پژوهش های حقوق و ادیان | یهودیت، تورات، تلمود، صهیونیسم

مرجع معرفی و بررسی آموزه های حقوق یهود و اسلام | یهود شناسی | دانلود تورات فارسی و تلمود | صهیونیسم | اسرائیل
«پژوهش های حقوق و ادیان» | تورات | یهودیت | اشکالات وارد بر یهود | اسرائیلیهودیت - اسلام - یهود شناسی - تورات - تلمودصهیونیسم | یهودیت | دانلود تورات فارسی | دانلود تلمود فارسی | دانلود کتاب تولد اسرائیلیهودیت | یهود شناسی | صهیونیسم چیست | تورات - تلمود - انجمن کلیمیان تهرانمطالعات یهود | مطالعات صهیونیسم | تورات فارسی | ترجمه فارسی تلمود | یهودیت | دانلود کتابتورات - یهود شناسی - فیلم حضرت موسی - فیلم خروج و خدایان - فیلم های دینی هالیووددانلود تورات - دانلود تلمود - دانلود کتاب تولد اسرائیل - دانلود کتاب دنیا بازیچه یهود - کتابخانه ادیانمقالات یهود شناسی - مقالات صهیونیسم - مقاله دینی - مقالات ادیان - صهیونیسم - اسرائیلکتاب مقدس - دانلود تورات - دانلود عهد عتیق - دانلود عهد جدیددانلود تورات - تلمود - یهود شناسی - اسرائیل - صهیونیسمسید ابوالفضل ساقی - اساتید ادیان - اساتید یهود شناسی - حقوق دینیکتابخانه مجازی ادیان - یهودیت - صهیونیسم - اسرائیل - تلمود فارسی- تورات فارسی
دانلود تورات فارسی - دانلود ترجمه فارسی تورات - دانلود تورات بدون سانسور - دانلود تورات فارسی پی دی اف - دانلود تورات دو زبانه تلمود - دانلود کتاب تلمود - تلمود فارسی - دانلود ترجمه فارسی تلمود - دانلود تلمود رایگان دانلود دائرة المعارف جودائیکا - دانلود دانشنامه یهودی
پژوهش های حقوق و ادیان
مرجع تخصصی مطالعه حقوق یهود و اسلام
مرجع دانلود عهد عتیق، تورات، تلمود، اوستا و قرآن
یهود شناسی - بانک جامع اطلاعاتی صهیونیسم - پژوهش های حقوق و ادیان

مطالعه آنلاین تورات - دانلود تورات فارسی - دانلود تورات بدون سانسور - دانلود کتاب مقدس پی دی اف - مطالعه آنلاین کتاب مقدس - دانلود عهد عتیق - یهود شناسی - یهودیت

لاویان
باب بیست و سوم
 

1) و یَهُوَه موسی را خطاب کرده گفت:

2) “بنی‌اسرائیل را خطاب کرده به ایشان بگو: موسمهای یَهُوَه که آنها را محفلهای مقدس خواهید خواند اینها موسمهای من میباشند.

3) “شش روز کار کرده شود و در روز هفتم سبَت آرامی و محفل مقدس باشد. هیچ کار مکنید. آن در همة مسکنهای شما سبَت برای یَهُوَه است.

4) “اینها موسمهای یَهُوَه و محفلهای مقدس میباشد که آنها را در وقتهای آنها اعلان باید کرد.

5) در ماه اول در روز چهاردهم ماه بین‌العصرین فصح یَهُوَه است.

6) و در روز پانزدهم این ماه عید فطیر برای یَهُوَه است هفت روز فطیر بخورید.

7) در روز اول محفل مقدس برای شما باشد هیچ کار از شغل مکنید.

8) هفت روز هدیة آتشین برای یَهُوَه بگذرانید و در روز هفتم محفل مقدس باشد هیچ کار از شغل مکنید.”

9) و یَهُوَه موسی را خطاب کرده گفت:

10) “بنی‌اسرائیل را خطاب کرده به ایشان بگو: چون به زمینی که من به شما میدهم داخل شوید و محصول آنرا درو کنید آنگاه بافة نوبر خود را نزد کاهن بیاورید.

11)  و بافه را به حضور یَهُوَه بجنباند تا شما مقبول شوید در فردای بعد از سبَت کاهن آنرا بجنباند.

12)  و در روزی که شما بافه را می‌جنبانید برة یکسالة بی‌عیب برای قربانی سوختنی به حضور یَهُوَه بگذرانید.

13)  و هدیة آردی آن دو عشر آرد نرم سرشته شده به روغن خواهد بود تا هدیة آتشین و عطر خوشبو برای یَهُوَه باشد و هدیة ریختنی آن چهار یک هین شراب خواهد بود.

14)  و نان و خوشه‌های برشته شده و خوشه‌های تازه مخورید تا همان روزی که قربانی خدای خود را بگذرانید. این برای پشتهای شما در همة مسکنهای شما فریضه‌ای ابدی خواهد بود.

15)  15 و از فردای آن سبَت از روزی که بافة جنبانیدنی را آورده باشید برای خود بشمارید تا هفت هفته تمام بشود.

16)  تا فردای بعد از سبَت هفتم پنجاه روز بشمارید و هدیة آردی تازه برای یَهُوَه بگذرانید.

17)  از مسکنهای خود دو نان جنبانیدنی از دو عشر بیاورید از آرد نرم باشد و با خمیرمایه پخته شود تا نوبر برای یَهُوَه باشد.

18)  و همراه نان هفت برة یکسالة بی‌عیب و یک گوساله و دو قوچ و آنها با هدیة آردی و هدیة ریختنی آنها قربانی سوختنی برای یَهُوَه خواهد بود و هدیة آتشین و عطر خوشبو برای یَهُوَه.

19)  و یک بز نر برای قربانی گناه و دو برة نر یکساله برای ذبیحة سلامتی بگذرانید.

20)  و کاهن آنها را با نان نوبر بجهت هدیة جنبانیدنی به حضور یَهُوَه با آن دو بره بجنباند تا برای یَهُوَه بجهت کاهن مقدس باشد.

21)  و در همان روز منادی کنید که برای شما محفل مقدس باشد و هیچ کار از شغل مکنید. در همة مسکنهای شما بر پشتهای شما فریضة ابدی باشد.

22)  و چون محصول زمین خود را درو کنید گوشه‌های مزرعة خود را تماماً درو مکن و حصاد خود را خوشه چینی منما آنها را برای فقیر و غریب بگذار. من یَهُوَه خدای شما هستم.”

23)  و یَهُوَه موسی را خطاب کرده گفت:

24)  “بنی‌اسرائیل را خطاب کرده بگو: در ماه هفتم در روز اول ماه آرامی سبَت برای شما خواهد بود یعنی یادگاری نواختن کَرِنّاها و محفل مقدس.

25)  هیچ کار از شغل مکنید و هدیة آتشین برای یَهُوَه بگذرانید.”

26)  و یَهُوَه موسی را خطاب کرده گفت:

27)  “در دهم این ماهِ هفتم روز کفاره است. این برای شما محفل مقدس باشد. جانهای خود را ذلیل سازید و هدیة آتشین برای یَهُوَه بگذرانید.

28)  و در همان روز هیچ کار مکنید زیرا که روز کفاره است تا برای شما به حضور یَهُوَه خدای شما کفاره بشود.

29)  و هر کسی که در همانروز خود را ذلیل نسازد از قوم خود منقطع خواهد شد.

30)  و هر کسی که در همانروز هر گونه کاری بکند آن شخص را از میان قوم او منقطع خواهم ساخت.

31)  هیچ کار مکنید. برای پشتهای شما در همة مسکنهای شما فریضه‌ای ابدی است.

32)  این برای شما سبَت آرامی خواهد بود پس جانهای خود را ذلیل سازید در شام روز نهم از شام تا شام سبَت خود را نگاه دارید.”

33)  و یَهُوَه موسی را خطاب کرده گفت:

34)  “بنی‌اسرائیل را خطاب کرده بگو: در روز پانزدهم این ماه هفتم عید خیمه‌ها هفت روز برای یَهُوَه خواهد بود.

35)  در روز اول محفل مقدس باشد هیچ کار از شغل مکنید.

36)  هفت روز هدیة آتشین برای یَهُوَه بگذرانید و در روز هشتم جشن مقدس برای شما باشد و هدیة آتشین برای یَهُوَه بگذرانید. این تکمیل عید است هیچ کار از شغل مکنید.

37)  این موسمهای یَهُوَه است که در آنها محفلهای مقدس را اعلان بکنید تا هدیة آتشین برای یَهُوَه بگذرانید یعنی قربانی سوختنی و هدیة آردی و ذبیحه و هدایای ریختنی. مال هر روز را در روزش

38)  سوای سبَت‌های یَهُوَه و سوای عطایای خود و سوای جمیع نذرهای خود و سوای همة نوافل خود که برای یَهُوَه میدهید.

39)  در روز پانزدهم ماه هفتم چون شما محصول زمین را جمع کرده باشید عید یَهُوَه را هفت روز نگاه دارید در روز اول آرامی سبَت خواهد بود و در روز هشتم آرامی سبَت.

40)  و در روز اول میوة درختان نیکو برای خود بگیرید و شاخه‌های خرما و شاخه‌های درختان پربرگ و بیدهای نهر و به حضور یَهُوَه خدای خود هفت روز شادی نمایید.

41)  و آنرا هر سال هفت روز برای یَهُوَه عید نگاه دارید برای پشتهای شما فریضه‌ای ابدی است که در ماه هفتم آنرا عید نگاه دارید.

42)  هفت روز در خیمه‌ها ساکن باشید همة متوطنان در اسرائیل در خیمه‌ها ساکن شوند.

43)  تا طبقات شما بدانند که من بنی‌اسرائیل را وقتی که ایشان را از زمین مصر بیرون آوردم در خیمه‌ها ساکن گردانیدم. من یَهُوَه خدای شما هستم.”

44)  پس موسی بنی‌اسرائیل را از موسمهای یَهُوَه خبر داد.


براساس نسخه «کتاب مقدس یعنی عهد عتیق و عهد جدید»، لندن، 1904 میلادی
تنظیم و ویرایش: پژوهش های حقوق و ادیان (bjes.ir)

پیدایش

خروج

لاویان

اعداد

تثنیه

باب 1

باب 1

باب 1

باب 1

باب 1

باب 2

باب 2

باب 2

باب 2

باب 2

باب 3

باب 3

باب 3

باب 3

باب 3

باب 4

باب 4

باب 4

باب 4

باب 4

باب 5

باب 5

باب 5

باب 5

باب 5

باب 6

باب 6

باب 6

باب 6

باب 6

باب 7

باب 7

باب 7

باب 7

باب 7

باب 8

باب 8

باب 8

باب 8

باب 8

باب 9

باب 9

باب 9

باب 9

باب 9

باب 10

باب 10

باب 10

باب 10

باب 10

باب 11

باب 11

باب 11

باب 11

باب 11

باب 12

باب 12

باب 12

باب 12

باب 12

باب 13

باب 13

باب 13

باب 13

باب 13

باب 14

باب 14

باب 14

باب 14

باب 14

باب 15

باب 15

باب 15

باب 15

باب 15

باب 16

باب 16

باب 16

باب 16

باب 16

باب 17

باب 17

باب 17

باب 17

باب 17

باب 18

باب 18

باب 18

باب 18

باب 18

باب 19

باب 19

باب 19

باب 19

باب 19

باب 20

باب 20

باب 20

باب 20

باب 20

باب 21

باب 21

باب 21

باب 21

باب 21

باب 22

باب 22

باب 22

باب 22

باب 22

باب 23

باب 23

باب 23

باب 23

باب 23

باب 24

باب 24

باب 24

باب 24

باب 24

باب 25

باب 25

باب 25

باب 25

باب 25

باب 26

باب 26

باب 26

باب 26

باب 26

باب 27

باب 27

باب 27

باب 27

باب 27

باب 28

باب 28

-

باب 28

باب 28

باب 29

باب 29

-

باب 29

باب 29

باب 30

باب 30

-

باب 30

باب 30

باب 31

باب 31

-

باب 31

باب 31

باب 32

باب 32

-

باب 32

باب 32

باب 33

باب 33

-

باب 33

باب 33

باب 34

باب 34

-

باب 34

باب 34

باب 35

باب 35

-

باب 35

-

باب 36

باب 36

-

باب 36

-

باب 37

باب 37

-

-

-

باب 38

باب 38

-

-

-

باب 39

باب 39

-

-

-

باب 40

باب 40

-

-

-

باب 41

-

-

-

-

باب 42

-

-

-

-

باب 43

-

-

-

-

باب 44

-

-

-

-

باب 45

-

-

-

-

باب 46

-

-

-

-

باب 47

-

-

-

-

باب 48

-

-

-

-

باب 49

-

-

-

-

باب 50

-

-

-

-

-

-

-

-

-