باب 11 سفر لاویان (تورات)

  • ۱۴۳۴

مطالعه آنلاین تورات - دانلود تورات فارسی - دانلود تورات بدون سانسور - دانلود کتاب مقدس پی دی اف - مطالعه آنلاین کتاب مقدس - دانلود عهد عتیق - یهود شناسی - یهودیت

لاویان
باب یازدهم
 

1)  و یَهُوَه موسی و هارون را خطاب کرده به ایشان گفت:

2) “بنی اسرائیل را خطاب کرده بگویید: اینها حیواناتی هستند که می‌باید بخورید از همه بهایمی که بر روی زمین‌اند.

3)  هر شکافته سم که شکاف تمام دارد و نشخوار کنند‌ه‌ای از بهایم آنرا بخورید.

4)  اما از نشخوارکنندگان و شکافتگان سم اینها را مخورید یعنی شتر زیرا نشخوار میکند لیکن شکافته سم نیست آن برای شما نجس است.

5)  و ونَک زیرا نشخوار میکند اما شکافته سم نیست این برای شما نجس است.

6)  و خرگوش زیرا نشخوار میکند ولی شکافته سم نیست این برای شما نجس است.

7)  و خوک زیرا شکافته سم است و شکاف تمام دارد لیکن نشخوار نمیکند این برای شما نجس است.

8)  از گوشت آنها مخورید و لاش آنها را لمس مکنید اینها برای شما نجس‌اند.

9)  از همة آنچه در آب است اینها را بخورید هر چه پر و فلس دارد در آب خواه در دریا خواه در نهرها آنها را بخورید.

10)  و هر چه پر و فلس ندارد در دریا یا در نهرها از همة حشرات آب و همة جانورانی که در آب میباشند اینها نزد شما مکروه باشند.

11)  البته نزد شما مکروه‌اند از گوشت آنها مخورید و لاشهای آنها را مکروه‌ دارید.

12)  هرچه در آبها پر و فلس ندارد نزد شما مکروه خواهد بود.

13)  و از مرغان اینها را مکروه دارید خورده نشوند زیرا مکروه‌اند عقاب و استخوان خوار و نَسًرِبحر.

14)  و کرکس و لاشخوار به اجناس آن.

15)  و غُراب به اجناس آن.

16)  و شترمرغ و جغد و مرغ‌دریایی و باز به اجناس آن.

17)  و بوم و غواص و بوتیمار.

18)  و قاز و مرغ سقا و رخم.

19)  و لقلق و کٌلنگ به اجناس آن و هدهد و شبپره.

20)  و همة حشرات بالدار که بر چهارپا میروند برای شما مکروه‌اند.

21)  لیکن اینها را بخورید از همة حشرات بالدار که بر چهارپا میروند هر کدام که بر پایهای خود ساقها برای جستن بر زمین دارند.

22)  از آن قسم اینها را بخورید. ملخ به اجناس آن و دبا به اجناس آن و حرجوان به اجناس آن و حدب به اجناس آن.

23)  و سایر حشرات بالدار که چهار پا دارند برای شما مکروه‌اند.

24)  از آنها نجس میشوید هر که لاش آنها را لمس کند تا شام نجس باشد.

25)  و هر که چیزی از لاش آنها را بردارد رخت خود را بشوید و تا شام نجس باشد.

26)  و هر بهیمه‌ای که شکافته سم باشد لیکن شکاف تمام ندارد و نشخوار نکند اینها برای شما نجسند و هر که آنها را لمس کند نجس است.

27)  و هر چه بر کف یا رود از همة جانورانی که بر چهار پا میروند اینها برای شما نجس‌‌اند هر که لاش آنها را لمس کند تا شام نجس باشد.

28)  و هر که لاش آنها را بردارد رخت خود را بشوید و تا شام نجس باشد. اینها برای شما نجس‌اند.

29)  “و از حشراتی که بر زمین میخزند اینها برای شما نجس‌اند: موش کور و موش و سوسمار به اجناس آن

30)  و دله و ورل و چلپاسه و کرباسه و بوقلمون.

31)  از جمیع حشرات اینها برای شما نجس‌اند: هر که لاش آنها را لمس کند تا شام نجس باشد

32)  و بر هر چیزی که یکی از اینها بعد از موتش بیفتد نجس باشد خواه هر ظرف چوبی خواه رخت خواه چرم خواه جوال هر ظرفی که در آن کار کرده شود در آب گذاشته شود و تا شام نجس باشد پس طاهر خواهد بود.

33)  و هر ظرف سفالین که یکی از اینها در آن بیفتد آنچه در آن است نجس باشد و آنرا بشکنید.

34)  هر خوراک در آن که خورده شود اگر آب بر آن ریخته شد نجس باشد و هر مشروبی که آشامیده شود که در چنین ظرف است نجس باشد.

35)  و بر هرچیزی که پاره‌ای از لاش آنها بیفتد نجس باشد خواه تنور خواه اجاق شکسته شود اینها نجس‌اند و نزد شما نجس خواهند بود.

36)  و چشمه و حوض که مجمع آب باشد طاهر است لیکن هر که لاش آنها را لمس کند نجس خواهد بود.

37)  و اگر پاره‌ای از لاش آنها بر تخم کاشتنی که باید کاشته شود بیفتد طاهر است.

38)  لیکن اگر آب بر تخم ریخته شود و پاره‌ای از لاش آنها بر آن بیفتد این برای شما نجس باشد.

39)  و اگر یکی از بهایمی که برای شما خوردنی است بمیرد هر که لاش آنرا لمس کند تا شام نجس باشد.

40)  و هر که لاش آنرا بخورد رخت خود را بشوید و تا شام نجس باشد. و هر که لاش آنرا بردارد رخت خود را بشوید و تا شام نجس باشد.

41)  “و هر حشراتی که بر زمین میخزد مکروه است خورده نشود.

42)  و هر چه بر شکم راه رود و هر چه بر چهارپا راه رود و هرچه پایهای زیاده دارد یعنی همة حشراتی که بر زمین میخزند آنها را مخورید زیرا که مکروه‌اند.

43)  خویشتن را به هر حشراتی که میخزد مکروه مسازید و خود را به آنها نجس مسازید مبادا از آنها ناپاک شوید.

44)  زیرا من یَهُوَه خدای شما هستم پس خود را تقدیس نمایید و مقدس باشید زیرا من قدوس هستم پس خویشتن را به همة حشراتی که بر زمین میخزند نجس مسازید.

45)  زیرا من یَهُوَه هستم که شما را از زمین مصر بیرون آوردم تا خدای شما باشم پس مقدس باشید زیرا من قدوس هستم.

46)  این است قانون بهایم و مرغان و هر حیوانی که در آبها حرکت میکند و هر حیوانی که بر زمین میخزد.

47)  تا در میان نجس و طاهر و در میان حیواناتی که خورده شوند و حیواناتی که خورده نشوند امتیاز بشود.”


براساس نسخه «کتاب مقدس یعنی عهد عتیق و عهد جدید»، لندن، 1904 میلادی
تنظیم و ویرایش: پژوهش های حقوق و ادیان (bjes.ir)

پیدایش

خروج

لاویان

اعداد

تثنیه

باب 1

باب 1

باب 1

باب 1

باب 1

باب 2

باب 2

باب 2

باب 2

باب 2

باب 3

باب 3

باب 3

باب 3

باب 3

باب 4

باب 4

باب 4

باب 4

باب 4

باب 5

باب 5

باب 5

باب 5

باب 5

باب 6

باب 6

باب 6

باب 6

باب 6

باب 7

باب 7

باب 7

باب 7

باب 7

باب 8

باب 8

باب 8

باب 8

باب 8

باب 9

باب 9

باب 9

باب 9

باب 9

باب 10

باب 10

باب 10

باب 10

باب 10

باب 11

باب 11

باب 11

باب 11

باب 11

باب 12

باب 12

باب 12

باب 12

باب 12

باب 13

باب 13

باب 13

باب 13

باب 13

باب 14

باب 14

باب 14

باب 14

باب 14

باب 15

باب 15

باب 15

باب 15

باب 15

باب 16

باب 16

باب 16

باب 16

باب 16

باب 17

باب 17

باب 17

باب 17

باب 17

باب 18

باب 18

باب 18

باب 18

باب 18

باب 19

باب 19

باب 19

باب 19

باب 19

باب 20

باب 20

باب 20

باب 20

باب 20

باب 21

باب 21

باب 21

باب 21

باب 21

باب 22

باب 22

باب 22

باب 22

باب 22

باب 23

باب 23

باب 23

باب 23

باب 23

باب 24

باب 24

باب 24

باب 24

باب 24

باب 25

باب 25

باب 25

باب 25

باب 25

باب 26

باب 26

باب 26

باب 26

باب 26

باب 27

باب 27

باب 27

باب 27

باب 27

باب 28

باب 28

-

باب 28

باب 28

باب 29

باب 29

-

باب 29

باب 29

باب 30

باب 30

-

باب 30

باب 30

باب 31

باب 31

-

باب 31

باب 31

باب 32

باب 32

-

باب 32

باب 32

باب 33

باب 33

-

باب 33

باب 33

باب 34

باب 34

-

باب 34

باب 34

باب 35

باب 35

-

باب 35

-

باب 36

باب 36

-

باب 36

-

باب 37

باب 37

-

-

-

باب 38

باب 38

-

-

-

باب 39

باب 39

-

-

-

باب 40

باب 40

-

-

-

باب 41

-

-

-

-

باب 42

-

-

-

-

باب 43

-

-

-

-

باب 44

-

-

-

-

باب 45

-

-

-

-

باب 46

-

-

-

-

باب 47

-

-

-

-

باب 48

-

-

-

-

باب 49

-

-

-

-

باب 50

-

-

-

-

-

-

-

-

-