باب 40 سفر پیدایش (تورات)

  • ۱۷۳۳

و بعد از این امور واقع شد که ساقی و خَباز پادشاه مصر به آقای خویش پادشاه مصر خط کردند. و فرعون به دو خواجة خود یعنی سردار ساقیان و سردار خَبازان غضب نمود. و ایشان را در زندان رئیس افواج خاصه یعنی زندانی که یوسف در آنجا محبوس بود انداخت. و سردار افواج خاصه یوسف را بر ایشان گماشت و ایشان را خدمت میکرد و مدتی در زندان ماندند.

باب 39 سفر پیدایش (تورات)

  • ۱۵۸۶

اما یوسف را به مصر بردند و مردی مصری فوطیفار نام که خواجه و سردار افواج خاصة فرعون بود وی را از دست اسماعیلیانی که او را بدانجا برده بودند خرید. و یَهُوَه با یوسف میبود و او مردی کامیاب شد و در خانة آقای مصری خود ماند.  و آقایش دید که یَهُوَه با وی میباشد و هر آنچه او میکند یَهُوَه در دستش راستش میآورد.

باب اول سفر پیدایش (تورات)

  • ۱۹۶۱۸

در ابتدا خدا آسمانها و زمین را آفرید. و زمین تهی و بایر بود و تاریکی بر روی لجه و روح خدا سطح آبها را فرو گرفت. و خدا گفت: “روشنایی بشود.” و روشنایی شد. و خدا روشنایی را دید که نیکوست و خدا روشنایی را از تاریکی جدا ساخت. و خدا روشنایی را روز نامید و تاریکی را شب نامید. و شام بود و صبح بود روزی اول.

مطالعه آنلاین تورات

  • ۱۳۹۳۲

در این پست می توانید تمام آیات و ابواب تورات را به صورت آنلاین و بدون نیاز به دانلود مطالعه کنید. پیش از مطالعه آنلاین تورات لازم است بدانید که عهد عتیق یا عهد قدیم که یهودیان از آن به تَنَخ یاد می کنند، مجموعه ای است در بردارنده عهد خداوند با...