باب 16 سفر لاویان (تورات)

  • ۱۳۱۷

مطالعه آنلاین تورات - دانلود تورات فارسی - دانلود تورات بدون سانسور - دانلود کتاب مقدس پی دی اف - مطالعه آنلاین کتاب مقدس - دانلود عهد عتیق - یهود شناسی - یهودیت

لاویان
باب شانردهم

1)     و یَهُوَه موسی را بعد از مردن دو پسر هارون وقتی که نزد یَهُوَه آمدند و مردند خطاب کرده گفت:

2)     “پس یَهُوَه به موسی گفت: برادر خود هارون را بگو که به قدس درون حجاب پیش کرسی رحمت که بر تابوت است همه وقت داخل نشود مبادا بمیرد زیرا که در ابر بر کرسی رحمت ظاهر خواهم شد.

3)     و با این چیزها هارون داخل قدس بشود با گوساله‌ای برای قربانی گناه و قوچی برای قربانی سوختنی.

4)     و پیراهن کتان مقدس را بپوشد و زیر جامة کتان بر بدنش باشد و به کمربند کتان بسته شود و به عمامة کتان معمم باشد. اینها رخت مقدس است. پس بدن خود را به آب غسل داده آنها را بپوشد.

5)     و از جماعت بنی‌اسرائیل دو بز نرینه برای قربانی گناه و یک قوچ برای قربانی سوختنی بگیرد.

6)     و هارون گوسالة قربانی گناه را که برای خود اوست بگذراند و برای خود و اهل خانة خود کفاره نماید.

7)     و دو بز را بگیرد و آنها را به حضور یَهُوَه به در خیمه اجتماع حاضر سازد.

8)     و هارون بر آن دو بز قرعه اندازد یک قرعه برای یَهُوَه و یک قرعه برای عزازیل.

9)     و هارون بزی را که قرعه برای یَهُوَه بر آن برآمد نزدیک بیاورد و بجهت قربانی گناه بگذراند.

10)  و بزی که قرعه برای عزازیل بر آن برآمد به حضور یَهُوَه زنده حاضر شود و بر آن کفاره نماید و آنرا برای عزازیل به صحرا بفرستد.

11)  “و هارون گاو قربانی گناه را که برای خود اوست نزدیک بیاورد و برای خود و اهل خانه خود کفاره نماید و گاو قربانی گناه را که برای خود اوست ذبح کند.

12)  و مجمری پر از زغال آتش از روی مذبح که به حضور یَهُوَه است و دو مشت پر از بخور معطر کوبیده شده برداشته به اندرون حجاب بیاورد.

13)  و بخور را بر آتش به حضور یَهُوَه بنهد تا ابر بخور کرسی رحمت را که بر تابوت شهادت است بپوشاند مبادا بمیرد.

14)  و از خون گاو گرفته بر کرسی رحمت به انگشت خود به طرف مشرق بپاشد و قدری از خون را پیش روی کرسی رحمت هفت مرتبه بپاشد.

15)  پس بز قربانی گناه را که برای قوم است ذبح نماید و خونش را به اندرون حجاب بیاورد و با خونش چنانکه با خون گاو عمل کرده بود عمل کند و آنرا بر کرسی رحمت و پیش روی کرسی رحمت بپاشد.

16)  و برای قدس کفاره نماید به سبب نجاسات بنی‌اسرائیل و به سبب تقصیرهای ایشان با تمامی گناهان ایشان و برای خیمه اجتماع که با ایشان در میان نجاسات ایشان ساکن است همچنین بکند.

17)  و هیچکس در خیمه اجتماع نباشد و از وقتی که برای کردن کفاره داخل قدس بشود تا وقتی که بیرون آید پس برای خود و برای اهل خانة خود و برای تمامی جماعت اسرائیل کفاره خواهد کرد.

18)  پس نزد مذبح که به حضور یَهُوَه است بیرون آید و برای آن کفاره نماید و از خون گاو و از خون بز گرفته آنرا بر شاخه‌های مذبح به هر طرف بپاشد.

19)  و قدری از خون را به انگشت خود هفت مرتبه بر آن بپاشد و آنرا تطهیر کند و آنرا از نجاسات بنی‌اسرائیل تقدیس نماید.

20)  “و چون از کفاره نمودن برای قدس و برای خیمه اجتماع و برای مذبح فارغ شود آنگاه بز زنده را نزدیک بیاورد.

21)  و هارون دو دست خود را بر سر بز زنده بنهد و همة خطایای بنی‌اسرائیل و همة تقصیرهای ایشان را با همة گناهان ایشان اعتراف نماید‌ و آنها را بر سر بز بگذارد و آنرا به دست شخص حاضر به صحرا بفرستد.

22)  و بز همة گناهان ایشان را به زمین ویران بر خود خواهد برد. پس بز را به صحرا رها کند.

23)  و هارون به خیمه اجتماع داخل شود و رخت کتان را که در وقت داخل شدن به قدس پوشیده بود بیرون کرده آنها را در آنجا بگذارد.

24)  و بدن خود را در جای مقدس به آب غسل دهد و رخت خود را پوشیده بیرون آید و قربانی سوختنی خود و قربانی سوختنی قوم را بگذراند و برای خود و برای قوم کفاره نماید.

25)  و پیه قربانی گناه را بر مذبح بسوزاند.

26)  و آنکه بز را برای عزازیل رها کرد رخت خود را بشوید و بدن خود را به آب غسل دهد و بعد از آن به لشکرگاه داخل شود.

27)  و گاو قربانی گناه و بز قربانی گناه را که خون آنها به قدس برای کردن کفاره آورده شد بیرون لشکرگاه برده شود و پوست و گوشت و سِرگین آنها را به آتش بسوزانند.

28)  و آنکه آنها را سوزانید رخت خود را بشوید و بدن خود را به آب غسل دهد و بعد از آن به لشکرگاه داخل شود.

29)  “و این برای شما فریضة دائمی باشد که در روز دهم از ماه هفتم جانهای خود را ذلیل سازید و هیچ کار مکنید خواه متوطن خواه غریبی که در میان شما مأوا گزیده باشد.

30)  زیرا که در آنروز کفاره برای تطهیر شما کرده خواهد شد و از جمیع گناهان خود به حضور یَهُوَه طاهر خواهید شد.

31)  این سبَت آرامی برای شماست پس جانهای خود را ذلیل سازید. این است فریضة دائمی.

32)  و کاهنی که مسح شده و تخصیص شده باشد تا در جای پدر خود کهانت نماید کفاره را بنماید. و رختهای کتان یعنی رختهای مقدس را بپوشد.

33)  و برای قدس مقدس کفاره نماید و برای خیمة اجتماع و مذبح کفاره نماید و برای کهنه و تمامی جماعت قوم کفاره نماید.

34)  و این برای شما فریضة دائمی خواهد بود تا برای بنی‌اسرائیل از تمامی گناهان ایشان یک مرتبه هر سال کفاره شود.” پس چنانکه یَهُوَه موسی را امر فرمود همچنان بعمل آورد.


براساس نسخه «کتاب مقدس یعنی عهد عتیق و عهد جدید»، لندن، 1904 میلادی
تنظیم و ویرایش: پژوهش های حقوق و ادیان (bjes.ir)

پیدایش

خروج

لاویان

اعداد

تثنیه

باب 1

باب 1

باب 1

باب 1

باب 1

باب 2

باب 2

باب 2

باب 2

باب 2

باب 3

باب 3

باب 3

باب 3

باب 3

باب 4

باب 4

باب 4

باب 4

باب 4

باب 5

باب 5

باب 5

باب 5

باب 5

باب 6

باب 6

باب 6

باب 6

باب 6

باب 7

باب 7

باب 7

باب 7

باب 7

باب 8

باب 8

باب 8

باب 8

باب 8

باب 9

باب 9

باب 9

باب 9

باب 9

باب 10

باب 10

باب 10

باب 10

باب 10

باب 11

باب 11

باب 11

باب 11

باب 11

باب 12

باب 12

باب 12

باب 12

باب 12

باب 13

باب 13

باب 13

باب 13

باب 13

باب 14

باب 14

باب 14

باب 14

باب 14

باب 15

باب 15

باب 15

باب 15

باب 15

باب 16

باب 16

باب 16

باب 16

باب 16

باب 17

باب 17

باب 17

باب 17

باب 17

باب 18

باب 18

باب 18

باب 18

باب 18

باب 19

باب 19

باب 19

باب 19

باب 19

باب 20

باب 20

باب 20

باب 20

باب 20

باب 21

باب 21

باب 21

باب 21

باب 21

باب 22

باب 22

باب 22

باب 22

باب 22

باب 23

باب 23

باب 23

باب 23

باب 23

باب 24

باب 24

باب 24

باب 24

باب 24

باب 25

باب 25

باب 25

باب 25

باب 25

باب 26

باب 26

باب 26

باب 26

باب 26

باب 27

باب 27

باب 27

باب 27

باب 27

باب 28

باب 28

-

باب 28

باب 28

باب 29

باب 29

-

باب 29

باب 29

باب 30

باب 30

-

باب 30

باب 30

باب 31

باب 31

-

باب 31

باب 31

باب 32

باب 32

-

باب 32

باب 32

باب 33

باب 33

-

باب 33

باب 33

باب 34

باب 34

-

باب 34

باب 34

باب 35

باب 35

-

باب 35

-

باب 36

باب 36

-

باب 36

-

باب 37

باب 37

-

-

-

باب 38

باب 38

-

-

-

باب 39

باب 39

-

-

-

باب 40

باب 40

-

-

-

باب 41

-

-

-

-

باب 42

-

-

-

-

باب 43

-

-

-

-

باب 44

-

-

-

-

باب 45

-

-

-

-

باب 46

-

-

-

-

باب 47

-

-

-

-

باب 48

-

-

-

-

باب 49

-

-

-

-

باب 50

-

-

-

-

-

-

-

-

-