پژوهش های حقوق و ادیان

مرجع معرفی و بررسی آموزه های شریعت یهودی و اسلامی (بانک جامع اطلاعاتی صهیونیسم)
«پژوهش های حقوق و ادیان» | تورات | یهودیت | اشکالات وارد بر یهود | اسرائیل
تازه های کتابخانه
«پژوهش های حقوق و ادیان»
اولین مرجع تخصصی معرفی، نقد و بررسی آموزه های حقوقی در ادیان

«بانک جامع اطلاعاتی صهیونیسم» سابق

خروج
باب پنجم

1) و بعد از آن موسی و هارون آمده به فرعون گفتند: “یَهُوَه خدای اسرائیل چنین میگوید: قوم مرا رها کن تا برای من در صحرا عید نگاه دارند.”

2) فرعون گفت: “یَهُوَه کیست که قول او را بشنوم و اسرائیل را رهایی دهم؟ یَهُوَه را نمیشناسم و اسرائیل را نیز رها نخواهم کرد.”

3)گفتند: “خدای عبرانیان ما را ملاقات کرده است پس الآن سفر سه روزه به صحرا برویم و نزد یَهُوَه خدای خود قربانی بگذرانیم مبادا ما را به وبا یا شمشیر مبتلا سازد.”

4) پس پادشاه مصر بدیشان گفت: “ای موسی و هارون چرا قوم را از کارهای ایشان باز میدارید؟ به شغلهای خود بروید!”

5) و فرعون گفت: “اینک الآن اهل زمین بسیارند و ایشان را از شغلهای ایشان بیکار میسازید.”

6) در آنروز فرعون سرکاران و ناظران قوم خود را قدغن فرموده گفت:

7) “بعد از این کاه برای خشت سازی مثل سابق بدین قوم مدهید. خود بروند و کاه برای خویشتن جمع کنند

8)و همان حساب خشتهایی را که پیشتر میساختند برایشان بگذارید و از آن هیچ کم مکنید زیرا کاهلند و از اینرو فریاد میکنند و میگویند: برویم تا برای خدای خود قربانی گذرانیم.

9) و خدمت ایشان سخت تر شود تا در آن مشغول شوند و به سخنان باطل اعتنا نکنند.”

10)  پس سرکاران و ناظران قوم بیرون آمده‌قوم را خطاب کرده گفتند: “فرعون چنین میفرماید که من کاه به شما نمیدهم.

11)  خود بروید و کاه برای خود از هرجا که بیابید بگیرید و از خدمت شما هیچ کم نخواهد شد.”

12)  پس قوم در تمامی زمین مصر پراکنده شدند تا خاشاک به عوض کاه جمع کنند.

13)  و سرکاران ایشان را شتابانیده گفتند: “کارهای خود را تمام کنید یعنی حساب هر روز را در روزش مثل وقتی که کاه بود.”

14) و ناظران بنی اسرائیل را که سرکاران فرعون بر ایشان گماشته بودند میزدند و میگفتند: “چرا خدمت معین خشت سازی خود را در این روزها مثل سابق تمام نمیکنید؟”

15)  آنگاه ناظران بنی اسرائیل آمده نزد فرعون فریاد کرده گفتند: “چرا به بندگان خود چنین میکنی؟”

16)  کاه به بندگانت نمیدهند و میگویند: خشت برای ما بسازید! و اینک بندگانت را میزنند و اما خطا از قوم تو میباشد.”

17)  گفت: “کاهل هستید. شما کاهلید! از این سبب شما میگویید: برویم و برای یَهُوَه قربانی بگذرانیم.

18)  اکنون رفته خدمت بکنید و کاه به شما داده نخواهد شد و حساب خشت را خواهید داد.”

19)  و ناظران بنی اسرائیل دیدند که در بدی گرفتار شده اند زیرا گفت: “از حساب یومیة خشتهای خود هیچ کم مکنید.”

20)  و چون از نزد فرعون بیرون آمدند به موسی و هارون برخوردند که برای ملاقات ایشان ایستاده بودند.

21) و بدیشان گفتند: “یَهُوَه بر شما بنگرد و داوری فرماید! زیرا که رایحة ما را نزد فرعون و ملازمانش متعفن ساخته اید و شمشیری به دست ایشان داده اید تا ما را بکشند.”

22)  آنگاه موسی نزد یَهُوَه برگشته گفت: “یَهُوَها چرا بدین قوم بدی کردی؟ و برای چه مرا فرستادی؟

23)  زیرا از وقتیکه نزد فرعون آمدم تا به نام تو سخن گویم بدین قوم بدی کرده است و قوم خود را هرگز خلاصی ندادی.”


ترجمه: انجمن پخش کتب مقدسه
تهیه و تنظیم: بانک جامع اطلاعاتی صهیونیسم (bjes.ir)

پیدایش

خروج

لاویان

اعداد

تثنیه

باب 1

باب 1

باب 1

باب 1

باب 1

باب 2

باب 2

باب 2

باب 2

باب 2

باب 3

باب 3

باب 3

باب 3

باب 3

باب 4

باب 4

باب 4

باب 4

باب 4

باب 5

باب 5

باب 5

باب 5

باب 5

باب 6

باب 6

باب 6

باب 6

باب 6

باب 7

باب 7

باب 7

باب 7

باب 7

باب 8

باب 8

باب 8

باب 8

باب 8

باب 9

باب 9

باب 9

باب 9

باب 9

باب 10

باب 10

باب 10

باب 10

باب 10

باب 11

باب 11

باب 11

باب 11

باب 11

باب 12

باب 12

باب 12

باب 12

باب 12

باب 13

باب 13

باب 13

باب 13

باب 13

باب 14

باب 14

باب 14

باب 14

باب 14

باب 15

باب 15

باب 15

باب 15

باب 15

باب 16

باب 16

باب 16

باب 16

باب 16

باب 17

باب 17

باب 17

باب 17

باب 17

باب 18

باب 18

باب 18

باب 18

باب 18

باب 19

باب 19

باب 19

باب 19

باب 19

باب 20

باب 20

باب 20

باب 20

باب 20

باب 21

باب 21

باب 21

باب 21

باب 21

باب 22

باب 22

باب 22

باب 22

باب 22

باب 23

باب 23

باب 23

باب 23

باب 23

باب 24

باب 24

باب 24

باب 24

باب 24

باب 25

باب 25

باب 25

باب 25

باب 25

باب 26

باب 26

باب 26

باب 26

باب 26

باب 27

باب 27

باب 27

باب 27

باب 27

باب 28

باب 28

-

باب 28

باب 28

باب 29

باب 29

-

باب 29

باب 29

باب 30

باب 30

-

باب 30

باب 30

باب 31

باب 31

-

باب 31

باب 31

باب 32

باب 32

-

باب 32

باب 32

باب 33

باب 33

-

باب 33

باب 33

باب 34

باب 34

-

باب 34

باب 34

باب 35

باب 35

-

باب 35

-

باب 36

باب 36

-

باب 36

-

باب 37

باب 37

-

-

-

باب 38

باب 38

-

-

-

باب 39

باب 39

-

-

-

باب 40

باب 40

-

-

-

باب 41

-

-

-

-

باب 42

-

-

-

-

باب 43

-

-

-

-

باب 44

-

-

-

-

باب 45

-

-

-

-

باب 46

-

-

-

-

باب 47

-

-

-

-

باب 48

-

-

-

-

باب 49

-

-

-

-

باب 50

-

-

-

-

-

-

-

-

-