باب 33 سفر پیدایش (تورات)

  • ۱۵۷۲
پیدایش
باب سی و سوم

 

1)     پس یعقوب چشم خود را باز کرده دید که اینک عیسو میآید و چهار صد نفر با او. آنگاه فرزندان خود را به لیه و راحیل و دو کنیز تقسیم کرد.

2)     و کنیزان را با فرزندان ایشان پیش داشت و لیه را با فرزندانش در عقب ایشان و راحیل و یوسف را آخر.

3)     و خود در پیش ایشان رفته‌ هفت مرتبه رو به زمین نهاد تا به برادر خود رسید.

4)     اما عیسو دوان دوان به استقبال او آمد و او را برگرفته به آغوش خود کشید و او را بوسید و هر دو بگریستند.

5)     و چشمان خود را باز کرده زنان و فرزندان را بدید و گفت: “این همراهان تو کیستند؟” گفت: “فرزندانی که خدا به بنده ات عنایت فرموده است.”

6)     آنگاه کنیزان با فرزندان ایشان نزدیک شده تعظیم کردند. 7 و لیه با فرزندانش نزدیک شده تعظیم کردند.

7)     و لیه با فرزندانش نزدیک شده تعظیم کردند. پس یوسف و راحیل نزدیک شده تعظیم کردند.

8)     و او گفت: “از تمامی این گروهی که بدان برخوردم چه مقصود داری؟” گفت: “تا در نظر آقای خود التفات یابم.”

9)     عیسو گفت: “ای برادرم مرا بسیار است مال خود را نگاه دار.”

10)  یعقوب گفت: “نی بلکه اگر در نظرت التفات یافته ام پیشکش مرا از دستم قبول فرما زیرا که روی تو را دیدم مثل دیدن روی خدا و مرا منظور داشتی.

11)  پس هدیة مرا که به حضورت آورده شد بپذیر زیرا خدا به من احسان فرموده است و همه چیز دارم.” پس او را الحال نمود تا پذیرفت.

12)  گفت: “کوچ کرده برویم و من همراه تو میآیم.”

13)  گفت: “آقایم آگاه است که اطفال ناز کند و گوسفندان و گاوان شیرده نیز با من است و اگر آنها را یکروز برانند تمامی گله میمیرند

14)  پس آقایم پیشتر از بندة خود برود و من موافق قدم مواشی که دارم و به حسب قدم اطفال آهسته سفر میکنم تا نزد آقای خود به سعیر برسم.”

15)  عیسو گفت: “پس بعضی از این کسانی را که با منند نزد تو میگذارم.” گفت: “چه لازم است فقط در نظر آقای خود التفات بیابم.”

16)  در همان روز عیسو راه خود را پیش گرفته به سعیر مراجعت کرد.

17)  و اما یعقوب به سکّوت سفر کرد و خانه ای برای خود بنا نمود و برای مواشی خود سایبانها ساخت. از این سبب آن موضع به “سکّوت” نامیده شد.

18)  پس چون یعقوب از فدان ارام مراجعت کرد به سلامتی به شهر شکیم در زمین کنعان آمده و در مقابل شهر فرود آمد.

19)  و آن قطعه زمینی را که خیمة خود را در آن زده بود از بنی حمور پدر شکیم به صد قسیط خرید.

20)  و مذبحی در آنجا بنا نمود و آن را ایل الوهی اسرائیل نامید.


برگرفته از نسخه خطی «کتاب مقدس یعنی عهد عتیق و عهد جدید»، Unwin Brothers، لندن، 1904 میلادی
تنظیم و ویرایش: پژوهش های حقوق و ادیان (bjes.ir)

پیدایش

خروج

لاویان

اعداد

تثنیه

باب 1

باب 1

باب 1

باب 1

باب 1

باب 2

باب 2

باب 2

باب 2

باب 2

باب 3

باب 3

باب 3

باب 3

باب 3

باب 4

باب 4

باب 4

باب 4

باب 4

باب 5

باب 5

باب 5

باب 5

باب 5

باب 6

باب 6

باب 6

باب 6

باب 6

باب 7

باب 7

باب 7

باب 7

باب 7

باب 8

باب 8

باب 8

باب 8

باب 8

باب 9

باب 9

باب 9

باب 9

باب 9

باب 10

باب 10

باب 10

باب 10

باب 10

باب 11

باب 11

باب 11

باب 11

باب 11

باب 12

باب 12

باب 12

باب 12

باب 12

باب 13

باب 13

باب 13

باب 13

باب 13

باب 14

باب 14

باب 14

باب 14

باب 14

باب 15

باب 15

باب 15

باب 15

باب 15

باب 16

باب 16

باب 16

باب 16

باب 16

باب 17

باب 17

باب 17

باب 17

باب 17

باب 18

باب 18

باب 18

باب 18

باب 18

باب 19

باب 19

باب 19

باب 19

باب 19

باب 20

باب 20

باب 20

باب 20

باب 20

باب 21

باب 21

باب 21

باب 21

باب 21

باب 22

باب 22

باب 22

باب 22

باب 22

باب 23

باب 23

باب 23

باب 23

باب 23

باب 24

باب 24

باب 24

باب 24

باب 24

باب 25

باب 25

باب 25

باب 25

باب 25

باب 26

باب 26

باب 26

باب 26

باب 26

باب 27

باب 27

باب 27

باب 27

باب 27

باب 28

باب 28

-

باب 28

باب 28

باب 29

باب 29

-

باب 29

باب 29

باب 30

باب 30

-

باب 30

باب 30

باب 31

باب 31

-

باب 31

باب 31

باب 32

باب 32

-

باب 32

باب 32

باب 33

باب 33

-

باب 33

باب 33

باب 34

باب 34

-

باب 34

باب 34

باب 35

باب 35

-

باب 35

-

باب 36

باب 36

-

باب 36

-

باب 37

باب 37

-

-

-

باب 38

باب 38

-

-

-

باب 39

باب 39

-

-

-

باب 40

باب 40

-

-

-

باب 41

-

-

-

-

باب 42

-

-

-

-

باب 43

-

-

-

-

باب 44

-

-

-

-

باب 45

-

-

-

-

باب 46

-

-

-

-

باب 47

-

-

-

-

باب 48

-

-

-

-

باب 49

-

-

-

-

باب 50

-

-

-

-

-

-

-

-

-