باب 21 سفر پیدایش (تورات)

  • ۲۴۲۰
پیدایش
باب بیست و یکم

 

1)   “و این است احکامی که پیش ایشان میگذاری:

2)    اگر غلام عبری بخری شش سال خدمت کند و در هفتمین بی قیمت آزاد بیرون رود.

3)    اگر تنها آمده تنها بیرون رود و اگر صاحب زن بوده زنش همراه او بیرون رود.

4)    اگر آقایش زنی بدو دهد و پسران یا دختران برایش بزاید آنگاه زن و اولادش از آن آقایش باشند و آن مرد تنها بیرون رود.

5)    لیکن هرگاه آن غلام بگوید که هر آینه آقایم و زن و فرزندان خود را دوست میدارم و نمیخواهم که آزاد بیرون روم

6)    آنگاه آقایش او را به حضور خدا بیاورد و او را نزدیک در یا قایمة در برساند و آقایش گوش او را با درفشی سوراخ کند و او وی را همیشه بندگی نماید.

7)   “اما اگر شخصی دختر خود را به کنیزی بفروشد‌ مثل غلامان بیرون نرود.

8)    هر گاه به نظر آقایش که او را برای خود نامزد کرده است ناپسند آید بگذارد که او را فدیه دهند اما هیچ حق ندارد که او را به قوم بیگانه بفروشد زیرا که بدو خیانت کرده است.

9)    و هرگاه او را به پسر خود نامزد کند موافق رسم دختران با او عمل نماید.

10)  اگر زنی دیگر برای خود گیرد آنگاه خوراک و لباس و مباشرت او را کم نکند.

11)  و اگر این سه چیز را برای او نکند آنگاه بی قیمت و رایگان بیرون رود.

12)  “هر که انسانی را بزند و او بمیرد هر آینه کشته شود.

13)  اما اگر قصد او نداشت بلکه خدا وی را بدستش رسانید آنگاه مکانی برای تو معین کنم تا بدانجا فرار کند.

14)  لیکن اگر شخصی عمداً بر همسایة خود آید تا او را به مکر بکُشد آنگاه او را از مذبح من کشیده به قتل برسان.

15)  “و هر که پدر و مادر خود را زند هر آینه کشته شود.

16)  “و هر که آدمی را بدزدد و او را بفروشد یا در دستش یافت شود هر آینه کشته شود.

17)  “ و هر که پدر یا مادر خود را لعنت کند هر آینه کشته شود.

18)  “ و اگر دو مرد نزاع کنند و یکی دیگری را به سنگ یا به مشت زند و او نمیرد لیکن بستری شود

19)  اگر برخیزد و با عصا بیرون رود آنگاه زنندة او بیگناه شمرده شود اما عوض بیکاری اش را ادا نماید و خرج معالجة او را بدهد.

20)  “ و اگر کسی غلام یا کنیز خود را به عصا بزند و او زیر دست او بمیرد هر آینه انتقام او گرفته شود.

21)  لیکن اگر یک دو روز زنده بماند از او انتقام کشیده نشود زیرا که زر خرید اوست.

22)  “و اگر مردم جنگ کنند و زنی حامله را بزنند و اولاد او سقط گردد و ضرری دیگر نشود البته غرامتی بدهد موافق آنچه شوهر زن بدو گذارد و به حضور داوران ادا نماید.

23)  و اگر اذیتی دیگر حاصل شود آنگاه جان به عوض جان بده

24)  و چشم به عوض چشم و دندان به عوض دندان و دست به عوض دست و پا به عوض پا

25)  و داغ به عوض داغ و زخم به عوض زخم و لطمه به عوض لطمه.

26)  “و اگر کسی چشم غلام یا چشم کنیز خود را بزند که ضایع شود او را به عوض چشمش آزاد کند.

27)  و اگر دندان غلام یا دندان کنیز خود را بیندازد او را به عوض دندانش آزاد کند.

28)  “و هر گاه گاوی به شاخ خود مردی یا زنی را بزند که او بمیرد گاو را البته سنگسار کنند و گوشتش را نخورند و صاحب گاو بیگناه باشد.

29)  و لیکن اگر گاو قبل از آن شاخ زن میبود و صاحبش آگاه بود و آنرا نگاه نداشت و او مردی یا زنی را کشت گاو را سنگسار کنند و صاحبش را نیز به قتل رسانند.

30)  و اگر دیه بر او گذاشته شود آنگاه برای فدیة جان خود هر آنچه براو مقرر شود ادا نماید.

31)  خواه پسر خواه دختر را شاخ زده باشد به حسب این حکم با او عمل کنند.

32)  اگر گاو غلامی یا کنیزی را بزند سی مثقال نقره به صاحب او داده شود و گاو سنگسار شود.

33)  “و اگر کسی چاهی گشاید یا کسی چاهی حفر کند و آنرا نپوشاند و گاوی یا الاغی در آن افتد

34)  صاحب چاه عوض او را بدهد و قیمتش را به صاحبش ادا نماید و میته از آن او باشد.

35)  “و اگر گاو شخصی گاو همسایة او را بزند و آن بمیرد پس گاو زنده را بفروشند و قیمت آن را تقسیم کنند و میته را نیز تقسیم نمایند.

36)  اما اگر معلوم بوده باشد که آن گاو قبل از آن شاخ زن میبود‌ و صاحبش آنرا نگاه نداشت البته گاو به عوض گاو بدهد و میته از آن او باشد.


برگرفته از نسخه خطی «کتاب مقدس یعنی عهد عتیق و عهد جدید»، Unwin Brothers، لندن، 1904 میلادی
تنظیم و ویرایش: اندیشکده اریحا (bjes.ir)

پیدایش

خروج

لاویان

اعداد

تثنیه

باب 1

باب 1

باب 1

باب 1

باب 1

باب 2

باب 2

باب 2

باب 2

باب 2

باب 3

باب 3

باب 3

باب 3

باب 3

باب 4

باب 4

باب 4

باب 4

باب 4

باب 5

باب 5

باب 5

باب 5

باب 5

باب 6

باب 6

باب 6

باب 6

باب 6

باب 7

باب 7

باب 7

باب 7

باب 7

باب 8

باب 8

باب 8

باب 8

باب 8

باب 9

باب 9

باب 9

باب 9

باب 9

باب 10

باب 10

باب 10

باب 10

باب 10

باب 11

باب 11

باب 11

باب 11

باب 11

باب 12

باب 12

باب 12

باب 12

باب 12

باب 13

باب 13

باب 13

باب 13

باب 13

باب 14

باب 14

باب 14

باب 14

باب 14

باب 15

باب 15

باب 15

باب 15

باب 15

باب 16

باب 16

باب 16

باب 16

باب 16

باب 17

باب 17

باب 17

باب 17

باب 17

باب 18

باب 18

باب 18

باب 18

باب 18

باب 19

باب 19

باب 19

باب 19

باب 19

باب 20

باب 20

باب 20

باب 20

باب 20

باب 21

باب 21

باب 21

باب 21

باب 21

باب 22

باب 22

باب 22

باب 22

باب 22

باب 23

باب 23

باب 23

باب 23

باب 23

باب 24

باب 24

باب 24

باب 24

باب 24

باب 25

باب 25

باب 25

باب 25

باب 25

باب 26

باب 26

باب 26

باب 26

باب 26

باب 27

باب 27

باب 27

باب 27

باب 27

باب 28

باب 28

-

باب 28

باب 28

باب 29

باب 29

-

باب 29

باب 29

باب 30

باب 30

-

باب 30

باب 30

باب 31

باب 31

-

باب 31

باب 31

باب 32

باب 32

-

باب 32

باب 32

باب 33

باب 33

-

باب 33

باب 33

باب 34

باب 34

-

باب 34

باب 34

باب 35

باب 35

-

باب 35

-

باب 36

باب 36

-

باب 36

-

باب 37

باب 37

-

-

-

باب 38

باب 38

-

-

-

باب 39

باب 39

-

-

-

باب 40

باب 40

-

-

-

باب 41

-

-

-

-

باب 42

-

-

-

-

باب 43

-

-

-

-

باب 44

-

-

-

-

باب 45

-

-

-

-

باب 46

-

-

-

-

باب 47

-

-

-

-

باب 48

-

-

-

-

باب 49

-

-

-

-

باب 50

-

-

-

-

-

-

-

-

-