باب 18 سفر خروج (تورات)

  • ۱۵۴۵

و چون یترون کاهن مدیان پدر زن موسی آنچه را که خدا با موسی و قوم خود اسرائیل کرده بود شنید که یَهُوَه چگونه اسرائیل را از مصر بیرون آورده بود. آنگاه یترون پدر زن موسی صَفّوره زن موسی را برداشت بعد از آنکه او را پس فرستاده بود. و دو پسر او را که یکی را جرشون نام بود زیرا گفت: “در زمین بیگانه غریب هستم” 

باب 17 سفر خروج (تورات)

  • ۱۵۸۲

و تمامی جماعت بنی اسرائیل به حکم یَهُوَه طی منازل کرده از صحرای سین کوچ کردند و در رفیدیم اردو زدند و آب نوشیدن برای قوم نبود. و قوم با موسی منازعه کرده گفتند: “ما را آب بدهید تا بنوشیم.” موسی بدیشان گفت: “چرا با من منازعه میکنید و چرا یَهُوَه را امتحان مینمایید؟” و در آنجا قوم تشنة آب بودند و قوم بر موسی شکایت کرده گفتند: “چرا ما را از مصر بیرون آوردی تا ما و فرزندان و مواشی ما را به تشنگی بکشی؟ 

باب 16 سفر خروج (تورات)

  • ۱۶۱۶

پس تمامی جماعت بنی اسرائیل از ایلیم کوچ کرده به صحرای سین که در میان ایلیم و سینا است در روز پانزدهم از ماه دوم بعد از بیرون آمدن ایشان از زمین مصر رسیدند. و تمامی جماعت بنی اسرائیل در آن صحران بر موسی و هارون شکایت کردند.