باب 46 سفر پیدایش (تورات)

  • ۱۴۳۵

و اسرائیل با هر چه داشت کوچ کرده به بئرشبع آمده و قربانیها برای خدای پدر خود اسحاق گذرانید. و خدا در رؤیاهای شب به اسرائیل خطاب کرده گفت: “ای یعقوب! ای یعقوب!” گفت: “لبیک.” گفت: “من هستم الله خدای پدرت از فرود آمدن به مصر مترس زیرا در آنجا امتی عظیم از تو به وجود خواهم آورد. 

باب 40 سفر پیدایش (تورات)

  • ۱۶۳۱

و بعد از این امور واقع شد که ساقی و خَباز پادشاه مصر به آقای خویش پادشاه مصر خط کردند. و فرعون به دو خواجة خود یعنی سردار ساقیان و سردار خَبازان غضب نمود. و ایشان را در زندان رئیس افواج خاصه یعنی زندانی که یوسف در آنجا محبوس بود انداخت. و سردار افواج خاصه یوسف را بر ایشان گماشت و ایشان را خدمت میکرد و مدتی در زندان ماندند.

باب 39 سفر پیدایش (تورات)

  • ۱۴۷۰

اما یوسف را به مصر بردند و مردی مصری فوطیفار نام که خواجه و سردار افواج خاصة فرعون بود وی را از دست اسماعیلیانی که او را بدانجا برده بودند خرید. و یَهُوَه با یوسف میبود و او مردی کامیاب شد و در خانة آقای مصری خود ماند.  و آقایش دید که یَهُوَه با وی میباشد و هر آنچه او میکند یَهُوَه در دستش راستش میآورد.

مطالعه آنلاین تورات

  • ۱۲۹۹۳

در این پست می توانید تمام آیات و ابواب تورات را به صورت آنلاین و بدون نیاز به دانلود مطالعه کنید. پیش از مطالعه آنلاین تورات لازم است بدانید که عهد عتیق یا عهد قدیم که یهودیان از آن به تَنَخ یاد می کنند، مجموعه ای است در بردارنده عهد خداوند با...