باب 25 سفر خروج (تورات)

  • ۱۵۲۸

خروج

باب بیست و پنجم
 

1)     و یَهُوَه موسی را خطاب کرده گفت:

2)     “به بنی اسرائیل بگو که برای من هدایا بیاورند از هرکه به میلِ دل بیاورد هدایای مرا بگیرید.

3)     و این است هدایا که از ایشان میگیرید: طلا و نقره و برنج

4)     و لاجورد و ارغوان و قرمز و کتان نازک و پشم بز

5)     و پوست قوچ سرخ شده و پوست خز و چوب شطیم

6)     و روغن برای چراغها و ادویه برای روغن مسح و برای بخور معطر

7)     و سنگهای عقیق و سنگهای مرصعی برای ایفود و سینه بند.

8)     و مقامی و مقدسی برای من بسازند تا در میان ایشان ساکن شوم.

9)     موافق هر آنچه به تو نشان دهم از نمونة مسکن و نمونة جمیع اسبابش همچنین بسازید.

10)  “ و تابوتی از چوب شطیم بسازند که طولش دو ذراع و نیم و عرضش یک ذراع و نیم و بلندیش یک ذراع و نیم باشد.

11)  و آنرا به طلای خالص بپوشان. آنرا از درون و بیرون بپوشان و بر زبرش به هر طرف تاجی زرین بساز.

12)  و برایش چهار حلقة زرین بریز و آنها را برچهار قایمه اش بگذار دو حلقه بریک طرفش و دو حلقه بر طرف دیگر.

13)  و دو عصا از چوب شطیم بساز و آنها را به طلا بپوشان.

14)  و آن عصاها را در حلقه هایی که بر طرفین تابوت باشد بگذران تا تابوت را به آنها بردارند.

15)  و عصاها در حلقه های تابوت بماند و از آنها برداشته نشود.

16)  و آن شهادتی را که به تو میدهم در تابوت بگذار.

17)  و تخت رحمت را از طلای خالص بساز. طولش دو ذراع و نیم و عرضش یک ذراع و نیم.

18)  و دو کروبی از طلا بساز آنها را از چرخکاری از هر دو طرف تخت رحمت بساز.

19)  و یک کروبی در این سر و کروبی دیگر در آن سر بساز. کروبیان را از تخت رحمت بر هر دو طرفش بساز.

20)  و کروبیان بالهای خود را بر زِبر آن پهن کنند و تخت رحمت را به بالهای خود بپوشانند. و رویهای ایشان به سوی یکدیگر باشد و رویهای کروبیان به طرف تخت رحمت باشد.

21)  و تخت رحمت را بر روی تابوت بگذار و شهادتی را که به تو میدهم در تابوت بنه.

22)  و در آنجا با تو ملاقات خواهم کرد و از بالای تخت رحمت از میان دو کروبی که بر تابوت شهادت میباشند با تو سخن خواهم گفت دربارة همة اموری که بجهت بنی اسرائیل تو را امر خواهم فرمود.

23)  “و خوانی از چوب شطیم بساز که طولش دو زراع و عرضش یک ذراع و بلندیش یک ذراع و نیم باشد.

24)  و آنرا به طلای خالص بپوشان و تاجی از طلا به هر طرفش بساز.

25)  و حاشیه ای به قدر چهار انگشت به اطرافش بساز و برای حاشیه اش تاجی زرین از هر طرف بساز.

26)  و چهار حلقة زرین برایش بساز و حلقه ها را بر چهار گوشة چهار قایمه اش بگذار.

27)  و حلقه ها در برابر حاشیه باشد تا خانه ها باشد بجهت عصاها برای برداشتن خوان.

28)  و عصاها را از چوب شطیم بساز و آنها را به طلا بپوشان تا خوان را بدانها بردارند.

29)  و صحنها و کاسه ها و جامها و پیاله هایش را که به آنها هدایای ریختنی می ریزند بساز آنها را از طلای خالص بساز.

30)  و نانِ تَقدِمِه را برخوان همیشه به حضور من بگذار.

31)  “و چراغدانی از طلای خالص بساز و از چرخکاری چراغدان ساخته شود قاعده اش و پایه اش و پیاله هایش و سیبهایش و گلهایش از همان باشد.

32)  و شش شاخه از طرفینش بیرون آید یعنی سه شاخة چراغدان از یک طرف و سه شاخة چراغدان از طرف دیگر.

33)  سه پیالة بادامی با سیبی و گلی در یک شاخه و سه پیالة بادامی با سیبی و گلی در شاخة دیگر و هم چنین در شش شاخه ای که از چراغدان بیرون میآید.

34)  و در چراغدان چهار پیالة بادامی با سیبها و گلهای آنها باشد.

35)  و سیبی زیر دو شاخة آن و سیبی زیر دو شاخة آن و سیبی زیر دو شاخة آن بر شش شاخه ای که از چراغدان بیرون میآید.

36)  و سیبها و شاخه هایش از همان باشد یعنی از یک چرخکاری طلای خالص.

37)  و هفت چراغ برای آن بساز و چراغهایش را بر بالای آن بگذار تا پیش روی آن را روشنایی دهند.

38)  و گُل گیرها و سینی هایش از طلای خالص باشد.

39)  خودش با همة اسبابش از یک وزنة طلای خالص ساخته شود.

40)  و آگاه باش که آنها را موافق نمونة آنها که در کوه به تو نشان داده شد بسازی.


ترجمه: انجمن پخش کتب مقدسه
تهیه و تنظیم: اندیشکده اریحا (bjes.ir)

پیدایش

خروج

لاویان

اعداد

تثنیه

باب 1

باب 1

باب 1

باب 1

باب 1

باب 2

باب 2

باب 2

باب 2

باب 2

باب 3

باب 3

باب 3

باب 3

باب 3

باب 4

باب 4

باب 4

باب 4

باب 4

باب 5

باب 5

باب 5

باب 5

باب 5

باب 6

باب 6

باب 6

باب 6

باب 6

باب 7

باب 7

باب 7

باب 7

باب 7

باب 8

باب 8

باب 8

باب 8

باب 8

باب 9

باب 9

باب 9

باب 9

باب 9

باب 10

باب 10

باب 10

باب 10

باب 10

باب 11

باب 11

باب 11

باب 11

باب 11

باب 12

باب 12

باب 12

باب 12

باب 12

باب 13

باب 13

باب 13

باب 13

باب 13

باب 14

باب 14

باب 14

باب 14

باب 14

باب 15

باب 15

باب 15

باب 15

باب 15

باب 16

باب 16

باب 16

باب 16

باب 16

باب 17

باب 17

باب 17

باب 17

باب 17

باب 18

باب 18

باب 18

باب 18

باب 18

باب 19

باب 19

باب 19

باب 19

باب 19

باب 20

باب 20

باب 20

باب 20

باب 20

باب 21

باب 21

باب 21

باب 21

باب 21

باب 22

باب 22

باب 22

باب 22

باب 22

باب 23

باب 23

باب 23

باب 23

باب 23

باب 24

باب 24

باب 24

باب 24

باب 24

باب 25

باب 25

باب 25

باب 25

باب 25

باب 26

باب 26

باب 26

باب 26

باب 26

باب 27

باب 27

باب 27

باب 27

باب 27

باب 28

باب 28

-

باب 28

باب 28

باب 29

باب 29

-

باب 29

باب 29

باب 30

باب 30

-

باب 30

باب 30

باب 31

باب 31

-

باب 31

باب 31

باب 32

باب 32

-

باب 32

باب 32

باب 33

باب 33

-

باب 33

باب 33

باب 34

باب 34

-

باب 34

باب 34

باب 35

باب 35

-

باب 35

-

باب 36

باب 36

-

باب 36

-

باب 37

باب 37

-

-

-

باب 38

باب 38

-

-

-

باب 39

باب 39

-

-

-

باب 40

باب 40

-

-

-

باب 41

-

-

-

-

باب 42

-

-

-

-

باب 43

-

-

-

-

باب 44

-

-

-

-

باب 45

-

-

-

-

باب 46

-

-

-

-

باب 47

-

-

-

-

باب 48

-

-

-

-

باب 49

-

-

-

-

باب 50

-

-

-

-

-

-

-

-

-