاهایش و روغن مسح و بخور معطر و پردة دروازه برای درگاه مسکن

16)  و مذبح قربانی سوختنی و شبکة برنجین آن و عصاهایش و کل اسبابش و حوض و پایه اش

17)  و پرده های صحن و ستونهایش و پایه های آنها و پردة دروازة صحن

18)  و میخهای مسکن و میخهای صحن و طنابهای آنها

19)  و رختهای بافته شده برای خدمت قدس یعنی رخت مقدس هارون کاهن و رختهای پسرانش را تا کهانت نمایند.”

20)  پس تمامی جماعت بنی اسرائیل از حضور موسی بیرون شدند.

21)  و هر که دلش او را ترغیب کرد و هر که روحش او را با اراده گردانید آمدند و هدیة یَهُوَه را برای کار خیمة اجتماع و برای تمام خدمتش و برای رختهای مقدس آوردند.

22)  مردان و زنان آمدند هر که از دل راغب بود و حلقه های بینی و گوشواره های و انگشتریها و گردن بندها و هر قسم آلات طلا آوردند و هر که هدیة طلا برای یَهُوَه گذرانیده بود.

23)  و هر کسی که لاجورد و ارغوان و قرمز و کتان نازک و پشم بز و پوست قوچ سرخ شده و پوست خز نزد او یافت شد آنها را آورد.

24)  هر که خواست هدیة نقره و برنج بیاورد هدیة یَهُوَه را‌آورد و هر که چوب شطیم برای هر کار خدمت نزد او یافت شد آنرا آورد.

25)  و همة زنان دانا دل به دستهای خود می رشتند و رشته شده را از لاجورد و ارغوان و قرمز و کتان نازک آوردند

26)  و همة زنانی که دل ایشان به حکمت مایل بود‌ پشم بز را می رشتند.

27)  و آقاان سنگهای جزع و سنگهای ترصیع برای ایفود و سینه بند آوردند.

28)  و عطریات و روغن برای روشنایی و برای روغن مسح و برای بخور معطر.

29)  و همة مردان و زنان بنی اسرائیل که دل ایشان ایشان را راغب ساخت که چیزی برای هر کاری که یَهُوَه امر فرموده بود که به وسیلة موسی ساخته شود‌ برای یَهُوَه به ارادة دل آوردند.

30)  و موسی بنی اسرائیل را گفت: “آگاه باشید که یَهُوَه بصَلئیل بن اوری بن حور را از سبط یهودا به نام دعوت کرده است

31)  و او را به روح خدا از حکمت و فطانت و علم و هر هنری پر ساخته

32)  و برای اختراع مخترعات و برای کار کردن در طلا و نقره و برنج

33)  و برای تراشیدن و مرصع ساختن سنگها و برای درودگری چوب تا هر صنعت هنری را بکند.

34)  و در دل او تعلیم دادن را القا نمود و همچنین اُهولیاب بن اخیسامک را از سبط دان

35)  و ایشان را به حکمت دلی پر ساخت برای هر عمل نقاشی و نساج ماهر و طراز در لاجورد و ارغوان و قرمز و کتان نازک و در هر کار نساج تا صانع هر صنعتی و مخترع مخترعات بشوند.


ترجمه: انجمن پخش کتب مقدسه
تهیه و تنظیم: اندیشکده اریحا (bjes.ir)

پیدایش

خروج

لاویان

اعداد

تثنیه

باب 1

باب 1

باب 1

باب 1

باب 1

باب 2

باب 2

باب 2

باب 2

باب 2

باب 3

باب 3

باب 3

باب 3

باب 3

باب 4

باب 4

باب 4

باب 4

باب 4

باب 5

باب 5

باب 5

باب 5

باب 5

باب 6

باب 6

باب 6

باب 6

باب 6

باب 7

باب 7

باب 7

باب 7

باب 7

باب 8

باب 8

باب 8

باب 8

باب 8

باب 9

باب 9

باب 9

باب 9

باب 9

باب 10

باب 10

باب 10

باب 10

باب 10

باب 11

باب 11

باب 11

باب 11

باب 11

باب 12

باب 12

باب 12

باب 12

باب 12

باب 13

باب 13

باب 13

باب 13

باب 13

باب 14

باب 14

باب 14

باب 14

باب 14

باب 15

باب 15

باب 15

باب 15

باب 15

باب 16

باب 16

باب 16

باب 16

باب 16

باب 17

باب 17

باب 17

باب 17

باب 17

باب 18

باب 18

باب 18

باب 18

باب 18

باب 19

باب 19

باب 19

باب 19

باب 19

باب 20

باب 20

باب 20

باب 20

باب 20

باب 21

باب 21

باب 21

باب 21

باب 21

باب 22

باب 22

باب 22

باب 22

باب 22

باب 23

باب 23

باب 23

باب 23

باب 23

باب 24

باب 24

باب 24

باب 24

باب 24

باب 25

باب 25

باب 25

باب 25

باب 25

باب 26

باب 26

باب 26

باب 26

باب 26

باب 27

باب 27

باب 27

باب 27

باب 27

باب 28

باب 28

-

باب 28

باب 28

باب 29

باب 29

-

باب 29

باب 29

باب 30

باب 30

-

باب 30

باب 30

باب 31

باب 31

-

باب 31

باب 31

باب 32

باب 32

-

باب 32

باب 32

باب 33

باب 33

-

باب 33

باب 33

باب 34

باب 34

-

باب 34

باب 34

باب 35

باب 35

-

باب 35

-

باب 36

باب 36

-

باب 36

-

باب 37

باب 37

-

-

-

باب 38

باب 38

-

-

-

باب 39

باب 39

-

-

-

باب 40

باب 40

-

-

-

باب 41

-

-

-

-

باب 42

-

-

-

-

باب 43

-

-

-

-

باب 44

-

-

-

-

باب 45

-

-

-

-

باب 46

-

-

-

-

باب 47

-

-

-

-

باب 48

-

-

-

-

باب 49

-

-

-

-

باب 50

-

-

-

-

-

-

-

-

-