باب 40 سفر پیدایش (تورات)

  • ۱۲۰۷

و بعد از این امور واقع شد که ساقی و خَباز پادشاه مصر به آقای خویش پادشاه مصر خط کردند. و فرعون به دو خواجة خود یعنی سردار ساقیان و سردار خَبازان غضب نمود. و ایشان را در زندان رئیس افواج خاصه یعنی زندانی که یوسف در آنجا محبوس بود انداخت. و سردار افواج خاصه یوسف را بر ایشان گماشت و ایشان را خدمت میکرد و مدتی در زندان ماندند.