باب 14 سفر پیدایش (تورات)

  • ۲۷۲۱
پیدایش
باب چهاردهم

 

1)     و واقع شد در ایام امرافل ملک شنعار و اریوک ملک اَلاّسار و کَدر لاعمر ملک عیلام و تدعال ملک امتها

2)     که ایشان با بارع ملک سدوم و بر شاع ملک عموره و شناب ملک ادمه و شَمئیبر ملک صبوئیم و ملک بالع که صوغر باشد جنگ کردند.

3)     این همه در وادی سدیم که بحرالملح باشد با هم پیوستند.

4)     دوازده سال کدرلاعمر را بندگی کردند و در سال سیزدهم بر وی شوریدند.

5)     و در سال چهاردهم کدرلاعمر با ملوکی که با وی بودند آمده رفائیان را در عشتروت قَرًنَین و زوزیان را در هام و ایمیان را در شاوه قریتَین شکست دادند.

6)     و حوریان را در کوه ایشان سعیر تا ایل فاران که متصل به صحراست.

7)     پس برگشته به عین مشفاط که قادش باشد آمدند و تمام مرز و بوم عمالَقه و اموریان را نیز که در حصّون تامار ساکن بودند شکست دادند.

8)     آنگاه ملک سدوم و ملک عموره و ملک ادمه و ملک صبوئیم و ملک بالع که صُوغَر باشد بیرون آمده با ایشان در وادی سدیم صف آرایی نمودند

9)     با کدرلاعمر ملک عیلام و تدعال ملک امتها و امرافل ملک شنعار و اریوک ملک الاسار چهار ملک با پنج.

10)    و وادی سدیم پر از چاههای قیر بود. پس ملوک سدوم و عموره گریخته در آنجا افتادند و باقیان به کوه فرار کردند.

11)    و جمیع اموال سدوم و عموره را با تمامی مأکولات آنها گرفته برفتند.

12)    و لوط برادرزادة اَبرام را که سدوم ساکن بود با آنچه داشت برداشته رفتند.

13)    و یکی که نجات یافته بود آمده ابرام عبرانی را خبر داد. و او در بلوطستان ممری اَموری که برادر اشکول و عانر بود ساکن بود. و ایشان با ابرام هم عهد بودند.

14)    چون ابرام از اسیری برادر خود آگاهی یافت سیصد و هجده تن از خانه زادان کارآزمودة خود را بیرون آورده در عقب ایشان تا دان بتاخت.

15)    شبانگاه او و ملازمانش بر ایشان فرقه فرقه شده ایشان را شکست داده تا به حوبه که به شمال دمشق واقع است تعاقب نمودند.

16)    و همة اموال را باز گرفت و برادر خود لوط و اموال او را نیز با زنان و مردان باز آورد.

17)   و بعد از مراجعت وی از شکست دادن کدرلاعمر و ملوکی که با وی بودند ملک سدوم تا به وادی شاوه که وادی الملک باشد به استقبال وی بیرون آمد.

18)    و ملکیصدق ملک سالیم نان و شراب بیرون آورد. و او کاهن خدای تعالی بود

19)    و او را مبارک خوانده گفت: “مبارک باد ابرام از جانب خدای تعالی مالک آسمان و زمین

20)    و متبارک باد خدای تعالی که دشمنانت را به دستت تسلیم کرد.” و او را از هر چیز ده یک داد.

21)    و ملک سدوم به ابرام گفت: “مردم را به من واگذار و اموال را برای خود نگاه دار.”

22)    ابرام به ملک سدوم گفت: “دست خود را به یَهُوَه خدای تعالی مالک آسمان و زمین برافراشتم

23)    که از اموال تو رشته ای یا دُوّال نعلینی برنگیرم مبادا گویی “ من ابرام را دولتمند ساختم”.

24)    مگر فقط آنچه جوانان خوردند و بهرة عانر و اشکول و ممری که همراه من رفتند ایشان بهرة خود را بردارند.”


برگرفته از نسخه خطی «کتاب مقدس یعنی عهد عتیق و عهد جدید»، Unwin Brothers، لندن، 1904 میلادی
تنظیم و ویرایش: اندیشکده اریحا (bjes.ir)

پیدایش

خروج

لاویان

اعداد

تثنیه

باب 1

باب 1

باب 1

باب 1

باب 1

باب 2

باب 2

باب 2

باب 2

باب 2

باب 3

باب 3

باب 3

باب 3

باب 3

باب 4

باب 4

باب 4

باب 4

باب 4

باب 5

باب 5

باب 5

باب 5

باب 5

باب 6

باب 6

باب 6

باب 6

باب 6

باب 7

باب 7

باب 7

باب 7

باب 7

باب 8

باب 8

باب 8

باب 8

باب 8

باب 9

باب 9

باب 9

باب 9

باب 9

باب 10

باب 10

باب 10

باب 10

باب 10

باب 11

باب 11

باب 11

باب 11

باب 11

باب 12

باب 12

باب 12

باب 12

باب 12

باب 13

باب 13

باب 13

باب 13

باب 13

باب 14

باب 14

باب 14

باب 14

باب 14

باب 15

باب 15

باب 15

باب 15

باب 15

باب 16

باب 16

باب 16

باب 16

باب 16

باب 17

باب 17

باب 17

باب 17

باب 17

باب 18

باب 18

باب 18

باب 18

باب 18

باب 19

باب 19

باب 19

باب 19

باب 19

باب 20

باب 20

باب 20

باب 20

باب 20

باب 21

باب 21

باب 21

باب 21

باب 21

باب 22

باب 22

باب 22

باب 22

باب 22

باب 23

باب 23

باب 23

باب 23

باب 23

باب 24

باب 24

باب 24

باب 24

باب 24

باب 25

باب 25

باب 25

باب 25

باب 25

باب 26

باب 26

باب 26

باب 26

باب 26

باب 27

باب 27

باب 27

باب 27

باب 27

باب 28

باب 28

-

باب 28

باب 28

باب 29

باب 29

-

باب 29

باب 29

باب 30

باب 30

-

باب 30

باب 30

باب 31

باب 31

-

باب 31

باب 31

باب 32

باب 32

-

باب 32

باب 32

باب 33

باب 33

-

باب 33

باب 33

باب 34

باب 34

-

باب 34

باب 34

باب 35

باب 35

-

باب 35

-

باب 36

باب 36

-

باب 36

-

باب 37

باب 37

-

-

-

باب 38

باب 38

-

-

-

باب 39

باب 39

-

-

-

باب 40

باب 40

-

-

-

باب 41

-

-

-

-

باب 42

-

-

-

-

باب 43

-

-

-

-

باب 44

-

-

-

-

باب 45

-

-

-

-

باب 46

-

-

-

-

باب 47

-

-

-

-

باب 48

-

-

-

-

باب 49

-

-

-

-

باب 50

-

-

-

-

-

-

-

-

-