باب 33 سفر تثنیه (تورات)

 • ۱۱۱۷

و این است برکتی که موسی مرد خدا قبل از وفاتش به بنی‌اسرائیل برکت داده. گفت: «یَهُوَه از سینا آمد و از سعیر بر ایشان طلوع نمود و از جبل فاران درخشان گردید و با کرورهای مقدسین آمد و از دست راست او برای ایشان شریعت آتشین پدید آمد.

 

تثنیه
باب سی و سوم
 1. و این است برکتی که موسی مرد خدا قبل از وفاتش به بنی‌اسرائیل برکت داده
 2. گفت: «یَهُوَه از سینا آمد و از سعیر بر ایشان طلوع نمود و از جبل فاران درخشان گردید و با کرورهای مقدسین آمد و از دست راست او برای ایشان شریعت آتشین پدید آمد.
 3. به درستی که قوم خود را دوست می دارد و جمیع مقدسانش در دست تو هستند و نزد پایهای تو نشسته هر یکی از کلام تو بهره‌مند می شوند.
 4. موسی برای ما شریعتی امر فرمود که میراث جماعت یعقوب است.
 5. و او در یشّورون پادشاه بود هنگامی که رؤسای قوم اسباط اسرائیل با هم جمع شدند.
 6. رؤبین زنده بماند و نمیرد و مردان او در شماره کم نباشند.»
 7. و این است دربارة یهودا که گفت: «ای یَهُوَه آواز یهودا را بشنو و او را به قوم خودش برسان. به دست های خود برای خویشتن جنگ می کند و تو از دشمنانش معاون میباشی.»
 8. و دربارة لاوی گفت: «تمیم و اوریم تو نزد مرد مقدس توست که او را در مسا امتحان نمودی. و با او نزد آب مریبا منازعت کردی.
 9. که دربارة پدر و مادر خود گفت که ایشان را ندیده‌ام و برادران خود را نشناخت. و پسران خود را ندانست. زیرا که کلام تو را نگاه می داشتند و عهد تو را محافظت می نمودند.
 10. احکام تو را به یعقوب تعلیم خواهند داد و شریعت تو را به اسرائیل. بخور به حضور تو خواهند آورد و قربانی های سوختنی بر قربانی گاه تو.
 11. ای یَهُوَه اموال او را برکت بده و اعمال دست های او را قبول فرما. کمرهای مقاومت‌کنندگانش را بشکن. کمرهای خصمان او را که دیگر برنخیزند.»
 12. و دربارة بنیامین گفت: «حبیب یَهُوَه نزد وی ایمن ساکن می شود. تمامی روز او را مستور میسازد و در میان کتف هایش ساکن می شود.»
 13. و دربارة یوسف گفت: «زمینش از یَهُوَه مبارک باد از نفایس آسمان و از شبنم و از لجه‌ها که در زیرش مقیم است
 14. از نفایس محصولات آفتاب و از نفایس گیاهان ماه
 15. از فخرهای کوه های قدیم و از نفایس تلهای جاودانی.
 16. از نفایس زمین و پری آن و از رضامندی او که در بوته ساکن بود. برکت بر سر یوسف برسد و بر فوق سرآنکه از برادران خود ممتاز گردید.
 17. جاه او مثل نخست زادة گاوش باشد و شاخ هایش مثل شاخ های گاو وحشی. با آن ها امت ها را جمیعاً تا به اقصای زمین خواهد زد. و اینان هستند ده‌هزارهای افرایم و هزارهای منَسی.»
 18. و دربارة زبولون گفت: «ای زبولون در بیرون رفتنت شاد باش و تو ای یساکار در خیمه‌های خویش.
 19. قوم ها را به کوه دعوت خواهند نمود. در آنجا قربانی های عدالت را خواهند گذرانید. زیرا که فراوانی دریا را خواهند مکید و خزانه‌های مخفی ریگ را.»
 20. و دربارة جاد گفت: «متبارک باد آنکه جاد را وسیع گرداند. مثل شیر ماده ساکن باشد و بازو و فرق را نیز می‌درد
 21. و حصّة بهترین را برای خود نگاه دارد زیرا که در آنجا نصیب حاکم محفوظ است و با رؤسای قوم می آید و عدالت یَهُوَه و احکامش را با اسرائیل بجا میآورد.»
 22. و دربارة دان گفت: «دان بچة شیر است که از باشان می‌جهد.»
 23. و دربارة نفتالی گفت: «ای نفتالی از رضامندی یَهُوَه سیر شو. و از برکت او مملو گردیده مغرب و جنوب را به تصرف‌آور.»
 24. و دربارة اشیر گفت: «اشیر از فرزندان مبارک شود و نزد برادران خود مقبول شده پای خود را به روغن فرو برد.
 25. نعلین تو از آهن و برنج است و مثل روزهایت همچنان قو‌ّت تو خواهد بود.
 26. ای یشّورون مثل خدا کسی نیست که برای مدد تو بر آسمآن ها سوار شود و در کبریای خود برافلاک.
 27. «خدای ازلی مسکن توست و در زیر تو بازوهای جاودانی است و دشمن را از حضور تو اخراج کرده می گوید هلاک کن.
 28. پس اسرائیل در امنیت ساکن خواهد شد و چشمة یعقوب به تنهایی در زمینی که پر از غلّه و شیره باشد و آسمان آن شبنم می‌ریزد.
 29. خوشابه حال تو ای اسرائیل. کیست مانند تو ای قومی که از یَهُوَه نجات یافته‌اید. که او سپر نصرت تو و شمشیر جاه توست و دشمنانت مطیع تو خواهند شد. و تو بلندیهای ایشان را پایمال خواهی نمود.»

براساس نسخه «کتاب مقدس یعنی عهد عتیق و عهد جدید»، لندن، 1904 میلادی
تنظیم و ویرایش: پژوهش های حقوق و ادیان (bjes.ir)

پیدایش

خروج

لاویان

اعداد

تثنیه

باب 1

باب 1

باب 1

باب 1

باب 1

باب 2

باب 2

باب 2

باب 2

باب 2

باب 3

باب 3

باب 3

باب 3

باب 3

باب 4

باب 4

باب 4

باب 4

باب 4

باب 5

باب 5

باب 5

باب 5

باب 5

باب 6

باب 6

باب 6

باب 6

باب 6

باب 7

باب 7

باب 7

باب 7

باب 7

باب 8

باب 8

باب 8

باب 8

باب 8

باب 9

باب 9

باب 9

باب 9

باب 9

باب 10

باب 10

باب 10

باب 10

باب 10

باب 11

باب 11

باب 11

باب 11

باب 11

باب 12

باب 12

باب 12

باب 12

باب 12

باب 13

باب 13

باب 13

باب 13

باب 13

باب 14

باب 14

باب 14

باب 14

باب 14

باب 15

باب 15

باب 15

باب 15

باب 15

باب 16

باب 16

باب 16

باب 16

باب 16

باب 17

باب 17

باب 17

باب 17

باب 17

باب 18

باب 18

باب 18

باب 18

باب 18

باب 19

باب 19

باب 19

باب 19

باب 19

باب 20

باب 20

باب 20

باب 20

باب 20

باب 21

باب 21

باب 21

باب 21

باب 21

باب 22

باب 22

باب 22

باب 22

باب 22

باب 23

باب 23

باب 23

باب 23

باب 23

باب 24

باب 24

باب 24

باب 24

باب 24

باب 25

باب 25

باب 25

باب 25

باب 25

باب 26

باب 26

باب 26

باب 26

باب 26

باب 27

باب 27

باب 27

باب 27

باب 27

باب 28

باب 28

-

باب 28

باب 28

باب 29

باب 29

-

باب 29

باب 29

باب 30

باب 30

-

باب 30

باب 30

باب 31

باب 31

-

باب 31

باب 31

باب 32

باب 32

-

باب 32

باب 32

باب 33

باب 33

-

باب 33

باب 33

باب 34

باب 34

-

باب 34

باب 34

باب 35

باب 35

-

باب 35

-

باب 36

باب 36

-

باب 36

-

باب 37

باب 37

-

-

-

باب 38

باب 38

-

-

-

باب 39

باب 39

-

-

-

باب 40

باب 40

-

-

-

باب 41

-

-

-

-

باب 42

-

-

-

-

باب 43

-

-

-

-

باب 44

-

-

-

-

باب 45

-

-

-

-

باب 46

-

-

-

-

باب 47

-

-

-

-

باب 48

-

-

-

-

باب 49

-

-

-

-

باب 50

-

-

-

-

-

-

-

-

-