کتاب استر

  • ۴۲۶۰
داستان مخوف «استر و مردخای» و جشن و پایکوبی یهودیان در «عید پوریم»، یکی از پر بحث ترین موضوعاتی است که بحث داغ محافل شده و دست به دست بین جوانان و دانشجویان می چرخد. هر روز که می گذرد چیزهای جدیدتری...

باب 19 سفر خروج (تورات)

  • ۱۶۹۸

و در ماه سوم از بیرون آمدن بنی اسرائیل از زمین مصر در همانروز به صحرای سینا آمدند. و از رفیدیم کوچ کرده به صحرای سینا رسیدند و در بیابان اردو زدند و اسرائیل در آنجا در مقابل کوه فرود آمدند. و موسی نزد خدا بالا رفت و یَهُوَه از میان کوه او را ندا در داد و گفت: “به خاندان یعقوب چنین بگو و بنی اسرائیل را خبر بده