باب 23 سفر تثنیه (تورات)

 • ۸۳۷
تثنیه
باب بیست و سوم
 1. شخصی که کوبیده بیضه و آلت بریده باشد داخل جماعت یَهُوَه نشود.
 2. حرام زاده‌ای داخل جماعت یَهُوَه نشود حتی تا پشت دهم احدی از او داخل جماعت یَهُوَه نشود.
 3. عمونی و موآبی داخل جماعت یَهُوَه نشوند. حتی تا پشت دهم احدی از ایشان هرگز داخل جماعت یَهُوَه نشود.
 4. زیرا وقتی که شما از مصر بیرون آمدید شما را در راه به نان و آب استقبال نکردند و از این جهت که بلعام بن‌بعور را از فتورِ ارام نهرین اجیر کردند تا تو را لعنت کند.
 5. لیکن یَهُوَه خدایت نخواست بلعام را بشنود پس یَهُوَه خدایت لعنت را به جهت تو به برکت تبدیل نمود چون که یَهُوَه خدایت تو را دوست می داشت.
 6. ابداً در تمامی عمرت جویای خیریت و سعادت ایشان نباش.
 7. ادومی را دشمن مدار چون که برادر توست و مصری را دشمن مدار چون که در زمین وی غریب بودی.
 8. اولادی که از ایشان زاییده شوند در پشت سوم داخل جماعت یَهُوَه شوند.
 9. چون در اردو به مقابله دشمنانت بیرون روی خویشتن را از هر چیز بد نگاه دار.
 10. اگر در میان شما کسی باشد که از احتلام شب نجس شود از اردو بیرون رود و داخل اردو نشود.
 11. چون شب نزدیک شود با آب غسل کند و چون آفتاب غروب کند داخل اردو شود.
 12. و تو را مکانی بیرون از اردو باشد تا به آنجا بیرون روی.
 13. و در میان اسباب تو میخی باشد و چون بیرون می‌نشینی با آن بکَن و برگشته فضلة خود را از آن بپوشان.
 14. زیرا که یَهُوَه خدایت در میان اردوی تو می خرامد تا تو را رهایی داده دشمنانت را به تو تسلیم نماید پس اردوی تو مقدس باشد مبادا چیز پلید را در میان تو دیده از تو روگرداند.
 15. غلامی را که از آقای خود نزد تو بگریزد به آقایش مسپار.
 16. با تو در میان تو در مکانی که برگزیند در یکی از شهرهای تو که به نظرش پسند آید ساکن شود و بر او جفا نکن.
 17. از دختران اسرائیل فاحشه‌ای نباشد و از پسران اسرائیل لواطی نباشد.
 18. اجرت فاحشه و قیمت سگ را برای هیچ نذری به خانة یَهُوَه خدایت میاور زیرا که این هر دو نزد یَهُوَه خدایت مکروه است.
 19. برادر خود را به سود قرض نده نه به سود نقره و نه به سود آذوقه و نه به سود هر چیزی که به سود داده می شود.
 20. غریب را میتوانی به سود قرض بدهی اما برادر خود را به سود قرض نده تا یَهُوَه خدایت در زمینی که برای تصرفش داخل آن میشوی تو را به هرچه دستت را بر آن دراز می کنی برکت دهد.
 21. چون نذری برای یَهُوَه خدایت می کنی در وفای آن تأخیر نکن زیرا که یَهُوَه خدایت البته آن را از تو مطالبه خواهد نمود و برای تو گناه خواهد بود.
 22. اما اگر از نذر کردن ابا نمایی تو را گناه نخواهد بود.
 23. آنچه را که از دهانت بیرون آید هوشیار باش که بجا آوری موافق آنچه برای یَهُوَه خدایت از ارادة خود نذر کرده‌ای و به زبان خود گفته‌ای.
 24. چون به تاکستان همسایة خود درآیی از انگور هر چه می خواهی به سیری بخور اما در ظرف خود هیچ مگذار.
 25. چون به کشتزار همسایة خود داخل شوی خوشه‌ها را به دست خود بچین اما داس بر کشت همسایة خود مگذار.

براساس نسخه «کتاب مقدس یعنی عهد عتیق و عهد جدید»، لندن، 1904 میلادی
تنظیم و ویرایش: پژوهش های حقوق و ادیان (bjes.ir)

پیدایش

خروج

لاویان

اعداد

تثنیه

باب 1

باب 1

باب 1

باب 1

باب 1

باب 2

باب 2

باب 2

باب 2

باب 2

باب 3

باب 3

باب 3

باب 3

باب 3

باب 4

باب 4

باب 4

باب 4

باب 4

باب 5

باب 5

باب 5

باب 5

باب 5

باب 6

باب 6

باب 6

باب 6

باب 6

باب 7

باب 7

باب 7

باب 7

باب 7

باب 8

باب 8

باب 8

باب 8

باب 8

باب 9

باب 9

باب 9

باب 9

باب 9

باب 10

باب 10

باب 10

باب 10

باب 10

باب 11

باب 11

باب 11

باب 11

باب 11

باب 12

باب 12

باب 12

باب 12

باب 12

باب 13

باب 13

باب 13

باب 13

باب 13

باب 14

باب 14

باب 14

باب 14

باب 14

باب 15

باب 15

باب 15

باب 15

باب 15

باب 16

باب 16

باب 16

باب 16

باب 16

باب 17

باب 17

باب 17

باب 17

باب 17

باب 18

باب 18

باب 18

باب 18

باب 18

باب 19

باب 19

باب 19

باب 19

باب 19

باب 20

باب 20

باب 20

باب 20

باب 20

باب 21

باب 21

باب 21

باب 21

باب 21

باب 22

باب 22

باب 22

باب 22

باب 22

باب 23

باب 23

باب 23

باب 23

باب 23

باب 24

باب 24

باب 24

باب 24

باب 24

باب 25

باب 25

باب 25

باب 25

باب 25

باب 26

باب 26

باب 26

باب 26

باب 26

باب 27

باب 27

باب 27

باب 27

باب 27

باب 28

باب 28

-

باب 28

باب 28

باب 29

باب 29

-

باب 29

باب 29

باب 30

باب 30

-

باب 30

باب 30

باب 31

باب 31

-

باب 31

باب 31

باب 32

باب 32

-

باب 32

باب 32

باب 33

باب 33

-

باب 33

باب 33

باب 34

باب 34

-

باب 34

باب 34

باب 35

باب 35

-

باب 35

-

باب 36

باب 36

-

باب 36

-

باب 37

باب 37

-

-

-

باب 38

باب 38

-

-

-

باب 39

باب 39

-

-

-

باب 40

باب 40

-

-

-

باب 41

-

-

-

-

باب 42

-

-

-

-

باب 43

-

-

-

-

باب 44

-

-

-

-

باب 45

-

-

-

-

باب 46

-

-

-

-

باب 47

-

-

-

-

باب 48

-

-

-

-

باب 49

-

-

-

-

باب 50

-

-

-

-

-

-

-

-

-